วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สมาคมสื่อฯ ยื่นจดหมายเปิดผนึก คสช. ขอความชัดเจน เสนอข่าวสาร

ตัวแทนสื่อฯ ยื่นจดหมายเปิดผนึกถึง พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รองหัวหน้าคสช. ขอความชัดเจน การเผยแพร่ข่าวสาร พร้อมแสดงความห่วงใยในคำสั่ง คสช. กรณีตั้งทีมติดตามการเผยแพร่ข่าวสารของสื่อมวลชน

วันที่ 27 มิ.ย. สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ส่งตัวแทน เข้ายื่นจดหมายเปิดผนึกถึง พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจการพิเศษ และประธานคณะกรรมการเพื่อติดตามการเผยแพร่ข่าวสารต่อสาธารณะกรณีความห่วงใยในคำสั่ง เรื่อง การติดตามการเผยแพร่ข่าวสารต่อสาธารณะของ คสช. ที่ยังไม่ชัดเจน

จดหมายเปิดผนึก

เรื่อง ความห่วงใยในคำสั่ง เรื่อง การติดตามการเผยแพร่ข่าวสารต่อสาธารณะ

เรียน พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจการพิเศษ
และประธานคณะกรรมการเพื่อติดตามการเผยแพร่ข่าวสารต่อสาธารณะ

ตามที่ พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจการพิเศษ แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามการเผยแพร่ข่าวสารต่อสาธารณะ ให้มีอำนาจหน้าที่ในการกลั่นกรอง ติดตาม และตรวจสอบ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่มีการบิดเบือน ยุยง ปลุกปั่น อันจะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย ภายในราชอาณาจักร หรือ มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ อีกทั้งระงับยับยั้ง การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารใดๆ อันเป็นเท็จ หรือส่อไปในทางหมิ่นประมาท หรือสร้างความเกลียดชังต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ องค์รัชทายาท และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ พร้อมทั้งชี้แจง ทำความเข้าใจกับประชาชน และสื่อสารมวลชนประเภทต่างๆ ให้เข้าใจถึงเจตนารมณ์ และการดำเนินการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ตามที่ปรากฏเป็นข่าวแล้วนั้น

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย มีความเห็นและข้อเสนอแนะต่อหัวหน้าฝ่ายกิจการพิเศษ คสช. ในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามการเผยแพร่ข่าวสารต่อสาธารณะ ดังนี้

1. ข่าวสารข้อมูลตามคำสั่ง คสช. (เฉพาะ) ที่ 12/2557 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2557 ที่คณะกรรมการฯ นำมาใช้เป็นอำนาจหน้าที่ในการกลั่นกรอง ติดตาม และตรวจสอบนั้น สมาคมนักข่าวฯทั้ง 2 สมาคมขอแจ้งว่า เป็นเรื่องที่องค์กรสื่อ โดยเฉพาะผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน ประพฤติปฏิบัติอยู่แล้วตามธรรมนูญและข้อบังคับจริยธรรมแห่งวิชาชีพ สมาคมนักข่าวฯ  สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ รวมทั้งข้อบังคับจริยธรรมแห่งวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ตลอดจนแนวปฏิบัติขององค์กรสื่อแต่ละองค์กรอยู่แล้ว

2. สิ่งที่สมาคมนักข่าวฯทั้ง 2 สมาคมมีความห่วงใย คือ แนวทางปฏิบัติของผู้นำคำสั่งของคณะกรรมการติดตามการเผยแพร่ข่าวสารฯ ไปดำเนินการยังขาดความชัดเจน ดังกรณีที่เกิดขึ้นกับกองบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์คมชัดลึก และสถานีโทรทัศน์เนชั่นทีวี เหตุเกิดเมื่อวันที่ 25 มิ.ย ได้มีเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการเข้าไปในกองบรรณาธิการ เพื่อสั่งระงับยับยั้งการนำเสนอข่าวของ นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ ที่ประกาศก่อตั้งองค์กรเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย ทั้งนี้เมื่อพิจารณาให้ถ่องแท้ จากการนำเสนอข่าวเรื่องนี้ของสื่อมวลชน ได้ทำให้สังคมรับรู้ข่าวสารอย่างถูกต้องและมีข้อมูลรอบด้าน โดยเฉพาะผู้ที่รู้ประวัติศาสตร์ของขบวนการเสรีไทย อันเป็นการย้ำถึงวิจารณญาณของประชาชนโดยส่วนใหญ่ได้เป็นอย่างดี

3. ด้วยเหตุนี้ สมาคมนักข่าวฯทั้ง 2 สมาคม จึงเรียกร้องให้คณะกรรมการติดตามการเผยแพร่ข่าวสารฯ จัดทำแนวทางปฏิบัติให้มีความชัดเจน ร่วมทั้งแนวทางการกำกับดูแล เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบนำไปปฏิบัติอย่างเหมาะสมแก่สภาพการณ์ เป็นไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อแสดงการเคารพต่อวิจารณญาณของประชาชนคนไทยโดยส่วนใหญ่

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

27 มิถุนายน 2557  

ตัวแทนสื่อฯ ยื่นจดหมายเปิดผนึกถึง พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รองหัวหน้าคสช. ขอความชัดเจน การเผยแพร่ข่าวสาร พร้อมแสดงความห่วงใยในคำสั่ง คสช. กรณีตั้งทีมติดตามการเผยแพร่ข่าวสารของสื่อมวลชน 27 มิ.ย. 2557 11:44 27 มิ.ย. 2557 14:38 ไทยรัฐ