วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

จี้ สกอ.ทำข้อมูลวิทยานิพนธ์ทั่วโลก

ตามที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาอีก 17 แห่งใช้โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ เพื่อตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการคัดลอกวิทยานิพนธ์นั้น รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กล่าวว่า นิด้าใช้โปรแกรม Turnitin ซึ่งซื้อลิขสิทธิ์จากต่างประเทศ ตรวจสอบผลงานภาษาอังกฤษ ส่วนโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ของจุฬาฯ จะตรวจสอบผลงานภาษาไทย จึงใช้ทั้งสองโปรแกรมร่วมกันจะได้ครอบคลุมมากขึ้น ตนอยากให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็นหน่วยงานกลางทำเครื่องตรวจสอบวิทยานิพนธ์ และทำฐานข้อมูลกลางจัดเก็บวิทยานิพนธ์จากทั่วโลกเพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบ และเปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยต่างๆ ใช้บริการได้อย่างสะดวกมากขึ้น

ด้าน ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า สำหรับ มธ. ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดทำระบบมายแคทขึ้น เพื่อตรวจสอบวิทยานิพนธ์ และบทความทางวิชาการของนักศึกษาและอาจารย์ ซึ่งเริ่มดำเนินการในปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่เอาจริงกับเรื่องนี้มาก เพราะกระทบกับชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย แต่ที่น่าห่วงคือมหาวิทยาลัยประเภทจ่ายครบ จบแน่ ที่จะทำให้คุณภาพการศึกษาต่ำลง น.ส.มณีรัตน์ ศิริปัญจนะ นักศึกษาปริญญาโท คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มธ. กล่าวว่า ส่วนตัวเห็นด้วยที่จะมีเครื่องมือในการตรวจสอบ เพื่อป้องกันการลอกวิทยานิพนธ์ เพราะนักศึกษาควรจะสร้างสรรค์องค์ความรู้ด้วยตนเอง จะได้เป็นที่ยอมรับ ทั้งเป็นการยกระดับผลงานทางวิชาการของประเทศไทย.

ตามที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาอีก 17 แห่งใช้โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ เพื่อตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการคัดลอกวิทยานิพนธ์นั้น 27 มิ.ย. 2557 00:16 27 มิ.ย. 2557 01:43 ไทยรัฐ