วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สธ.เร่งกระจายอำนาจ 'บริหาร' จากส่วนกลางสู่ภูมิภาค

สธ.เร่งกระจายอำนาจ 'บริหาร' จากส่วนกลางสู่ภูมิภาค

  • Share:

กระทรวงสาธารณสุข เร่งเดินหน้านโยบายเขตบริการสุขภาพต่อเนื่อง พร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทั่วประเทศ หวังให้มีส่วนร่วมออกแบบโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ที่เหมาะสม ในการบริหารจัดการระบบสุขภาพในพื้นที่...
 
เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 57 นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า เขตบริการสุขภาพ เป็นนโยบายที่กระทรวงสาธารณสุขเร่งดำเนินการ เพื่อกระจายอำนาจการบริหารจัดการจากส่วนกลางไปสู่ส่วนภูมิภาค โดยแบ่งเป็น 12 เขตบริการสุขภาพ เป้าหมายสำคัญคือ เพิ่มการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ สร้างความเท่าเทียมในการจัดสรรทรัพยากร ภายใต้การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ซึ่งจากการติดตามผลการดำเนินงานมาระยะหนึ่ง พบว่าช่วยให้ดูแลหน่วยบริการในพื้นที่ได้ทั่วถึงมากขึ้น การขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ ทำได้เร็วขึ้น ส่งผลให้กระจายบริการที่มีคุณภาพไปสู่ประชาชนได้ทั่วถึงมากขึ้น
               
การดำเนินการขั้นต่อไป ต้องจัดโครงสร้างการบริหารงานของเขตบริการสุขภาพให้มีกฎหมายและระเบียบต่างๆ เข้ามารองรับ เพื่อให้มีอำนาจในการบริหารจัดการภายในเขตได้เบ็ดเสร็จ ทั้งคน เงิน ของ ขณะเดียวกันก็พัฒนาการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่อยู่ภายในเขต ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน และส่วนท้องถิ่น

ทั้งนี้ นายแพทย์วชิระ กล่าวอีกว่า กระทรวงสาธารณสุขจึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรทั่วประเทศ เกี่ยวกับโครงสร้างการบริหารงานเขตบริการสุขภาพ ทั้งในส่วนขององค์ประกอบและบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการระดับเขต จังหวัดและอำเภอ โครงสร้างอัตรากำลังของสำนักงานสาธารณสุขเขต และบทบาท/อำนาจหน้าที่ของประธานคณะกรรมการเขตและผู้อำนวยการสำนักงานสาธารณสุขเขต โดยเริ่มที่เขตบริการสุขภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดอุดรธานี ต่อด้วยภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ ภาคใต้ที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และสิ้นสุดที่ภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี จากนั้นนำความคิดเห็นทั้งหมดมาปรับปรุงร่างให้มีความสมบูรณ์ เพื่อเข้าสู่กระบวนการและประกาศใช้ต่อไป

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้