วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

วงเสวนา เสนอ เลือกนายกฯ โดยตรง-รธน.ใหม่ อาจมีแค่สภาฯ เดียว

วงเสวนานักวิชาการ ชง เลือกตั้งนายกฯ โดยตรง-ยุบศาล รธน.-ลดอำนาจ ส.ว. “อัษฎางค์” ปูด รธน.ใหม่ มีสภาเดียว

เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. ที่ห้องแกรนด์ฮอลล์ 2 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กทม. สถาบันพระปกเกล้า จัดงานเสวนาเรื่อง "นำเสนอประเด็นการอภิปราย การปฏิรูปประเทศไทย : ดุลแห่งอำนาจ" นายณวัฒน์ ศรีปัดถา และ น.ส.ชมพูนุช ตั้งถาวร นักวิชาการสถาบันพระปกเกล้า เสนอประเด็นเรื่องดุลอำนาจของสถาบันทางการเมือง เพื่อนำไปสู่การจัดทำข้อเสนอเพื่อการปฏิรูป

โดยมีข้อเสนอให้กำหนดให้เมื่อ ส.ส.ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรี ต้องพ้นตำแหน่ง ส.ส.เพื่อไม่ให้เกิดผลประโยชน์ขัดกัน และสร้างเสถียรภาพ รวมทั้งต้องลดทอนสัมพันธ์ ระหว่างนายกรัฐมนตรีและรัฐสภาลง โดยกำหนดให้นายกรัฐมนตรี มาจากการเลือกตั้งโดยตรง ซึ่งมีข้อดีที่นายกรัฐมนตรีและเสียงส่วนใหญ่ในสภาอาจไม่ใช่พวกเดียวกัน

นอกจากนี้ กำหนดให้ ส.ส.จำนวนหนึ่งในสิบของ ส.ส.ทั้งหมดที่มีอยู่ ให้นำประเด็นปัญหาไปขอลงประชามติ ส่วนดุลอำนาจรัฐสภากับองค์กรตุลาการ ต้องกำหนดให้การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญต้องผ่านประชามติก่อนทุกครั้ง และให้พระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย โดยให้อำนาจศาลรัฐธรรมนูญ มีอำนาจตรวจสอบแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

นอกจากนี้ เสนอให้กำหนดในรัฐธรรมนูญว่า ห้ามศาลรัฐธรรมนูญกระทำการที่มีผล ทำให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นอำนาจรัฐสภาดำเนินการไม่ได้ และเสนอให้ยุบศาลรัฐธรรมนูญ กลับไปใช้รูปแบบ "คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ" ขณะเดียวกันเสนอให้กำหนดกรอบในรัฐธรรมนูญว่า เรื่องใดเป็นเรื่องความชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งให้องค์กรอย่างศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบได้ เรื่องใดเป็นเรื่องการเมือง และให้องค์กรที่ใช้อำนาจทางการเมือง ควบคุมตรวจสอบถ่วงดุล สำหรับรัฐสภาต้องลดอำนาจวุฒิสภา โดยเฉพาะการให้ความเห็นชอบการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ พร้อมกำหนดให้ประเทศไทย เป็นระบบรัฐสภาแบบสภาเดี่ยว โดยไม่มีวุฒิสภา หรือกำหนดให้ใช้ระบบรัฐสภาแบบสองสภาเช่นเดิม แต่ทบทวนเรื่องของวุฒิสภา ที่มาและอำนาจของวุฒิสภา 

จากนั้น เป็นการอภิปรายระดมความคิดเห็น โดยมีนายอัษฎางค์ ปาณิกบุตร สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง นายกิตติศักดิ์ ปรกติ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนายพิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกันอภิปราย

โดยนายอัษฎางค์ กล่าวว่า เรื่องดุลอำนาจที่ส่วนใหญ่เดินตามรอยประเทศตะวันตก เมื่อถึงทางตันก็ใช้ไม่ได้ เขาออกแบบเพื่อสังคมเขา เราไม่เคยร่างรัฐธรรมนูญจากจุดอ่อนของประเทศไทย ดังนั้น หากจะมีรัฐธรรมนูญ ต้องศึกษาว่าเหตุปัญหาประเทศ คือ อะไร ถ้าคิดจะวางระบบให้ประเทศ ต้องเริ่มตั้งแต่รัฐธรรมนูญและลงในรายละเอียด รวมทั้งให้ร่างรัฐธรรมนูญแบบสั้นๆ ยืดหยุ่นได้ ทั้งนี้ ทราบข้อมูลจากคนวงในว่า ในประเทศสารขัณฑ์จะเขียนรัฐธรรมนูญให้มีสภาเดียว และสมาชิกแห่งสภานั้น มาจากการแต่งตั้งผสมด้วย

ด้านนายกิตติศักดิ์ กล่าวว่า สิ่งที่ต้องพูดให้ชัดเจน คือ สาเหตุของการปฏิรูป ที่ผ่านมาพบการโกงและออกกฎหมายนิรโทษฯ ทำให้มีคนต่อต้านทั้งในและนอกกติกา โดยไม่เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ควรนำมาพิจารณาคือ 1. การศึกษาและสื่อมวลชน เพื่อสร้างองค์ความรู้ 2. การเข้าสู่อำนาจการเมือง และ 3. การจัดสรรทรัพยากร

วงเสวนานักวิชาการ ชง เลือกตั้งนายกฯ โดยตรง-ยุบศาล รธน.-ลดอำนาจ ส.ว. “อัษฎางค์” ปูด รธน.ใหม่ มีสภาเดียว 26 มิ.ย. 2557 15:09 26 มิ.ย. 2557 17:14 ไทยรัฐ