วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'วันนักวิทยาศาสตร์น้อย'พาหนูน้อยอนุบาล14,000 ร.ร.สนุกกับวิทยาศาสตร์

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา และอีก 5 หน่วยงาน อาทิ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดเทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย ประจำปี 2557 เพื่อให้โรงเรียนอนุบาลทั่วประเทศได้ร่วมกิจกรรมบ่มเพาะความรักวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ปฐมวัย

รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ประธานกรรมการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเกิดขึ้นได้ด้วยพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อครั้งได้ทรงงานที่ประเทศเยอรมนี ทรงประทับใจการเรียนการสอนในโรงเรียนอนุบาลที่อยู่ในโครงการนักวิทยาศาสตร์น้อยของเยอรมนี และทรงมีพระประสงค์ให้เด็กไทยมีโอกาสเรียนรู้เช่นเดียวกัน จึงเกิดความร่วมมือกันระหว่างประเทศเกิดเป็นโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยขึ้น โดยกิจกรรมวันนักวิทยาศาสตร์น้อยครั้งนี้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 แล้ว และเป็นส่วนหนึ่งของโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2552

สำหรับกิจกรรมวันนักวิทยาศาสตร์น้อยปีนี้จัดกิจกรรมภายใต้หัวข้อ "ความลับของตัวฉัน" เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการจัดกิจกรรมที่โรงเรียน และให้เด็กได้รู้จักและเห็นความสำคัญของร่างกายตนเอง โดยจะจัดขึ้นในโรงเรียนอนุบาลกว่า 14,000 แห่งทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 28 สิงหาคมนี้.

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ร่วม 5 หน่วยงานภาคี จัด"วันนักวิทยาศาสตร์น้อย" เน้นขยายผลรร.อนุบาลทั่วประเทศ 14,000 แห่ง บ่มเพาะความรักวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ปฐมวัย... 27 มิ.ย. 2557 09:31 27 มิ.ย. 2557 09:49 ไทยรัฐ