วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผู้สูงอายุเตรียมเฮ! ก.แรงงานชงร่าง พ.ร.บ.จ้างงานเพิ่ม

กระทรวงแรงงาน เผยความคืบหน้า ยก (ร่าง) พ.ร.บ. จ้างแรงงานสูงอายุ เร่งดำเนินการทำประชาพิจารณ์รับฟังความเห็นจากทั่วประเทศ หารือภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ตั้งคณะทำงาน กำหนดมาตรการแนวทาง ตัวชี้วัด ดึงสมัชชาผู้สูงอายุร่วมกำหนดกรอบการจ้างแรงงาน ภายใต้อาชีพที่เหมาะสม รองรับการขยายตัวของสังคมสูงอายุไทย

นายกรีฑา สพโชค ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการขยายโอกาสด้านอาชีพและการทำงานสำหรับผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน ว่า โดยที่ประชุมได้พิจารณามาตรการหรือแนวทางการส่งเสริมการขยายโอกาสด้านอาชีพและการทำงานสำหรับผู้สูงอายุ พ.ศ.2557-2558 อาทิ การจ้างแรงงานผู้สูงอายุในระบบ และการจ้างแรงงานผู้สูงอายุนอกระบบ โดยที่ประชุมมีมติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำยกร่างแผนงาน โครงการเพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามแนวทางการส่งเสริมการขยายโอกาสด้านอาชีพและการทำงานสำหรับผู้สูงอายุ พ.ศ.2557-2558 ของคณะอนุกรรมการส่งเสริมการขยายโอกาสด้านอาชีพและการทำงานสำหรับผู้สูงอายุ สำหรับประเด็นดังกล่าวได้มีการตั้งข้อสังเกตว่า ปัจจุบันยังไม่มีการระบุลักษณะงานที่จะส่งเสริมอาชีพหรือจ้างแรงงานผู้สูงอายุได้อย่างชัดเจน ว่างานใดบ้างที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ เนื่องจากบางประเทศมีการนำผู้สูงอายุมาเป็นมัคคุเทศก์ แต่ไทยกลับนำเด็กมาเป็นมัคคุเทศก์ ขณะเดียวกันเมื่อมีการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุ การมีจ้างงานเกิดขึ้น แต่เมื่อผลิตสินค้าออกมาแล้วไม่มีที่จำหน่าย ดังนั้นจะต้องมีระบบการส่งเสริมการตลาดเข้ามารองรับด้วย อย่างไรก็ตามการแก้ไขปัญหาดังกล่าวควรรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมจากนายจ้างในสถานประกอบกิจการ กลุ่มผู้สูงอายุ อาทิ สมัชชาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันมีเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุทั่วประเทศกว่า 2 หมื่นชมรม เพื่อจะได้กำหนดและหาแนวทางการจ้างงานที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ที่ประชุมได้พิจารณาถึงการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) เพื่อให้มีความสอดคล้องเหมาะสมและตอบโจทย์การส่งเสริมการขยายโอกาสด้านอาชีพและการทำงานของผู้สูงอายุในระยะยาวได้ ทั้งนี้ที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้งคณะทำงานชุดใหม่ขึ้นมา โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะทำงานชุดเล็กในการร่วมกันพิจารณาตัวชี้วัดและมาตรการหรือแนวทางการส่งเสริมการขยายโอกาสด้านอาชีพและการทำงานสำหรับผู้สูงอายุ พ.ศ.2557-2558 เพื่อหาแนวทางในการดำเนินการที่เหมาะสมต่อไป ส่วนความคืบหน้าการยก (ร่าง) พ.ร.บ.การจ้างงานผู้สูงอายุ พ.ศ. .... ของคณะกรรมาธิการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ของวุฒิสภา เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา เรื่องดังกล่าวจะต้องจัดทำประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ ก่อนเสนอรัฐบาลชุดใหม่พิจารณาให้ความเห็นชอบ และประกาศมีผลบังคับใช้ต่อไป.

กระทรวงแรงงาน เผยความคืบหน้า ยก (ร่าง) พ.ร.บ. จ้างแรงงานสูงอายุ เร่งดำเนินการทำประชาพิจารณ์รับฟังความเห็นจากทั่วประเทศ ดึงสมัชชาผู้สูงอายุร่วมกำหนดกรอบการจ้างแรงงาน ภายใต้อาชีพที่เหมาะสม รองรับการขยายตัวของสังคมสูงอายุไทย... 27 มิ.ย. 2557 10:31 27 มิ.ย. 2557 11:19 ไทยรัฐ