วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

งานคือเงิน 28/06/57

โดย หมึกเขียว

ทุกอุปสรรคและปัญหาย่อมมีทางแก้ไข ขอเพียงไม่ถอดใจยอมแพ้โดยไม่คิดจะลองสู้

หมึกเขียว อาสานำสารพัด ตำแหน่งงานดีๆ มาฝาก คนสู้ชีวิต เช่นเคย ที่ งานคือเงิน

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รับ อาจารย์ 2 อัตรา สำนักเทคโนโลยีการศึกษา วุฒิ ปริญญาเอก ทางเทคโนโลยีการศึกษาโสตทัศนศึกษา หรือ ปริญญาโท ทาง เทคโนโลยีการศึกษา โสตทัศนศึกษา และอยู่ระหว่างศึกษาระดับปริญญาเอก ทางเทคโนโลยีการศึกษา โสตทัศนศึกษา ต้องศึกษารายวิชาครบตามหลักสูตรแล้ว อยู่ระหว่างทำวิทยานิพนธ์ หรือใกล้สำเร็จระดับปริญญาเอก ต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.2 จากระบบ 4 หรือไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 หรือเทียบเท่า หรือ มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับการผลิตสื่อการสอนไม่น้อยกว่า 3 ปี และมีผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่แล้ว มีความรู้ความสามารถในการออกแบบและจัดระบบสื่อการศึกษา โดยเฉพาะสื่อมัลติมีเดียในระบบออนไลน์/ออฟไลน์ และ มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านภาษาอังกฤษ (หากมีผลคะแนน TOEFL (Paper-based) ไม่ต่ำกว่า 550 หรือผลการสอบจากสถาบันภาษา หรือสถาบันการศึกษาที่เทียบเท่าจะพิจารณาเป็นพิเศษ) สมัครที่ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หรือส่งจดหมายพร้อมเอกสารการสมัครงาน และลงทะเบียนถึงกองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 ดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.stou.ac.th สำนัก/หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี กองการเจ้าหน้าที่ รับถึง 30 มิ.ย.นี้

สถาบันภาษามหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ รับ อาจารย์ 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต วุฒิ ปริญญาโท/ปริญญาเอก สาขาทาง ภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ สมัครที่ สำนักงานเลขานุการสถาบันภาษา ชั้นล่าง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร.0-2696-6004 หรือสมัครทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนและจ่าหน้าซองส่ง สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ที่ 18 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 10120 (สมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์) ดาวน์โหลดใบสมัครทางเว็บไซต์ที่ http://litu.tu.ac.th รับถึง 30 มิ.ย.นี้

สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย รับ หัวหน้าฝ่ายการเงินบัญชีและพัสดุ ฝ่ายการเงินบัญชีและพัสดุ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย 1 อัตรา เพศหญิง อายุ 35–45 ปี วุฒิ ปริญญาตรี/ ปริญญาโท สาขา การบัญชี มีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชีไม่น้อยกว่า 5 ปี มีหน้าที่งานบริหาร กำหนด วางแผนการปฏิบัติงาน ตรวจสอบ ประสานงาน จัดทำแผนพัฒนางานการเงินบัญชีและพัสดุ และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงให้แก่บุคลากรหน่วยการเงินบัญชีและพัสดุ สมัครที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคลและทะเบียนประวัติ สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย ชั้น 3 อาคารเฉลิมบูรณะนนท์ ถนนอังรีดูนังต์ โทร.0-2256- 4054, 0-2256-4058 ถึง 1 ก.ค.นี้

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับ อาจารย์ 1 อัตรา สาขาจริยศึกษา ภาคพิเศษ ภาควิชามนุษยศาสตร์ วุฒิ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต หรือ Doctor of Philosophy (Ph.D. หรือ D.Phil.) สาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาปรัชญา หรือ ศาสนา มีประสบการณ์การทำงานในแวดวงวิชาการ เช่น การสอน หรือการผลิตผลงานทางวิชาการ เช่น การเขียนบทความวิชาการ หนังสือหรือตำรา (ถ้ามี) การจัดการประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ เป็นต้น มีความสามารถทางวิชาการในระดับดีมาก มีความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษ (อ่าน–พูด–ฟัง–เขียน) ระดับดีมาก และ มีทักษะด้านภาษาอื่นๆ นอกจากภาษาไทยและอังกฤษ สนใจติดต่อที่ งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณบดี คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จ.นครปฐม 73170 สอบถามโทร. 0-2800-2840 (-78) ต่อ 1006, 1110 รับถึง 2 ก.ค. นี้

มหาวิทยาลัยศิลปากร รับ อาจารย์ 1 อัตรา สังกัดภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม วุฒิ ปริญญาเอก สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ วรรณคดีอังกฤษ วรรณคดีอเมริกัน การแปลและการล่าม ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ การสอนภาษาอังกฤษ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ สมัครที่ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 7 สำนักงานอธิการบดี (ตลิ่งชัน) มหาวิทยาลัยศิลปากร ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 โทร. 0-2849-7500 ต่อ 31704 หรือที่ งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี หรือสำนักงานเลขานุการ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม โทร. 0-3425-3910 ต่อ 22142 ถึง 4 ก.ค.นี้

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขยายเวลารับ นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา สังกัดศูนย์วิจัยและบริการวิชาการทางสัตวแพทย์ วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษากำหนด มีความประพฤติและมนุษยสัมพันธ์ดี สมัครที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ชั้น 2 อาคารจักรพิชัยรณรงค์สงคราม โทร.0-2797-1900 ต่อ 1230 ถึง 10 ก.ค.นี้

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับ นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (ด้านการเจรจา) 15 อัตรา วุฒิ ปริญญาโท หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน สาขาวิชา นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การบัญชี รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ ภาษาวรรณคดี/ ศึกษาศาสตร์ การจัดการ ต้องสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาโท จาก ก.พ. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างดี สนใจติดต่อที่ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 8 ถ.นนทบุรี 1 อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร.0-2507-7577 (-79), 0-2507-7583 (-85) รับถึง 10 ก.ค.นี้

สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับ พนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา ต้องศึกษาวิชาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์อย่างน้อย 15 หน่วยกิต สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office เขียนเว็บเพจ โดยใช้โปรแกรม Dreamweaver และ JSP หรือ ASP หรือ PHP ได้ มีความสามารถในการวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาการใช้คอมพิวเตอร์ทั่วไป สามารถเขียนโปรแกรม ภาษา C++ หรือ C# หรือ Java และ ออกแบบและแก้ไขฐานข้อมูลได้ สมัครที่ สถาบันทรัพยากร–มนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชั้น 8 ตึกอเนกประสงค์ 1 ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200 โทร.0-2613-3304 ถึง 10 ก.ค.นี้

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ รับ พนักงานรายวัน สังกัดสำนักงานคณบดี ตำแหน่ง ช่างเทคนิค 1 อัตรา วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทาง ไฟฟ้า หรือ อิเล็กทรอนิกส์ มีความรับผิดชอบงานในหน้าที่สูง และ มีความกระตือรือร้น มีมนุษยสัมพันธ์และความสามารถสูงด้านการติดต่อประสานงานกับผู้อื่นอย่างดี ปฏิบัติงานที่งานบริหารและธุรการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร, คนงาน 1 อัตรา เพศชาย อายุ 25–35 ปี วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)/ มัธยมศึกษาปีที่ 6 สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (หากมีงานเร่งด่วนที่ไม่สามารถดำเนินการในเวลาราชการได้) มีความรับผิดชอบและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์พัฒนางาน มีความสามารถในการสื่อสาร ประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานต่างๆอย่างดี มีใจรักงานบริการและพร้อมในการให้บริการตลอดเวลา ปฏิบัติงานที่งานบริหารและธุรการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ จ.นครนายก สมัครที่ งานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ หรือที่ งานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ จ.นครนายก โทร.0-3739-5451 (-5) ต่อ 60224, 60225 หรือ 0-2649-5000 ต่อ 27979 ต่อ 20207 (-8) ถึง 15 ก.ค.นี้

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับ อาจารย์ 1 อัตรา สาขาสังคมวิทยา วุฒิ ปริญญาโท/ ปริญญาเอก ทางด้าน สังคมวิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยได้ศึกษารายวิชาทางด้านสังคมวิทยามาแล้วไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต สนใจติดต่อที่ สำนักงานเลขานุการคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ชั้น 2 (ห้อง 207) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร.0-2696-5824 (อัจฉรา) รับถึง 15 ก.ค.นี้

สำนักงานจัดการทรัพย์สิน สภากาชาดไทย ขยาย เวลารับ พนักงานบัญชีและการเงิน (4–7) ฝ่ายการเงินและบัญชี 1 อัตรา อายุ 20–35 ปี วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา การบัญชี (หากเป็นเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทยต้องดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระดับ 4 ในสายงาน ที่เริ่มต้นระดับ 3 มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงินและบัญชี) มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชี ด้านงบ ประมาณ ด้านภาษีอากร ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป มีความรู้ ความสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office และ Internet อย่างดี หากเป็นเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน (หากได้รับการคัดเลือกจะต้องมีหลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกันตามหลักเกณฑ์ของสภากาชาดไทย วงเงินค้ำประกัน จำนวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)) สมัครที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานจัดการทรัพย์สิน สภากาชาดไทย ตึกอำนวย–นรธรรม ชั้น 4 โทร.0-2256-4078 (80) ต่อ 22 ถึง 16 ก.ค.นี้

มหาวิทยาลัยศิลปากร รับ วิศวกรปฏิบัติการ (เครื่องกล) 1 อัตรา ปฏิบัติงานในสังกัดงานวางแผนแม่บท กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี (ตลิ่งชัน) มหาวิทยาลัยศิลปากร อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาเครื่องกล มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office Suite และ Computer Aided Design (CAD) สมัครที่ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 7 สำนักงานอธิการบดี (ตลิ่งชัน) มหาวิทยาลัยศิลปากร ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 โทร.0-2849-7500 ต่อ 31704 หรือที่ งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม โทร.0-3425-3910 ต่อ 22142 ถึง 31 ก.ค.นี้.

หมึกเขียว

27 มิ.ย. 2557 09:18 27 มิ.ย. 2557 09:18 ไทยรัฐ