วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ศน.อบรมธรรมะ 'ครู-นักเรียน' พัฒนาจิตใจ

ศน.จัดอบรมธรรมะให้ 'ครู-นักเรียน' กว่าพันคน เพื่อช่วยพัฒนาจิตใจ มีเหตุผลในการดำเนินชีวิต หลังสังคมไทยก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีมากขึ้น แต่กลับห่างไกลจากเรื่อง 'คุณธรรม-จริยธรรม' ...

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา (ศน.) กล่าวว่า ศน.จัดโครงการอบรมธรรมกับพระอาจารย์ให้กับนักเรียนและนักศึกษา กว่า 1,100 คน ว่า เนื่องจากตอนนี้สังคมไทยมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก เยาวชนส่วนใหญ่ห่างไกลจากเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรม ที่เป็นกรอบในการดำเนินชีวิตที่สำคัญ ซึ่งการปลูกฝังในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมให้กับเยาวชน จึงมีความสำคัญและจำเป็นเพื่อที่จะช่วยป้องกันปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต ดังนั้น ศน.จึงได้กำหนดนโยบายดำเนินการส่งเสริมพัฒนาอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน ให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จึงได้ร่วมกับเครือข่ายหน่วยพุทธศาสนาในสถานศึกษา คลินิกคุณธรรมในสถานศึกษาและสถาบันการศึกษาต่างๆทั่วประเทศ จัดกิจกรรมอบรมธรรม เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เยาวชน นักเรียนและนักศึกษา

"โครงการดังกล่าวถือเป็นการปลูกฝังคุณธรรมตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ใช้หลักธรรมในการกล่อมเกลาจิตใจ เพื่อให้เยาวชนที่เข้าร่วม เพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนาจิตใจอย่างมี มีเหตุผลในการดำรงชีวิต โดยจะเชิญพระธรรมวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ มาให้ความรู้ ทัง้นี้ หากเด็กและเยาวชนขาดสิ่งเหล่านี้ ก็อาจจะทำให้เกิดการหลงผิด และอาจนำไปสู่การกระทำผิดต่างๆ ได้ ซึ่งทุกศาสนามีกระบวนการ มีหลักธรรมในการที่จะนำมาใช้อบรมสั่งสอนเด็กเหล่านี้อยู่แล้ว เพียงแต่จะต้องมีวิธีการที่หลากหลายที่ทำให้เด็ก และเยาวชนเข้าใจ เรียนรู้และนำไปปฏิบัติเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและเพื่อนำไปพัฒนาตนให้เป็นคนดีของสังคม" นายกฤษศญพงษ์ กล่าว.

ศน.จัดอบรมธรรมะให้ 'ครู-นักเรียน' กว่าพันคน เพื่อช่วยพัฒนาจิตใจ มีเหตุผลในการดำเนินชีวิต หลังสังคมไทยก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีมากขึ้น แต่กลับห่างไกลจากเรื่อง 'คุณธรรม-จริยธรรม' ... 26 มิ.ย. 2557 11:02 26 มิ.ย. 2557 11:45 ไทยรัฐ