วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พัทลุงเปิดศูนย์การเรียนรู้ตามพระราชดำริ

พ่อเมืองพัทลุง เปิดศูนย์เรียนรู้ โครงการตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ ให้เป็นศูนย์กลางเรียนรู้ในชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้ สร้างประสบการณ์ตรง ยกระดับคุณภาพชีวิต...

เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. นายวินัย บัวประดิษฐ์ ผวจ.พัทลุง กล่าวว่า ขณะนี้จังหวัดพัทลุงได้เปิดศูนย์เรียนรู้โครงการตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริขึ้น เพื่อให้ศูนย์ดังกล่าวเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงของหมู่บ้าน ทั้งนี้ สืบเนื่องจากกระทรวงมหาดไทยได้เห็นชอบให้จังหวัดพัทลุงขับเคลื่อนตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ โดยดำเนินงานตามโครงการซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำฝายบ้านโหล๊ะหาร ท้องที่ ม.9 ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน และโครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำฝายบ้านไร่เหนือ ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงได้เรียนรู้ สร้างประสบการณ์ตรงจากโครงการพระราชดำริ และน้อมนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม สามารถพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง

สำหรับการดำเนินงานในครั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานชนบทตามแนวพระราชดำริขึ้น ณ มหาวิทยาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์ อ.เมือง จ.เชียงราย หลังจากนั้นได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานโครงการพัฒนาชนบทตามพระราชดำริขึ้น รวมทั้งคัดเลือกอาสาสมัครพัฒนาหมู่บ้านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวอำเภอละ 50 คน และมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน โดยระดมปัญหาความต้องการและจัดลำดับความสำคัญ รวมทั้งเสนอโครงการความต้องการเร่งด่วนไปยังกระทรวงมหาดไทยผ่านทางจังหวัดพัทลุง 1 โครงการ คือ โครงการผลิตน้ำดื่มในชุมชน รวมทั้งจัดตั้งศูนย์เรียนรู้โครงการตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ เพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงานโครงการ เป็นที่ประชุม และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหลักการทรงงาน รวมทั้งพระราชกรณีย์กิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกด้วย.

พ่อเมืองพัทลุง เปิดศูนย์เรียนรู้ โครงการตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ ให้เป็นศูนย์กลางเรียนรู้ในชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้ สร้างประสบการณ์ตรง ยกระดับคุณภาพชีวิต... 27 มิ.ย. 2557 22:19 27 มิ.ย. 2557 22:33 ไทยรัฐ