วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
อย.ชวนอ่านฉลาก 'จีดีเอ' ก่อนซื้อผลิตภัณฑ์

อย.ชวนอ่านฉลาก 'จีดีเอ' ก่อนซื้อผลิตภัณฑ์

  • Share:

อย.รวมพลังเครือข่ายภาคประชาชน เร่งรณรงค์ "ฉลาดบริโภค ต้องอ่านฉลาก" โดยเน้นฉลากโภชนาการ แบบ จีดีเอ ลดการบริโภคอาหาร หวาน มัน เค็ม...

อย.ร่วมกับคณะทำงานภาคประชาชน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "ฉลาดบริโภค ต้องอ่านฉลาก" เน้นสร้างเครือข่ายงานด้านการให้มีความรู้แก่ผู้บริโภคในการเลือกซื้อและเลือกบริโภคอาหารอย่างเหมาะสม รู้และเข้าใจ ตลอดจนสามารถใช้ประโยชน์จากฉลากโภชนาการ แบบ จีดีเอ เพื่อลดการบริโภคอาหาร หวาน มัน เค็ม ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของโรคเบาหวาน ไขมันในเลือดสูง และความดันโลหิตสูง เป็นต้น

นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยากล่าวว่า การเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพเป็นมาตรการสำคัญในการพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคให้สามารถป้องกันและลดความเสี่ยงจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีคุณภาพ กระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัย ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จึงได้ร่วมกับคณะทำงานภาคประชาชน ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ แก่ประชาชนให้สามารถพึ่งพาตนเองในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ และบริโภคอย่างปลอดภัย สมประโยชน์ เพื่อ สุขภาพที่ดี ซึ่งการบริโภคอาหารที่ไม่ได้สัดส่วน บริโภคในปริมาณที่ไม่เหมาะสมตามวัย รวมไปถึงขาดการออกกำลังกาย ส่งผลให้เกิดปัญหาภาวะโภชนาการเกิน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง คนที่อ้วนมีโอกาสเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่างๆ โดยเฉพาะโรคเบาหวาน ไขมันในเลือดสูง และความดันโลหิตสูง ซึ่งในปัจจุบันพบ ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ จากปัญหาดังกล่าว นอกจากจะส่งผลกระทบรุนแรงต่อสุขภาพแล้ว ยังส่งผลเชิงลบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย

ในวันที่ 25-26 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมาสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ร่วมกับคณะทำงานภาคประชาชน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ฉลาดบริโภค ต้องอ่านฉลาก" ขึ้น โดยมีเครือข่ายคณะทำงานภาคประชาชน เช่น แกนนำชุมชน อาสาสมัครสื่อวิทยุชุมชน และนักศึกษา เป็นต้น การอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารและการดำเนินงานเกี่ยวกับ ฉลากโภชนาการ แบบ จีดีเอ ในแง่มุมต่างๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าอบรมและเจ้าหน้าที่ เป็นการรวมพลังกันเพื่อดำเนินงานเผยแพร่ให้ผู้บริโภคมีความรู้ความ เข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องของการอ่านฉลากแบบจีดีเอ เพื่อลดการบริโภคอาหาร หวาน มัน เค็ม ที่เป็นสาเหตุของ โรคต่างๆ เลขาธิการฯ กล่าว.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้