วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ร่าง พรบ.บริหารการขนส่ง กฎหมายกลางคลุมทุกกิจกรรมขนส่ง -ส่ง คสช.เห็นชอบ

นายจุฬา สุขมานพ

เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 57 ที่สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ รองปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติบริหารการขนส่ง พ.ศ. .... ว่า กระทรวงคมนาคมมีนโยบายบูรณาการระบบบริหารจัดการด้านการขนส่งที่กระจายอยู่ในกฎหมายต่างๆ ให้มีกฎหมายกลางที่จะบริหารจัดการ จัดกลุ่มภารกิจด้านนโยบาย การกำกับดูแลและการประกอบการให้ชัดเจน เพื่อสามารถให้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการขนส่งได้ทุกกิจกรรมที่เพิ่มเติมจากกฎหมายเดิมที่มีอยู่ รวมถึงการวางกรอบในการดำเนินกิจการขนส่งที่มีลักษณะเป็นการให้บริการสาธารณะและการเพิ่มบทบาทของภาคเอกชนในการมีส่วนร่วมในโครงสร้างพื้นฐานและการประกอบการกิจการขนส่ง

นายจุฬา สุขมานพ ผอ.สนข.กล่าวว่า ครม.ได้อนุมัติหลักการ ร่าง พ.ร.บ.บริหารการขนส่ง พ.ศ. ....ตั้งแต่วันที่ 5 มิ.ย.2550 โดยมอบให้ สนข.ดำเนินการ ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวนเกี่ยวกับรายละเอียดของร่าง พ.ร.บ....ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับกฎหมายอื่น โดยการสัมมนาครั้งนี้จะได้ข้อสรุปและนำเสนอคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยหลักการ พ.ร.บ.บริหารการขนส่ง พ.ศ. .... นี้จะไม่ซ้ำซ้อนหรือขัดแย้งกับกฎหมายเดิมที่มีอยู่ แต่จะเป็นกฎหมายใหม่ที่เพิ่มเติมขึ้น เพื่อเป็นกฎหมายกลางที่มีความครอบคลุมและบังคับใช้กับทุกกิจกรรมการขนส่ง และรองรับกับการเปิดเสรีอาเซียน (AEC) ในปี 2558 ซึ่งจะมีรถและผู้ประกอบการจากต่างประเทศ เข้ามาในประเทศมากขึ้น ดังนั้น จะต้องมีการกำหนดมาตรฐานที่เกี่ยวข้องทุกเรื่องให้เป็นสากล และบังคับใช้ ทั้งนี้ กฎหมายด้านการขนส่งส่วนใหญ่ใช้มานานแล้วไม่สอดคล้องกับปัจจุบันที่สภาพตลาดเปลี่ยนแปลงไป การยกร่างใหม่และยกเลิกกฎหมายเดิมจะมีปัญหา เพราะมีกฎหมายลูกประกอบจำนวนมาก จึงร่างกฎหมายกลางฉบับใหม่ขึ้นเป็นเครื่องมือเสริมกฎหมายเก่า หน่วยงานสามารถใช้กฎหมายใหม่ได้หากกฎหมายเดิมที่มีไม่ครอบคลุม สำหรับ พ.ร.บ.บริหารการขนส่ง พ.ศ. ....นี้จะมีคณะกรรมการนโยบายแห่งชาติ บริหารนโยบาย มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ส่วนการกำกับดูแลจะมีคณะกรรมการในแต่ละกลุ่ม คือ คณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบการขนส่งทางราง, ทางน้ำ, ทางอากาศ, การขนส่งมวลชน.

กระทรวงคมนาคมมีนโยบายบูรณาการระบบบริหารจัดการด้านการขนส่งที่กระจายอยู่ในกฎหมายต่างๆ ให้มีกฎหมายกลางที่จะบริหารจัดการ จัดกลุ่มภารกิจด้านนโยบาย การกำกับดูแลและการประกอบการให้ชัดเจน ... 26 มิ.ย. 2557 00:18 26 มิ.ย. 2557 00:18 ไทยรัฐ