วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กสม.จับมือ มอ.ปัตตานี เปิดศูนย์ประสานงานสิทธิมนุษยชน 3 จว.ใต้

กสม.จับมือ มอ.ปัตตานี เปิดศูนย์ประสานงานสิทธิมนุษยชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อรับเรื่องร้องเรียนกรณีละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ 

วันที่ 24 มิ.ย. นางอมรา พงศาพิชญ์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เปิดเผยว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เปิดศูนย์ประสานงานสิทธิมนุษยชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้น เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ให้ประชาชนในระดับพื้นที่เข้าถึงได้โดยเร็ว ซึ่งถือเป็นหน่วยงานในภูมิภาคแห่งแรกของ กสม. โดยคาดหวังว่าจะเป็นกลไกสำคัญที่ประชาชนในพื้นที่สามารถเข้าถึง และเป็นการมอบการบริการแก่ประชาชน เพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนได้อย่างแท้จริง

ทั้งนี้ กสม.ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยได้กำหนดให้เป็นพื้นที่สำคัญในยุทธศาสตร์ของ กสม. ที่จะดำเนินการ รวมถึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการปฏิบัติการยุทธศาสตร์ด้านสิทธิมนุษยชน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้น โดยมีหน้าที่หลักสำคัญในการตรวจสอบการกระทำ หรือการละเลยการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ไกล่เกลี่ยเพื่อให้คู่กรณีทำความตกลงในการประนีประนอม หรือระงับข้อพิพาท แก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งเสนอแนะนโยบาย และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับต่อรัฐสภา หรือคณะรัฐมนตรี และประสานงานเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ เอกชน เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและระบบการชดเชย การเยียวยา และนโยบายด้านนิติวิทยาศาสตร์ เพื่ออำนวยความยุติธรรม

นอกจากนี้ การทำงานของ กสม. ได้เน้นความร่วมมือและการมีส่วนร่วมจากประชาชนในพื้นที่ โดยได้มีการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ซึ่งเป็นบุคลากรในพื้นที่ เพื่อทำหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน กรณีที่มีการกระทำ หรือการละเลยการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ช่วยเหลือการตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริง เบื้องต้นเกี่ยวกับการกระทำ หรือการละเลยการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ตามที่มีผู้ร้องเรียน หรือปรากฏเหตุการณ์ขึ้นในพื้นที่ เพื่อเสนอต่อคณะอนุกรรมการ (กสม.) รวมทั้งเน้นการสร้างความเข้าใจระหว่างประชาชนกับประชาชน ระหว่างภาครัฐกับประชาชน ซึ่งที่ผ่านมาสามารถดำเนินการได้ผลในระดับหนึ่ง.

กสม.จับมือ มอ.ปัตตานี เปิดศูนย์ประสานงานสิทธิมนุษยชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อรับเรื่องร้องเรียนกรณีละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ 24 มิ.ย. 2557 16:34 24 มิ.ย. 2557 19:11 ไทยรัฐ