วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

งานนิติฯ เพื่อ ปชช.

โดย สหบาท

“นิติวิทยาศาสตร์” หรืองานพิสูจน์หลักฐาน ถือเป็นหลักประกันความยุติธรรมในสังคม

นิติวิทยาศาสตร์เป็นศาสตร์ที่มาจากหลากหลายอาชีพ และหลากหลายสาขาวิทยาการทางวิทยาศาสตร์ ถูกนำมาใช้ในการพิสูจน์ยืนยันพฤติกรรมการกระทำความผิดของผู้ถูกกล่าวหา รวมทั้งพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของผู้ที่ถูกกล่าวหาโดยไม่เป็นธรรม เป็นวิทยาการเพื่อปกป้องสิทธิและคุ้มครองประชาชน ไม่ใช้วิชาชีพและศาสตร์ที่องค์กรภาครัฐเป็นเจ้าของหรือผูกขาดในการนำมาใช้ปฏิบัติหรือเลือกที่จะไม่ปฏิบัติ

แนวคิดสนับสนุน “นิติวิทยาศาสตร์” เป็นของประชาชน เนื่องจาก “นิติวิทยาศาสตร์” ก่อให้เกิดมาตรการ 3 มิติ ได้แก่ 1.มิติด้านการป้องกันภยันตราย 2.ด้านการเยียวยาเหยื่ออาชญากรรม 3.ด้านการควบคุมสังคม

“งานพิสูจน์หลักฐาน” สำหรับในประเทศไทยก่อกำเนิดมาตั้งแต่ พ.ศ.2475 แล้วยกระดับเป็น “กองพิสูจน์หลักฐาน” และระดับ กองบัญชาการเมื่อ พ.ศ.2535

การที่จะให้งานพิสูจน์หลักฐานและงานนิติวิทยาศาสตร์เป็นที่ยอมรับ เชื่อมั่น ศรัทธา ประชาชนเข้าถึงและพึ่งพาได้ จะต้องประกอบด้วยปัจจัยสำคัญ 3 ด้าน ได้แก่ 1.ประสิทธิภาพ 2.โปร่งใส 3.ตรวจสอบได้

แต่การจะบรรลุวัตถุประสงค์ 3 ด้าน ประชาชนมีหลักประกันที่วางใจได้และผู้ปฏิบัติงานเองก็ต้องมีหลักประกันที่มั่นคงในหน้าที่การงานและอาชีพ จะต้องมี องค์กรเฉพาะทาง มาเป็นหลักประกันผลงานและพฤติกรรมของบุคลากรในแวดวงผู้มีอาชีพ คือ “สภาวิชาชีพนิติวิทยาศาสตร์”เป็นหลักและความหวังของการอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนที่น่าเชื่อถือยิ่งขึ้น ระบบของสภาวิชาชีพสนับสนุนให้ทุกองค์กรที่ทำหน้าที่ด้านนิติวิทยาศาสตร์ทำหน้าที่เป็นที่พึ่งพาของประชาชนได้อย่างแท้จริง ด้วยมาตรการควบคุมมาตรฐานวิชาชีพ กำกับดูแลจรรยาบรรณ

มีบทบัญญัติการพิจารณาเพื่อให้ผู้ฝ่าฝืนถูกพักใช้ใบอนุญาตหรือถอดถอนออกจากการทำหน้าที่เป็นการชั่วคราวหรือถาวร

ความหลากหลายที่มาของสมาชิกสภาวิชาชีพ นายกสภาฯและเลขาธิการสภาฯ ในแง่การขับเคลื่อนเพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบวิชาชีพ จะมีบทบัญญัติที่เข้มข้นโดยเฉพาะ ซึ่งละเอียดอ่อนกว่าการใช้อำนาจตามปกติของผู้บังคับบัญชา ซึ่งอาจมีความเอนเอียงไม่เที่ยงธรรมจากอคติทั้งปวงได้ ไม่ว่าจะเป็นอคติที่เกิดจากความโลภ อคติที่เกิดจากความโกรธ และอคติที่เกิดจากความกลัว

เพราะงาน “นิติวิทยาศาสตร์” จะต้องยึดมั่นในระเบียบและกฎหมายของหน่วยงานเป็นหลัก.

สหบาท

27 มิ.ย. 2557 09:18 27 มิ.ย. 2557 09:18 ไทยรัฐ