คำสั่งคสช.เด้ง'นิพัทธ์-ธาริต-ธงทอง'นั่งตบยุง ที่ปรึกษาฯครบสูตร

ข่าว

  คำสั่งคสช.เด้ง'นิพัทธ์-ธาริต-ธงทอง'นั่งตบยุง ที่ปรึกษาฯครบสูตร

  ไทยรัฐออนไลน์

   27 มิ.ย. 2557 23:21 น.

   "หัวหน้า คสช." ลงนามคำสั่ง คสช. ที่ 77/2557 เรื่องการกำหนดตำแหน่งเพิ่มและการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง ที่ 78 เรื่องการกำหนดตำแหน่งเพิ่ม และการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง และที่ 79 เรื่องการกำหนดตำแหน่งเพิ่มและการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง โดยกำหนดให้มีตำแหน่งที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจำนวน4 ตำแหน่ง ...

   เมื่อเวลา21.50 น. วันที่ 27มิ.ย. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ลงนามในคำสั่งคสช. ที่ 77/2557

   เรื่อง การกำหนดตำแหน่งเพิ่มและการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง

   เพื่อให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเหมาะสมยิ่งขึ้น หัวหน้าคสช. จึงมีคำสั่ง ดังนี้

   ข้อ1.ให้กำหนดตำแหน่งข้าราชการเพิ่มขึ้นในส่วนราชการดังนี้

   (1) ตำแหน่งประธานคณะที่ปรึกษากระทรวงกลาโหม (อัตราจอมพล) ในกระทรวงกลาโหมจำนวน1ตำแหน่ง โดยให้เป็นตำแหน่งข้าราชการทหารตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการทหารพ.ศ.2521

   (2) ตำแหน่งที่ปรึกษาสำนักงานอัยการสูงสุดเป็นตำแหน่งข้าราชการอัยการชั้น8เทียบเท่าอัยการสูงสุดจำนวน1ตำแหน่ง โดยให้เป็นตำแหน่งข้าราชการอัยการตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ.2553

   (3) ตำแหน่งที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในสำนักนายกรัฐมนตรี จำนวน5ตำแหน่ง โดยให้เป็นตำแหน่งข้าราชการพลเรือน ตามพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ.2551

   ข้อ 2 ให้พล.อ.นิพัทธ์ ทองเล็ก พ้นจากตำแหน่งปลัดกระทรวงกลาโหม และให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะที่ปรึกษากระทรวงกลาโหมเป็นพิเศษเฉพาะราย

   ข้อ 3 ให้นายอรรถพล ใหญ่สว่าง พ้นจากตำแหน่งอัยการสูงสุดและให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาสำนักงานอัยการสูงสุด

   ข้อ 4 ให้นายธาริต เพ็งดิษฐ์ พ้นจากตำแหน่งอธิบดีสอบสวนคดีพิเศษ และให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นพิเศษเฉพาะราย

   ข้อ 5 ให้นายธงทอง จันทรรางศุ พ้นจากตำแหน่งสำนักงานปลัดนายกรัฐมนตรีและให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นพิเศษเฉพาะราย

   ข้อ 6 ให้นายสุรชัย ศรีสารคาม พ้นจากตำแหน่งปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นพิเศษเฉพาะราย

   ข้อ 7 ให้ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง พ้นจากตำแหน่งเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นพิเศษเฉพาะราย

   ข้อ 8 ให้นายสุวิจักษณ์ นาควัชระชัย พ้นจากตำแหน่งเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและให้ดำรงตำแหน่งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นพิเศษเฉพาะราย

   ข้อ9 ให้พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ พ้นจากตำแหน่งรองปลัดกระทรวงกลาโหม และให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงกลาโหม

   ข้อ10 ให้นายตระกูล วินิจนัยภาค พ้นจากตำแหน่งรองอัยการสูงสุดให้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุด

   ข้อ11 ให้ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล พ้นจากตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทย และให้ดำรงตำแหน่งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

   ข้อ12 ให้นางเมธินี เทพมณี พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

   ข้อ13 ให้นายภาณุ อุทัยรัตน์ พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยและให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

   ข้อ14 ให้นายจเร พันธุ์เปรือง พ้นจากตำแหน่งรองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏรและให้ตำแหน่งเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

   ข้อ15 พล.ต.อ.ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ พ้นจากรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และให้ดำรงตำแหน่งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

   ข้อ16 ให้ข้าราชการซึ่งดำรงตำแหน่งข้างต้นปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่มีคำสั่งนี้เป็นต้นไป

   ข้อ 17 ให้กระทรวงกลาโหม สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักงบประมาณ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการเกี่ยวกับตำแหน่งและอัตราเงินเดือนของข้าราชการดังกล่าวให้เรียบร้อยโดยด่วนโดยจัดให้ดำรงตำแหน่งที่ไม่ตำกว่าตำแหน่งที่ข้าราชการผู้นั้นดำรงตำแหน่งอยู่เดิม

   ข้อ 18 เมื่อมีการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีแล้วให้นำความกราบบังคมทูล เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งตามคำสั่งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

   ข้อ19 เมื่อไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งตามข้อ2 ข้อ3 ข้อ4 ข้อ5 ข้อ6 ข้อ7 ข้อ8ให้ตำแหน่งดังกล่าวเป็นอันยกเลิก

   --------------------------------------------------------------------------------------------

   คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ออกประกาศฉบับที่ 78/2557 เรื่องการกำหนดตำแหน่งเพิ่ม และการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง

   เพื่อให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการต่าง ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสมยิ่งขึ้น หัวหน้าคสช.จึงมีคำสั่งดังนี้ 1.ให้กำหนดตำแหน่งข้าราชการเพิ่มขึ้นในส่วนราชการดังนี้

   1 (1) ตำแหน่งที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในสำนักนายกรัฐมนตรีจำนวน 1 ตำแหน่ง

   1 (2) ตำแหน่งที่ปรึกษาในสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรมจำนวน 1 ตำแหน่ง

   1 (3) ตำแหน่งผู้ตรวจราชการในสำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงการคลัง 1 ตำแหน่ง

   2. ให้นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ พ้นจากตำแหน่งปลัดกระทรวงพาณิชย์ และให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตามข้อ 1 (1) เป็นพิเศษเฉพาะราย

   3. ให้ น.ส.ชุติมา บุณยประภัสร พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ และให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงพาณิชย์

   4. ให้ พ.ต.อ.ประเวศน์ มูลประมุข พ้นจากตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ปปท.) และให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ตามข้อ 1 (2) เป็นพิเศษเฉพาะราย

   5. ให้นายประยงค์ ปรียาจิตต์ พ้นจากตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

   6. ให้นายราฆพ ศรีศุภอรรถ พ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมศุลกากร และให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังตามข้อ 1(3) เป็นพิเศษเฉพาะราย

   7. ให้นายสมชัย สัจจพงษ์ พ้นจากตำแหน่งผอ.สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมศุลกากร

   8. ให้นายกฤษฏา จีนะวิจารณะ พ้นจากตำแหน่งที่ปรึกษาสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และให้ดำรงตำแหน่งผอ.สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

   9. ให้ข้าราชการซึ่งดำรงตำแหน่งข้างต้นปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่งตั้งแต่วันที่มีคำสั่งนี้เป็นต้นไป

   10. ให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) สำนักงบประมาณ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเกี่ยวกับตำแหน่งและอัตราเงินเดือนของข้าราชการดังกล่าวให้เรียบร้อยโดยด่วน โดยจะให้ดำรงตำแหน่งที่ไม่ต่ำกว่าตำแหน่งที่ข้าราชการผู้นั้นดำรงตำแหน่งอยู่เดิม

   11. เมื่อมีการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีแล้ว ให้นำความกราบบังคมทูล เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้งข้าราชการ ให้ดำรงตำแหน่งตามคำสั่งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

   12. เมื่อไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งตามข้อ 2 ข้อ 4 และ ข้อ 6 แล้ว ให้ตำแหน่งดังกล่าวเป็นอันยกเลิก ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

   ------------------------------------------------------------------------------

   คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)ได้ออกคำสั่ง คสช. ที่79/2557 เรื่องการกำหนดตำแหน่งเพิ่มและการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง โดยกำหนดให้มีตำแหน่งที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจำนวน4 ตำแหน่ง ประกอบด้วย

   1.นายปรีชา กันธิยะ พ้นจากตำแหน่งปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

   2.นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ พ้นจากตำแหน่งปลัดกระทรวงพลังงาน และให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

   3.นายทศพร ศิริสัมพันธ์ พ้นจากตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาและให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

   4.ให้นายอภิชาติ จีระวุฒิ พ้นจากตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

   นอกจากนี้ ให้นายอภินันท์ โปษยานนท์ พ้นจากตำแหน่งรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และให้นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม พ้นจากตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงพลังงาน, ให้นายกำจร ตติยกวี พ้นจากตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา และให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ,ให้นายกมล รอดคล้าย พ้นจากตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน และให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

   ทั้งนี้ให้ข้าราชการซึ่งดำรงตำแหน่งดังกล่าวข้างต้น ปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่งนับแต่วันที่มีคำสั่งนี้


   ประกาศ ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2557

   พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

   หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

   อ่านเพิ่มเติม...

   แท็กที่เกี่ยวข้อง

   คุณอาจสนใจข่าวนี้

   thairath-logo

   ApplicationMy Thairath

   ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
   Trendvg3 logo
   Sonp logo
   inet logo
   วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 02:08 น.
   ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
   เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์