วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผุด'อีโน้ส'เครือข่ายเฝ้าระวังกลิ่น-สารระเหยมาบตาพุด

กนอ.พัฒนาระบบเครือข่ายจมูกอิเล็กทรอนิกส์ (E–nose) เฝ้าระวัง"กลิ่นและสารระเหย"นำร่องกลุ่มพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด...

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557 นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) กล่าวว่า กนอ. แจ้งความคืบหน้าจากเหตุการณ์เกิดกลิ่นในพื้นที่ จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2557 ที่ส่งผลกระทบไปยังบริเวณพื้นที่หลายชุมชน อาทิ หนองใหญ่ แผ่นดินไทย ซอยคีรี ซากกลาง มาบชะลูด เนินกระปอก ประชุมมิตร และ ล้อเกวียน ซึ่งจากการตรวจสอบที่มาและเหตุของกลิ่น กนอ. ได้จัดเจ้าหน้าที่ ร่วมกับหน่วยงาน หลังจากการตรวจสอบไม่ความผิดปกติแต่อย่างใด จากโรงงาน

สำหรับการเฝ้าระวังป้องกัน กนอ. ได้มีมาตรการระยะสั้นคือ จัดทีมการติดตามเฝ้าระวัง (Patrol) ตลอด 24 ชั่วโมง จัดตั้งทีมเฉพาะกิจจัดการปัญหาเรื่องกลิ่น เพื่อสืบหาแหล่งกำเนิดกลิ่นในลักษณะชุดสายตรวจปฏิบัติการร่วมกันระหว่างนิคมอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด จัดรถตรวจคุณภาพอากาศ ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อเฝ้าระวังคุณภาพอากาศในพื้นที่ (Mobile Unit) เพื่อติดตามเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มประสิทธิภาพระบบการสื่อสาร เช่น รถประชาสัมพันธ์ในการกระจายข่าวตามพื้นที่ชุมชนทุกชุมชนที่ได้รับผลกระทบ และระบบ SMS แจ้งข้อมูลข่าวสาร ความคืบหน้า โดยให้ประชาชนที่สมัครใจเข้าร่วมเป็นเครือข่ายเพิ่มเติม รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีข่าวด่วน 30 สถานี โทรศัพท์สายด่วน โทรสาร และวิทยุ Trunk Mobile เป็นการสื่อสารแบบบูรณาการร่วมกับเทศบาลเมืองมาบตาพุด รวมทั้งออกแถลงการณ์เผยแพร่สื่อท้องถิ่นเป็นประจำทุกวันจนกว่าเหตุการณ์จะคลี่คลาย

มาตรการระยะยาว กนอ. ได้มีการดำเนิน"โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายจมูกอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเฝ้าระวังกลิ่นและสารระเหยในนิคมอุตสาหกรรม (E–nose)"ร่วมกับ วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยการนำแนวทางการตรวจวัดแบบใหม่อาศัยระบบประมวลผลเซ็นเซอร์ จมูกอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Nose or Artificial Nose) เป็นการเลียนแบบการทำงานของสมองมนุษย์ และมีกลไกที่สำคัญคือ ระบบวิเคราะห์จดจำรูปแบบทางสถิติ (Pattern Recognition) เป็นการประมวลผลจำแนกลักษณะของกลิ่นที่และนำมาประมวลผล เปรียบเทียบกับข้อมูลที่ได้เก็บไว้ก่อน เพื่อหาชนิดของอากาศหรือแหล่งกำเนิดของกลิ่นได้โดยตรง จมูกอิเล็กทรอนิกส์สามารถตรวจวิเคราะห์ผลได้แบบ Real time และสามารถแยกแยะคุณภาพอากาศได้ใกล้เคียงกับมนุษย์ เครื่องจมูกอิเล็กทรอนิกส์สำหรับตรวจวัดอากาศนี้ยังสามารถแยกแยะสารเคมีซึ่งเป็นสารผสมหลายชนิด โดยการจดจำกลิ่นเพื่อวิเคราะห์ชนิดของกลิ่น การแพร่ของกลิ่น สารระเหยและก๊าซมลพิษในอากาศ เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการตรวจวัดเพื่อระบุชนิดของสารเคมี โดยเฉพาะตรวจการวัดเชิงพื้นที่ นอกจากนี้ กนอ. และ วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมกันพัฒนาโครงการฯ โดยเริ่มจากกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุดจะเป็นต้นแบบ (Model) ในการเฝ้าระวังกลิ่นและสารระเหย เพื่อขยายผลไปยังนิคมอุตสาหกรรมต่อไป.

กนอ.พัฒนาระบบเครือข่ายจมูกอิเล็กทรอนิกส์ (E–nose) เฝ้าระวัง"กลิ่นและสารระเหย"นำร่องกลุ่มพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด... 26 มิ.ย. 2557 13:26 26 มิ.ย. 2557 14:34 ไทยรัฐ