วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ลุยงาน 'อาสาสมัครชาวต่างประเทศ' หวังช่วยพัฒนาสังคมไทย

ลุยงาน 'อาสาสมัครชาวต่างประเทศ' หวังช่วยพัฒนาสังคมไทย

  • Share:

พม.จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "อาสาสมัครชาวต่างประเทศกับการพัฒนาสังคมไทย" หวังให้ประชาชนได้รับบริการอย่างเป็นธรรม ทั่วถึง และเท่าเทียม เพื่อทำให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุข...
 
เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 57 นางรัชนี สุดจิตร์ ผู้ตรวจราชการและโฆษกประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงฯ เป็นประธานในพิธีเปิด "การสัมมนาเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครชาวต่างประเทศกับการพัฒนาสังคมไทย" โดยนางรัชนี กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ตระหนักถึงองค์กรพัฒนาเอกชนและอาสาสมัครชาวต่างประเทศ ซึ่งเป็นเครือข่ายด้านการพัฒนาสังคมที่สำคัญ และเป็นกลไกหนึ่งที่มีบทบาทในการส่งเสริมสนับสนุนยุทธศาสตร์ และภารกิจหลักของกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ในงานด้านการพัฒนาสังคมให้ประชาชนได้รับบริการอย่างเป็นธรรม ทั่วถึง และเท่าเทียม กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ โดยสำนักมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงได้จัด "การสัมมนาเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครชาวต่างประเทศกับการพัฒนาสังคมไทย" เพื่อจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่องค์กรภาคเอกชนและอาสาสมัครชาวต่างประเทศ ในการดำเนินงานด้านการพัฒนาสังคมให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ แนวนโยบายของรัฐ และส่งเสริมให้สอดรับกับกระบวนการพัฒนาสังคมที่กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ได้ส่งเสริมการดำเนินงาน โดยการสัมมนาครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวนทั้งสิ้น 350 คน ประกอบด้วย ประธานมูลนิธิ องค์กรภาคเอกชน อาสาสมัครชาวต่างประเทศ ผู้แทนสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ที่มีองค์กรภาคเอกชนที่มีอาสาสมัครชาวต่างประเทศปฏิบัติงาน

นางรัชนี กล่าวต่อว่า ปัจจุบันอาสาสมัครชาวต่างประเทศที่เข้ามาดำเนินงานด้านการพัฒนาสังคม มีจำนวน 556 คน 368 องค์กร เนื่องจากการพัฒนาสังคมต้องมีความร่วมมือระหว่างภาครัฐและองค์การเอกชน ในการให้บริการชุมชนและประชาชน เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยเปิดพื้นที่ให้ภาคประชาชน ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นร่วมพิจารณาต่อนโยบายที่กำหนดก่อนนำไปปฏิบัติ เพื่อทำให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุข ภายใต้กระบวนการบริหารจัดการวิธีปฏิบัติการร่วมกัน เป็นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงในพื้นที่ และนำไปสู่แนวทางการพัฒนาที่ดีงามมีความยั่งยืนในที่สุด ทั้งนี้เป้าหมายของการพัฒนาประเทศคือ คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนทุกคน รัฐบาลจึงได้จัดสังคมสวัสดิการถ้วนหน้าในสังคมไทย ประกอบด้วย 4 เสาหลัก คือ

1. การช่วยเหลือทางสังคมแก่ผู้ยากจน ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส
2. การประกันสังคม เป็นการจัดสวัสดิการสังคม โดยภาครัฐเพื่อคุ้มครองประชาชนที่มีรายได้น้อยไม่ให้ได้รับความเดือดร้อน
3. การให้บริการทางสังคม เป็นการจัดบริการโดยรัฐเพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐานของประชาชนในด้านการศึกษา การสาธารณสุข สิ่งอำนวยความสะดวก และที่อยู่อาศัย
4. การส่งเสริมสนับสนุนหุ้นส่วนทางสังคมเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูล ของภาคประชาชน องค์กรชุมชน ภาคธุรกิจเอกชนที่เข้ามาช่วยเหลือรับผิดชอบต่อปัญหาสังคม โดยการส่งเสริมงานอาสาสมัคร บทบาทภาคเอกชน ภาคธุรกิจให้มีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา

ซึ่งจากเสาที่ 4 กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ได้มีนโยบายการพัฒนาอาสาสมัคร ดังนี้ ส่งเสริมสนับสนุนอาสาสมัคร ให้มีความรู้ ความสามารถ อุดมการณ์ และคุณธรรม เพื่อเป็นพลังสำคัญในการสงเคราะห์ ผู้มีปัญหาการป้องกัน แก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคม พัฒนาองค์การ รวมทั้งการส่งเสริมความมั่นคงของชาติ ตลอดจนการบริหารจัดการงานอาสาสมัคร เพื่อให้ภาครัฐและเอกชนที่มีอาสาสมัคร ได้บริหารจัดการงานอาสาสมัครได้อย่างมีประสิทธิภาพ

"การมีอาสาสมัครมาช่วยบรรเทาภาระงานของกระทรวงฯ นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการจัดการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในสังคม ทั้งนี้ งานอาสาสมัครเป็นงานที่มีคุณค่าแก่สังคม และบุคคลที่เข้ามาเป็นอาสาสมัครได้เสียสละเวลาอันมีค่า ตลอดจนความสุขส่วนตัวเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น หรือทำประโยชน์ให้กับสังคม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนนั้น ควรแก่การยกย่องสรรเสริญ" นางรัชนี กล่าว.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้