วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ยิ่งลักษณ์' จนลง 27 ล้าน หลังพ้นตำแหน่งนายกฯ

ป.ป.ช.เปิดบัญชีทรัพย์สิน ครม.ยิ่งลักษณ์ พบหลังยิ่งลักษณ์พ้นตำแหน่งนายกฯ มีทรัพย์สินลดลงจากเดิม ก่อนเข้ารับตำแหน่ง เมื่อ 10 ส.ค.54 กว่า 27 ล้านบาท ขณะรัฐมนตรีใน ครม. พบมีทรัพย์สินทั้งเพิ่มขึ้นและลดลง

วันที่ 27 มิ.ย. ที่สำนักงาน ป.ป.ช. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินของคณะรัฐมนตรี รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร หลังพ้นจากตำแหน่งวันที่ 7 พ.ค. จำนวน 10 ราย 13 ตำแหน่ง พบว่า 1.นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สินลดลง 27,314,032.12 บาท โดยเข้ายื่นบัญชีฯ ก่อนเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี 10 ส.ค. 2554 มีทรัพย์สิน เฉพาะส่วนของผู้ยื่น และบุตรไม่รวมคู่สมรส (ไม่ได้จดทะเบียน) 541,132,001.31 บาท ไม่มีหนี้สิน รวมทรัพย์สินและหนี้สิน 541,132,001.31 บาท

ล่าสุด เข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 30 มิ.ย. 2556 เฉพาะส่วนของผู้ยื่น และบุตร ไม่รวมคู่สมรส (ไม่ได้จดทะเบียน) 628,660,181.26 บาท หนี้สิน 27,000 บาท รวมทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 601,660,181.26 บาท ซึ่งหลังพ้นจากตำแหน่ง มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 603,193,418.14 บาท (เฉพาะในส่วนของผู้ยื่นและบุตร ไม่รวมของคู่สมรส เนื่องจากไม่ได้จดทะเบียน) รวมหนี้สินทั้งสิ้น 28,847,269 บาท รวมมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 574,346,149.14 บาท

2.นายสุรพงษ์ โตวิจักษ์ชัยกุล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สินลดลง 11,360,564.99 บาท ก่อนเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 10 ส.ค 2554 พร้อมบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมทรัพย์สิน 46,015,281.34 บาท รวมหนี้สิน 332,538.57 บาท รวมทรัพย์มากกว่าหนี้สิน 45,682,742.77 บาท. และเข้ารับตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี 1 พ.ย 2555 พร้อมบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ทรัพย์สินทั้งหมด 52,065,614.33 บาท หนี้สิน 3,324,313.00 บาท รวมทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 48,741,301 บาท หลังพ้นจากตำแหน่งมีทรัพย์สินทั้งสิ้น 40,445,708.94 บาท มีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 3,064,972.93 บาท รวมมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 37,380,736.01 บาท

3.พล.ต.อ.ประชา พหรมนอก รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคู่สมรส มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สินเพิ่มขึ้น 2,296152.21 บาท โดนยื่นบัญชีฯก่อนเข้ารับตำแหน่ง 1 ก.ค. 2556 พร้อมคู่สมรส ทรัพย์สิน 395,992,898.16 บาท หนี้สินรวม 1,592,838.76 บาท รวมทรัพย์สินมากกว่าหนี้ 394,400,059.40 บาท หลังพ้นจากตำแหน่งมีทรัพย์สินทั้งสิ้น 396,769,880.74 บาท มีหนี้สิ้นทั้งสิ้น 73,669.13 บาท รวมมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 396,696,211.61 บาท

4.นายปลอดประสพ สุรัสวดี รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคู่สมรส มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สินเพิ่มขึ้น 3,976,617 บาท ยื่นบัญชีฯก่อนเข้ารับตำแหน่ง 1 พ.ย.2555 มีทรัพย์สิน พร้อมคู่สมรส ทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น 963,545,185 บาท ไม่มีหนี้สิน รวมทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 3,976,617 บาท หลังพ้นจากตำแหน่งมีทรัพย์สินพรเอมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวม 970,254,502 บาท หนี้สิน 2,732,700 บาท รวมมีทรัพทย์สินมากกว่าหนี้สิน 967,521,802 บาท

5.นายกิตติรัตน์ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สินลดลง 2,811,040.74 บาท ขณะที่ก่อนเข้ารับตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 23 ม.ค. 2555 มีทรัพย์สิน พร้อมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมทั้งสิ้น 64,299,197.54 บาท และหนี้สิน 3,813,574.36 บาท มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 60,485,623.18 บาท หลังเข้ารับตำแหน่งพร้อมคู่สมรส มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 58,988,078.35 บาท มีหนี้สิน 1,313,495.91 บาท รวมมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 57,674,582.44 บาท

6.นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคู่สมรส พบว่าทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน ลดลง 3,924,578.6 บาท ก่อนเข้ารับตำแหน่ง 30 มิ.ย. 2556 พร้อมคู่สมรส ทรัพย์สิน 19,647,405.15 บาท หนี้สิน 1,290,676.57 บาท รวมทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 18,356,728.58 บาท หลังพ้นจากตำแหน่งมีทรัพย์สินทั้งสิ้น 14,966,699.90 บาท หนี้สิน 534,549.92 บาท รวมมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 14,432,149.98 บาท

7.นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สินเพิ่มขึ้น 4,635,799.72 บาท เข้ารับตำแหน่ง 10 ส.ค.2557 โดยคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมทรัพย์สิน 16,958,885.48 บาท หนี้สิน 5,317,135.07 บาท ทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 11,641,750.41 บาท หลังพ้นตำแหน่งพร้อมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีทรัพย์สิน 20,421,537.93 บาท มีหนี้สิน 4,143,987.80 บาท รวมมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 16,277,550.13 บาท

8.ร้อยตำรวจเอกเฉลิม อยู่บำรุง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สินลดลง 136,945.4 บาท ก่อนเข้ารับตำแหน่ง 30 มิ.ย.2557 พร้อมคู่สมรส รวมทรัพย์สิน 171,283,646.82 บาท ไม่มีหนี้สิน รวมมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 171,283,647 บาท หลังพ้นจากตำแหน่งพร้อมคู่สมรส มีทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น 171,146,701.60 บาท ไม่มีหนี้สิ้น รวมมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 171,146,701.60 บาท

9.นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สินเพิ่มขึ้น 239,329.03 บาท เข้ารับตำแหน่ง 1 พ.ย.2555 พร้อมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่ลรรลุนิติภาวะ รวมทรัพย์สิน 46,822,023.41 บาท ไม่มีหนี้สิน รวมทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 46,822,023.42 บาท หลังพ้นจากตำแหน่งพร้อมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 47,061,352.44 บาท ไม่มีหนี้สิน รวมมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 47,061,352.44 บาท

และ 10.พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ทรัพย์สินมากกว่าหนี้สินลดลง 5,617,594.99 บาท ก่อนเข้ารับตำแหน่ง 30 มิ.ย.2556 พร้อมคู่สมรสมีทรัพย์สินทั้งสิ้น 312,287,946.11 บาท ไม่มีหนี้สิน รวมทรัพย์สิน 312,287,946.11 บาท หลังพ้นจากตำแหน่งพร้อมคู่สมรส มีทรัพย์สิน 306,670,351.12 บาท ไม่มีหนี้สิน รวมมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 306,670,351.12 บาท.

ป.ป.ช.เปิดบัญชีทรัพย์สิน ครม.ยิ่งลักษณ์ พบหลังยิ่งลักษณ์ พ้นตำแหน่งนายกฯ มีทรัพย์สินลดลงจากเดิม ก่อนเข้ารับตำแหน่ง เมื่อ10ส.ค.54 กว่า 27 ล้านบาท ขณะรัฐมนตรีในครม.พบมีทรัพย์สินทั้งเพิ่มขึ้น และลดลง 27 มิ.ย. 2557 13:19 27 มิ.ย. 2557 14:36 ไทยรัฐ