วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ศธ.ร่าง 10 มาตรการ ป้องกัน-แก้ไขปัญหา 'ทุจริตประพฤติมิชอบ'

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เผย ที่ประชุมร่าง 10 มาตรการ ป้องกัน-แก้ไขปัญหา 'ทุจริตประพฤติมิชอบ' พร้อมหารือแนวทางบอกจ่ายงบ ให้เสร็จก่อน ก.ย.57…

เมื่อวันที่ 27 มิ.ย.57 นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวภายหลังการประชุมว่า ได้แจ้งประกาศคำสั่งที่เกี่ยวการปฏิบัติราชการการในการรายงานผลการปฏิบัติงานและการขับเคลื่อนนโยบายของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และหัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยา เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจตามแนวนโยบายและฝ่ายสังคมจิตวิทยา ในการยกระดับการศึกษา แนวปฏิบัติในการประชุมกรรมการ หรือการเปิดงาน แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณให้เร่งดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 ก.ย. 57 และหากขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณต้องเป็นไปตามระเบียบ แต่ไม่ควรโอนเป็นค่าใช้จ่ายเดินทางไปต่างประเทศ ยกเว้นเดินทางไปปฏิบัติภารกิจตามสนธิสัญญา หรือที่มีข้อผู้พันทางกฎหมาย ไม่ควรโอนไปจัดซื้อพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคลากรที่จะก่อให้เกิดภาระงบประมาณในอนาคต

นางสุทธศรี กล่าวต่อว่า ส่วนเรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบนั้น กระทรวงศึกษาธิการได้ร่างมาตรการ 10 เรื่อง คือ 1.การส่งเสริมการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาลและดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2.ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริต และต่อต้านการทุจริต 3.การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 4.การประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริต 5.การส่งเสริมในการรับรู้ข้อมูลและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 6.การปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อใช้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 7.การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 8.การเบิกจ่าย 9.การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดในระหว่างเป็นเจ้าหน้าที่ และ 10.การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ เพื่อมิให้ดำเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 2557 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยกำชับให้หน่วยงานติดตามการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป็นรายเดือน พร้อมรายงานให้ที่ประชุมรับทราบด้วย และประชุมยังได้รายงานความคืบหน้าในการจัดทำแผนแม่บท ICT เพื่อยกระดับการศึกษาของไทย และการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ของเด็กในชั้นประถมศึกษา การพิจารณาโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ โดยได้มอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการภาคไปจัดประชุมเพื่อระดมความคิดหรือศึกษาวิจัยถึงปัญหาอุปสรรคในการบริหารของกระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบัน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เผย ที่ประชุมร่าง 10 มาตรการ ป้องกัน-แก้ไขปัญหา 'ทุจริตประพฤติมิชอบ' พร้อมหารือแนวทางบอกจ่ายงบ ให้เสร็จก่อน ก.ย.57… 27 มิ.ย. 2557 16:07 27 มิ.ย. 2557 16:32 ไทยรัฐ