วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ตามคาด 'ปิยสวัสดิ์' นั่งบอร์ด ปตท. ตัวเต็งประธานคนใหม่

บอร์ด ปตท. มีมติตั้ง "ปิยสวัสดิ์-พล.อ.ไพบูลย์-คุรุจิต-พรชัย-กิติพงษ์-นันทวัลย์" นั่งบอร์ดแทนคนเก่าที่ไขก๊อก มีผล 1 ก.ค.นี้ ด้าน "ประจิน" ย้ำตั้งบอร์ดใหม่ เพื่อแก้ปัญหา พัฒนาพลังงานประเทศให้มีความเหมาะสม คำนึงประโยชน์ประเทศ...

เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ประธานที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) กล่าวภายหลังการประชุม คณะกรรมการ ปตท. ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาปรับเปลี่ยนคณะกรรมการ ซึ่งได้ลาออกจำนวน 7 คน ดังนี้ 1. นายปานปรีย์ พหิทธานุกร 2. นายอรรถพล ใหญ่สว่าง 3. นายวรุณเทพ วัชราภรณ์ 4. นายทศพร ศิริสัมพันธ์ 5. นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว 6. นายบุญสม เลิศหิรัญวงศ์ และ 7. นายอินสอน บัวเขียว

พร้อมกับ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ปตท. ใหม่จำนวน 6 คน ได้แก่ 1. นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ แทน นายปานปรีย์ พหิทธานุกร 2.นายคุรุจิต นาครทรรพ แทน นายอรรถพล ใหญ่สว่าง 3. พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา แทน นายวรุณเทพ วัชราภรณ์ 4. นายพรชัย รุจิประภา แทน นายทศพร ศิริสัมพันธ์ 5. นายกิติพงษ์ กิตยารักษ์ แทน นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว และ 6. นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค แทนนายอินสอน บัวเขียว ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2557

อย่างไรก็ตาม พล.อ.อ.ประจิน ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ครั้งนี้ นับเป็นอีกก้าวของความเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะทำให้ ปตท. มีความพร้อมในการดำเนินงาน เพื่อแก้ไขปัญหาและเสนอแนวทางการบริหารและพัฒนาพลังงานของประเทศ ให้มีความเหมาะสมและมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของรัฐและประชาชนเป็นสำคัญ

นอกจากนี้ ยังระบุว่า ในการประชุมครั้งหน้า จะมีการคัดเลือกประธานคนใหม่แทนนายปานปรีย์ ที่ลาออกไป ซึ่งตามวาระปกติกำหนดขึ้นในปลายเดือนก.ค.โดยจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เหมาะสม

ส่วนนายปิยสวัสดิ์ ซึ่งมีชื่อเป็นตัวเต็งที่จะได้รับเลือกเป็นประธานกรรมการนั้น พล.อ.อ.ประจิน ตอบเพียงสั้นๆว่า นายปิยสวัสดิ์ก็เป็นผู้หนึ่งที่มีประสบการณ์สูง

สำหรับประวัติคณะกรรมการ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)ชุดใหม่ มีดังนี้

นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ตำแหน่งปัจจุบัน ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายข้าราชการประจำ  

การศึกษา
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท ด้านกฎหมายเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยคอร์แนล สหรัฐอเมริกา (ทุน ก.พ.)
- ปริญญาโท ด้านกฎหมาย มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard U.) (ทุนฟุลไบรท์)
-ปริญญาเอก กฎหมายมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด (Stanford U.) สหรัฐอเมริกา (ทุนฟุลไบร์ท)

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่
- กรรมการในคณะกรรมการนโยบายสังคมแห่งชาติ
-กรรมการติดตามการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน
-กรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน
- กรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ
-กรรมการสมัชชาปฏิรูป (คสป.)

นายคุรุจิต นาครทรรพ ตำแหน่งปัจจุบัน รองปลัดกระทรวงพลังงาน

การศึกษา
- มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมปิโตรเลียม มหาวิทยาลัย Oklahoma, USA.
- ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมปิโตรเลียม มหาวิทยาลัย Oklahoma, USA.
- ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมปิโตรเลียม มหาวิทยาลัย Oklahoma, USA.
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (น.บ.ส.) ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ รุ่นที่ 46 สำนักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 51
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและอุตสาหกรรม (TEPCo) รุ่นที่ 3

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่
- รองปลัดกระทรวงพลังงาน
- ผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.)
- อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ (นักบริหาร 10 บส.)
- รองปลัดกระทรวงพลังงาน
-หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารขององค์กรร่วมมือไทย-มาเลเซีย สำนักงานใหญ่ กรุงกัวลาลัมเปอร์
-ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ กรมเชื้อเพลงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน
- ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงพลังงาน
-รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ


นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ตำแหน่งปัจจุบัน อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

การศึกษา
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (การเงินการธนาคาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-ปริญญาโท มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน-แมดิสัน ประเทศสหรัฐอเมริกา

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่
- อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
- อธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก
- อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (ชื่อเดิม กรมส่งเสริมการส่งออก)
- รองปลัดกระทรวงพาณิชย์
- อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ


นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ตำแหน่งปัจจุบัน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน แกนนำกลุ่มปฏิรูปพลังงานเพื่อความยั่งยืน

การศึกษา
- โรงเรียนสาธิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ไฮสกูล ประเทศอังกฤษ
- ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ 1) ด้านคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด (Oxford) ประเทศอังกฤษ
- ปริญญาโท (Distinction) สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ
- ปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยลอนดอน  ประเทศอังกฤษ

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่
- กรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
- ประธานกรรมการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด (บลจ.) (แทนนายเคารพ นุชนารถ)
- ที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจ คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน (รัฐบาล พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์)
- ประธานกรรมการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) กสิกรไทย จำกัด  
- กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (เลิกจ้าง 21 พ.ค.2555)

นายพรชัย รุจิประภา อดีตปลัดกระทรวงพลังงาน

การศึกษา
- ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาบริหารโครงการจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ นิด้า
- ปริญญาโท Regional Economics มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกา
- ปริญญเอก ทางด้านเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่
- รองปลัดกระทรวงพลังงาน
- ปลัดกระทรวงพลังงาน    
-ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เกษียณ 1 ต.ค.2555)
-กรรมาธิการการพลังงาน
-ประธานกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ
-ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก 
ในฐานะหัวหน้าฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คสช.

การศึกษา
- นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 15 (ตท.15) ขณะศึกษาอยู่ มีผลการศึกษายอดเยี่ยม เมื่อจบนักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่ 2 เมื่อ พ.ศ.2517 ซึ่งสามารถไปศึกษาแพทย์ได้ และเหตุการณ์บ้านเมืองปี 2516 จึงไม่เลือกไปศึกษา
- นักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ รุ่นที่ 26 (จปร.26) ขณะศึกษาอยู่ เป็นนักเรียนนายร้อยเรียนดีเหรียญทอง และเป็นนักเรียนผู้บังคับบัญชา จบ จปร. เมื่อ พ.ศ.2522 ด้วยผลการศึกษาเป็นที่ 1 ของรุ่น - ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่
-้รับราชการตำแหน่งหลักของกองทัพบก ผู้บังคับกองพัน ผู้บังคับการกรม ทั้ง 3 กรม (คนเดียวของกองทัพบก)
-ผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ แม่ทัพภาคที่ 1
-ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็น ผบ.หน่วย ฉก.เพชราวุธ เป็นทหารหน่วยแรกนอก ทภ.4 ที่ไปปฏิบัติงาน 3 จังหวัดชานแดนภาคใต้

บอร์ด ปตท. มีมติตั้ง "ปิยสวัสดิ์-พล.อ.ไพบูลย์-คุรุจิต-พรชัย-กิติพงษ์-นันทวัลย์" นั่งบอร์ดแทนคนเก่าที่ไขก๊อก มีผล 1 ก.ค.นี้ ด้าน "ประจิน" ย้ำตั้งบอร์ดใหม่ เพื่อแก้ปัญหา พัฒนาพลังงานประเทศให้มีความเหมาะสม คำนึงประโยชน์ประเทศ... 27 มิ.ย. 2557 14:17 27 มิ.ย. 2557 17:52 ไทยรัฐ