วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

1 ความสำเร็จของสพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ต้นแบบพัฒนา

1 ความสำเร็จ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ที่ดำเนินการจัดการศึกษาสนองพระราชดำริของในหลวง ที่ทรงมีพระราชประสงค์พระราชทานการศึกษาสู่ปวงชน ให้นักเรียนโรงเรียนขนาดเล็กได้รับการศึกษาเท่าเทียมโรงเรียนขนาดใหญ่

บ่ายวันนี้ (26 มิ.ย.57) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 เป็นหนึ่งองค์กรได้รับเกียรติยศสูงสุดที่ได้สนองงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเป็นเขตพื้นที่การศึกษาเดียวที่ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) นำผลงาน ผลสำเร็จของ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ที่ดำเนินการจัดการศึกษาสนองพระราชดำริของในหลวง ที่ทรงมีพระราชประสงค์พระราชทานการศึกษาสู่ปวงชน ไปลงไว้ในหนังสือ "พระมหากษัตริย์นักพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขสู่ปวงประชา" เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554

โดย นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 กล่าวว่า สำหรับ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 นับว่าเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารจัดการศึกษาโดยเฉพาะด้าน ICT มีโรงเรียนขนาดเล็ก (นักเรียนต่ำกว่า 120 คน) อยู่ในสังกัดจำนวน 81 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 56 ของโรงเรียนทั้งหมด 146 โรงเรียน ข้อจำกัดของ ร.ร.ขนาดเล็กมีครูไม่ครบชั้น ครูสอนไม่ตรงกับวิชาเอก ครูบางส่วนสอนโดยไม่ใช้สื่อ ขาดแคลนวัสดุ อุปกรณ์ และทรัพยากร ที่เป็นเหตุให้โรงเรียนขนาดเล็กขาดโอกาสและความเท่าเทียมกับเด็กนักเรียนในโรงเรียนขนาดใหญ่หรือโรงเรียนที่อยู่ในเมือง

ที่ผ่านมา สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 เอาชนะข้อจำกัดดังกล่าว ให้กับเด็กในชนบทห่างไกล ในโรงเรียนขนาดเล็กที่ขาดโอกาสและด้อยคุณภาพ ในที่สุดได้เห็นว่า เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต ตลอดจนรูปแบบการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของในหลวง ที่โรงเรียนไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินการอยู่แล้ว จึงเกิดแรงบันดาลใจที่จะสนองงานการศึกษาของในหลวง โดยนำเอาเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมาใช้และประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ใช้เป็นเครื่องมือในการเร่งยกระดับคุณภาพและกระจายโอกาสทางการศึกษา จากการตกผลึกแนวคิดดังกล่าว จึงนำมากำหนดเป็นนโยบายให้ครูในโรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียน เลือกจัดการเรียนการสอนแบบใดแบบหนึ่ง คือ ใช้การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม โดยจัดการถ่ายทอดสดพร้อมกับโรงเรียนไกลกังวลของในหลวง ใช้การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ DVD โดยโรงเรียนที่ขาดอุปกรณ์รับสัญญาณ DLTV จากโรงเรียนไกลกังวล สนง.เขตจะบันทึกเป็น DVD ให้โรงเรียนที่มีเครื่องเล่น DVD หรือคอมพิวเตอร์ จัดการเรียนการสอนอีกทาง และใช้การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ E-LEARNING โดยสนง.เขต ได้รวบรวมสื่อจาก DLTV และสื่ออื่นๆ หลายช่องทาง ให้โรงเรียนนำไปใช้จัดการเรียนการสอนผ่านคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต นายอนุสรณ์กล่าว

ทั้งนี้ นายอนุสรณ์ กล่าวต่อ หากการดำเนินการดังกล่าวประสบความสำเร็จ จะทำให้โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด 81 โรงเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (คะแนนสอบ NT) สูงขึ้น และมีเครือข่ายที่ดี เช่น มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และ จ.สุพรรณบุรีให้การสนับสนุนการจัดการศึกษา และยังส่งผลให้มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมยอมรับและให้การสนับสนุนด้วย รวมทั้งผลดีที่ไม่มีการยุบโรงเรียนขนาดเล็ก และยังสามารถดำรงอยู่ได้โดยมีคุณภาพผลสัมฤทธิ์ดีขึ้น เด็กในโรงเรียนขนาดเล็กได้เรียนรู้จากสื่อทันสมัยเท่าเทียมกับโรงเรียนขนาดใหญ่หรือโรงเรียนในเมือง รวมทั้งไม่เป็นการลงทุนด้านทรัพยากรบุคคล คือไม่ต้องมีการเพิ่มครูให้ครบชั้น จะมีการลงทุนบ้างก็เพียงแค่ประเภทวัสดุอุปกรณ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น

1 ความสำเร็จ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ที่ดำเนินการจัดการศึกษาสนองพระราชดำริของในหลวง ที่ทรงมีพระราชประสงค์พระราชทานการศึกษาสู่ปวงชน ให้นักเรียนโรงเรียนขนาดเล็กได้รับการศึกษาเท่าเทียมโรงเรียนขนาดใหญ่ 26 มิ.ย. 2557 20:23 26 มิ.ย. 2557 21:40 ไทยรัฐ