วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ชุมชนมีสุขยั่งยืน...บนผืนดินเค็ม

ชุมชนมีสุขยั่งยืน...บนผืนดินเค็ม

โดย ดอกสะแบง
26 มิ.ย. 2557 05:01 น.
  • Share:

พื้นที่อีสาน...มีคราบเกลือปรากฏบนผิวดิน มากกว่า 17 ล้านไร่!!

...นั่นหมายถึง “ดินเค็ม” อันเป็น ภัยมืด และอีกหนึ่งสาเหตุที่ สร้างความยากจนให้กับเกษตรกร เนื่องจาก อาชีพการเกษตรบนผืนดินแห่งนี้ส่วนใหญ่จะขาดทุน โดยเฉพาะข้าวเฉลี่ยไร่หนึ่งราวๆ 2,000 ถึง 3,000 บาท...เกษตรกรกว่า 95 เปอร์เซ็นต์ ต่างเป็นหนี้เป็นสิน ทั้งในและนอกระบบ

เพื่อแก้ปัญหา...กรมพัฒนาที่ดิน กับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จึงจัดตั้งโครงการ “นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อการฟื้นฟูพื้นที่ดินเค็ม” ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มธุรกิจ เอสซีจี

โดย...เริ่มในปี 2551 และดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันสามารถฟื้นฟูพื้นที่ดินเค็มในภาคอีสานได้มากกว่า 40,000 ไร่ เกษตรกรที่ร่วมโครงการได้รับความสำเร็จเป็นรูปธรรม มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ครอบครัวอบอุ่นลูกหลานคืนถิ่น...สามารถ ปลดแอกหนี้สินได้...

ซึ่ง...รูปแบบปฏิบัติการ มีการขับเคลื่อนองค์ความรู้ เทคโนโลยีฟื้นฟูดินเค็มสู่เกษตรกร ให้สามารถลงมือทำได้เอง...พัฒนาคนให้เป็น “ปราชญ์” แห่งชาติ ด้วยประสบการณ์

ขณะเดียวกัน...โครงการฯ ก็ดำเนินการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวและพืชเศรษฐกิจที่สามารถปลูกและให้ผลผลิตที่ดีบนพื้นที่ดินเค็มควบคู่ไปด้วย รวมทั้งส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเครือข่ายการขยายผลความรู้การแก้ไขปัญหาฯ

แล้วจัดกลุ่ม “ปราชญ์แห่งชาติ” และสร้าง ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกร รวม 72 แห่ง ซึ่ง มีสมาชิกในเครือข่ายกว่า 4,000 ครัวเรือนเข้าร่วม สมาชิกเหล่านี้จะได้รับการ ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิดให้ทันสมัย ให้สอดคล้องกับเหตุและผลของหลักการทางวิทยาศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้เกิดความหลากหลายในการแก้ปัญหาดินเค็ม

พร้อมนำ...การพัฒนาความคิด ความรู้และศาสตร์ส่งต่อสู่ชุมชน เพื่อถ่ายทอดไปยังชุมชนอื่นๆ สร้างความเข้มแข็งที่พึ่งพาตนเองได้ เป็นการกระจายความสุขที่ยั่งยืนบนผืนดินเค็มไปอย่างกว้างขวาง

เมื่อไม่นานมานี้...เอสซีจี ได้จัดงาน “ปราชญ์อีสาน สร้างความยั่งยืน บนผืนดินเค็ม” ซึ่งก็มีปราชญ์อีสาน ทายาท ศิษย์ และเครือข่ายภาคการเกษตร ฯลฯ ราว 200 คน ร่วมเสวนา แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด ฯลฯ...สรุปหาแนวทางที่ดี เหมาะสม เพื่อก้าวย่างสู่การพัฒนา ในอันดับต่อไป

เป็นการ...ต่อยอดแนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแผ่กระจาย ครอบคลุมปริมณฑล 17 ล้านไร่ดินเค็ม...ให้แต่ละชุมชนมีความสุขอย่างยั่งยืน...!!

ดอกสะแบง

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้