วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มูลนิธิไทยรัฐเตรียมจัดสัมมนาผู้บริหาร 'โรงเรียนไทยรัฐวิทยา' ครั้งที่ 33

มูลนิธิไทยรัฐ จัดสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ครั้งที่ 33 ประจำปี 2557 ภายใต้หัวข้อ "ไทยรัฐวิทยา โรงเรียนสอนคนดี มีคุณธรรม" หวังพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา เพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษา...

นายวิเชน โพชนุกูล เลขาธิการมูลนิธิไทยรัฐ เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับมูลนิธิไทยรัฐ เตรียมจัดอบรมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั่วประเทศ ประจำปี 2557 ภายใต้หัวข้อ "ไทยรัฐวิทยา โรงเรียนสอนคนดี มีคุณธรรม" ระหว่างวันที่ 2-4 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมโซฟิเทล กระบี่ กอล์ฟแอนด์สปา รีสอร์ท จังหวัดกระบี่ โดยพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี จะเป็นประธานพิธีเปิดและปาฐกถาพิเศษ ในวันพฤหัสบดีที่ 3 กรกฎาคม 2557 เวลา 08.30-10.00 น.

การสัมมนาในครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ 33 เป็นการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา เพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษา เพิ่มพูนความรู้ ทั้งด้านวิชาการ การบริหารจัดการการมีส่วนร่วมของโรงเรียน ครู กรรมการสถานศึกษา เครือข่ายต่างๆ และการมอบหมายนโยบาย เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารและพัฒนาโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง การพัฒนาคุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ในการทำหน้าที่ได้อย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดยั้ง เพื่อให้โรงเรียนไทยรัฐวิทยามีการพัฒนาที่ก้าวไกล

นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นวิทยากร อาทิ นายกมล รอดคล้าย รองเลขาธิการ กพฐ. จะบรรยายถึงนโยบายการศึกษาของ คสช.และจะมอบนโยบาย รวมทั้งนำเสนอผลงานการดำเนินงานของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา

นอกจากนั้นจะมีการบรรยายพิเศษ โดยนายมานพ เกตุเมฆ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิพิทยาคม จ.พิจิตร นำเสนอ องค์ความรู้กระบวนการสร้างโรงเรียนต้นแบบคุณธรรม จริยธรรม "บางมูลนากโมเดล" โรงเรียนต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากศูนย์คุณธรรม ในปี 2554 ที่มีการพัฒนารูปแบบกระบวนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง จนสามารถเป็นโรงเรียนต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม "บางมูลนากโมเดล" เกิดการขยายผลไปยังเครือข่ายโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียง และเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับศึกษาดูงาน

โอกาสนี้ผู้เข้าอบรมยังจะได้ไปเยี่ยมชมและศึกษาดูงานประสบการณ์ การพัฒนาวิถีชีวิต ศึกษาความเป็นมา การนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้จนได้ผล ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้านเขากลม ของนายสงวน มงคลศรีพันเลิศ เกษตรกรผู้บุกเบิกและเป็นผู้นำศูนย์ฯ ที่ ต.หนองทะเล อ.เมือง จ.กระบี่

ในงานสัมมนาจัดให้มีการแสดงนิทรรศการของกลุ่มโรงเรียนไทยรัฐวิทยาภาคใต้ ทั้ง 23 โรงเรียน ซึ่งเป็นการนำเสนอภาพแห่งความสำเร็จของโรงเรียนไทยรัฐวิทยาในด้านต่างๆ ตามแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา เช่น การจัดการเรียนรู้ ครู : นักเรียน เอกลักษณ์ความเป็นไทยรัฐวิทยา รวมทั้งการนำเสนอหลักสูตรและแผนการจัดกิจกรรมเรื่องสื่อมวลชนศึกษา โครงการส่งเสริมสุขภาวะของนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ตามหลัก 6 อ. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างความเป็นพลเมืองดี ที่ใช้สอนในโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั้ง 101 แห่งทั่วประเทศ ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการดังกล่าวได้ในวันท่ี 3 กรกฎาคม 2557

มูลนิธิไทยรัฐ จัดสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ครั้งที่ 33 ประจำปี 2557 ภายใต้หัวข้อ "ไทยรัฐวิทยา โรงเรียนสอนคนดี มีคุณธรรม" หวังพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา เพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษา... 24 มิ.ย. 2557 08:36 24 มิ.ย. 2557 08:57 ไทยรัฐ