วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เดินหน้า'มหกรรมปรองดอง คืนความสุขสู่ประชาชน'4 ภูมิภาค4 จว.

กระทรวงแรงงานเตรียมจัดงาน "มหกรรมปรองดอง คืนความสุขสู่ประชาชน" 4 ภูมิภาค รวม 4 จังหวัด คือ สระบุรี นครราชสีมา พิษณุโลก และนครศรีธรรมราช...

นายสุเมธ มโหสถ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมเตรียมจัดงาน"มหกรรมปรองดอง คืนความสุขสู่ประชาชน"โดยมีกิจกรรมให้บริการ ของกระทรวงแรงงานภายใต้ โครงการ กระทรวงแรงงานพบประชาชน เป็นแกนหลัก กำหนดจัดขึ้นในเดือน กรกฎาคม 2557 ใน 4 ภูมิภาค รวม 4 จังหวัด คือ สระบุรี นครราชสีมา พิษณุโลก และนครศรีธรรมราช

นายสุเมธ มโหสถ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมดังกล่าว ด้วยเหตุผลหลักคือ เพื่อใช้กิจกรรมเป็นสื่อในการแสดงเจตนารมณ์ของภาครัฐ ในการสร้างความสมัครสมานสามัคคีให้ประชาชนในพื้นที่ ที่สำคัญจะเป็นการเทิดพระเกียรติและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ น้อมนำแนวทางตามพระราชดำริมาใช้ในการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตประชาชน โดยเป็นความร่วมมือร่วมกันระหว่างกระทรวงแรงงาน ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป/ศปป.กอ.รมน.ภาค 1 ภาค 2 ภาค 3 ภาค 4 เป็นหน่วยประสานในพื้นที่กับผู้ว่าราชการจังหวัด

การประชุมครั้งนี้ มีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ที่อยู่ในพื้นที่ 4 จังหวัดได้เข้าร่วมประชุมด้วย ทั้งนี้ กิจกรรมบริการประชาชนในส่วนของกระทรวงแรงงาน อาทิ กิจกรรมนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า คลินิกแรงงาน รับสมัครผู้ประกันตนมาตรา 40 บริการตรวจสุขภาพ ฯลฯ รวมทั้งจะได้บูรณาการภารกิจกับส่วนราชการอื่นมาให้บริการประชาชนในงานอีกมากมาย อาทิ กระทรวงพาณิชย์จัดสินค้าธงฟ้าราคาถูกมาจำหน่าย กรมการปกครองให้บริการทะเบียนราษฎร์เคลื่อนที่ กระทรวงอุตสาหกรรมให้บริการคำขออนุญาตตั้งโรงงาน เหล่านี้เป็นต้น.

กระทรวงแรงงานเตรียมจัดงาน "มหกรรมปรองดอง คืนความสุขสู่ประชาชน" 4 ภูมิภาค รวม 4 จังหวัด คือ สระบุรี นครราชสีมา พิษณุโลก และนครศรีธรรมราช... 24 มิ.ย. 2557 10:40 24 มิ.ย. 2557 17:57 ไทยรัฐ