วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สัมมนาวิชาการระดับชาติด้าน 'คนพิการ' หวังมีสิทธิเสมอภาค-เท่าเทียม

พม.ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดการสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ส่งเสริมให้คนพิการเข้าถึงสิทธิอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมเหมือนคนทั่วไปในสังคม...

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 27 มิ.ย. 57 นางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เป็นประธาน การสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2557 ภายใต้หัวข้อ "เท่าเทียม สร้างสรรค์ สู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน" (Creative Equality Towards Inclusive Society) ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ

นางนภา กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ โดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.) เป็นหน่วยงานหลักระดับชาติที่มีภารกิจในการประสานงานเชิงนโยบาย และยุทธศาสตร์ เพื่อส่งเสริมให้คนพิการเข้าถึงสิทธิอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกับคนทั่วไปในสังคม รวมถึงการศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนางานวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม สำหรับเป็นแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับในระดับนานาชาติ ได้ให้ความสำคัญกับสิทธิของคนพิการเพิ่มมากขึ้น โดยได้มีการประกาศทศวรรษคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก พ.ศ. ๒๕๕๕- ๒๕๖๕ (the Asian and Pacific Decade of Disabled Persons, 2012-2022) และจัดทำยุทธศาสตร์อินชอน เพื่อการทำสิทธิให้เป็นจริงสำหรับคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (Incheon Strategy to Make the Right Real for Persons with Disabilities in Asia and the Pacific) ซึ่งได้มีการกำหนดเป้าหมายไว้ 10 ประการ เพื่อส่งเสริมสิทธิที่เป็นจริงของคนพิการด้วย

สถานการณ์ดังกล่าว เป็นการเน้นย้ำให้เห็นถึงความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อให้มีความสอดคล้องกับบริบททางสังคม และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของคนพิการที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อาทิ ปัญหาด้านสุขภาพที่มีผลต่อความพิการแต่กำหนด และความพิการภายหลัง ปัญหาด้านการคมนาคม ขนส่งสาธารณะ เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการประกอบอาชีพ หรือการศึกษาของคนพิการ รวมถึงการจัดการด้านภัยพิบัติที่ส่งผลต่อกระทบต่อคนพิการ ซึ่งต้องเผชิญกับปัญหาและการช่วยเหลือทางสังคมอย่างรวดเร็วและทันท่วงที สิ่งเหล่านี้ส่งผลให้ต้องมีการจัดการความรู้ การพัฒนางานวิจัย งานวิชาการ และงานนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์ วางแผนการทำงาน และกำหนดนโยบาย รวมถึงการเฝ้าระวัง การเตรียมการแก้ไข การป้องกันปัญหา การฟื้นฟู และการพัฒนาอย่างมีหลักวิชาการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

นางนภา กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ โดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.) ร่วมกับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จัดขึ้น ภายใต้หัวข้อ “เท่าเทียม สร้างสรรค์ สู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน (Creative Equality Towards Inclusive Society)” ซึ่งมีกิจกรรมประกอบด้วย พิธีเปิดตัวนวัตกรรมงานด้านคนพิการ จำนวน 2 ผลงาน ได้แก่ ตลาดงานคนพิการออนไลน์ และโปรแกรม Thai Accessible Places การมอบรางวัลผลงานวิชาการดีเด่น จำนวนทั้งสิ้น 5 เรื่อง การปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “เท่าเทียม สร้างสรรค์ สู่สังคมเป็นสุขร่วมกัน” โดยศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ การอภิปราย เรื่อง “เท่าเทียม สร้างสรรค์ สู่สังคมเป็นสุขร่วมกัน” ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐ นายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย และผู้แทนจากบริษัท ทรู คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด รวมถึงการนำเสนอผลงานทางวิชาการที่ได้ผ่านการคัดเลือก รวมจำนวนทั้งสิ้น 19 เรื่อง โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ จากหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา องค์กรด้านคนพิการ คนพิการ ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป จำนวนประมาณ 450 คน.

พม.ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดการสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ส่งเสริมให้คนพิการเข้าถึงสิทธิอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมเหมือนคนทั่วไปในสังคม... 27 มิ.ย. 2557 11:35 27 มิ.ย. 2557 12:53 ไทยรัฐ