วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

บัญชีครัวเรือน

โดย สหบาท

“ตำรวจต้องรู้จักประหยัดและใช้เงินเป็น” พล.ต.ท.พงศ์พัฒน์ ฉายาพันธุ์ ผบช.ก. ได้ให้แนวทางกับข้าราชการตำรวจ ในการอบรมสัมมนา “บัญชีครัวเรือน”

เป็นนโยบายที่ต้องการให้ตำรวจสอบสวนกลางดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างสมฐานะ รู้วิธีใช้จ่ายเงินอย่างรอบคอบ ประหยัด และไม่สร้างหนี้สินให้กับตนเองและครอบครัว

พล.ต.ท.พงศ์พัฒน์ ได้ให้ความสำคัญและ “ไม่มองข้าม” ความเป็นอยู่ของตำรวจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ตำรวจชั้นผู้น้อย” ที่ส่วนใหญ่จะมีปัญหาหนี้สิน แม้ บช.ก. จะช่วยเหลือสวัสดิการขั้นพื้นฐาน เร่งผลักดันโครงการที่พักอาศัย ลดค่าใช้จ่ายให้ตำรวจที่เดือดร้อนเรื่องที่พักใน กทม.

แต่เรื่องจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องทำก็คือ การทำให้รายจ่ายและรายรับมีความสมดุลกัน

พล.ต.ท.พงศ์พัฒน์ ได้ส่งทีมวิทยากรของสถาบันกิจการตำรวจสมัยใหม่ รศ.วรรณี ชลนภาสถิตย์, รศ.พูนศิริ วัจนะภูมิ, พ.ต.ท.อภิรักษ์ สิทธิสมบูรณ์ รอง ผกก.4 บก.ปคม., ร.ต.ต.จารุจน์ รัศมี รอง สว.

ฝอ.บก.ปคม., จ.ส.ต.เธียรศักดิ์ ฤทธิสุวรรณ ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ปคม.,

ด.ต.วิจารณ์ พุฒศิริ ผบ.หมู่ กก.1 บก.ป., ด.ต.ทรงศักดิ์ โพธิขำ ผบ.หมู่ กก.1 บก.ป. ไปอบรมการทำบัญชีครัวเรือนให้กับข้าราชการตำรวจทุก บก. ในสังกัด

ตั้งแต่ 16 ต.ค. จนถึงปัจจุบันได้อบรมไปแล้ว 25 ครั้ง มีผู้ผ่านการอบรม 4,500 คน

จะเน้นความเข้าใจการจัดทำบัญชีครัวเรือน เพื่อนำไปปรับประยุกต์ในชีวิตประจำวัน สามารถวางแผนการใช้เงินที่มีอยู่ได้อย่างรอบคอบ ไม่ให้ใช้จ่ายเงินเกินกว่ารายรับ ควบคุมพฤติกรรมการใช้จ่าย ตัดหรือลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นและเก็บเป็นเงินออม เพื่ออนาคตที่มั่นคงของครอบครัว

คิดหาวิธีการเพิ่มรายได้อย่างถูกต้อง และลดหนี้สินให้น้อยลง ผู้ที่ผ่านการอบรมทุกนายจะได้รับเกียรติบัตร และมีการให้รางวัลกับแม่บ้านตำรวจที่ทำบัญชีครัวเรือนได้ผล 2 คน

ผู้ที่ได้รับการอบรมจัดทำบัญชีครัวเรือน จะได้รับแบบฟอร์มการจัดทำบัญชีครัวเรือน เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน โดยได้มอบให้ผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบหมายให้ช่วยกันสอดส่องดูแลการใช้จ่ายของข้าราชการตำรวจในสังกัด หากผู้ใดมีการใช้จ่ายสูงกว่ารายได้จะเข้าไปให้คำปรึกษาและแก้ไขเบื้องต้น เป็นการป้องกันปัญหาหนี้สินที่จะเกิดขึ้นกับตำรวจในอนาคต

“เมื่อเราไม่อาจทำให้รายรับของตำรวจเพิ่มขึ้นได้ ก็ต้องลดราย จ่ายลง”

พล.ต.ท.พงศ์พัฒน์ ได้ย้ำกับตำรวจทุกคน.

สหบาท

25 มิ.ย. 2557 09:29 25 มิ.ย. 2557 09:29 ไทยรัฐ