วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มูลนิธิไทยรัฐลุยพัฒนา 'โรงเรียนไทยรัฐวิทยาต้นแบบ' 5 แห่ง

เลขาธิการมูลนิธิไทยรัฐ เผยมูลนิธิฯ ทุ่มงบกว่า 23 ล้าน ลุยพัฒนาโรงเรียนไทยรัฐวิทยาต้นแบบ 5 แห่ง หวังพัฒนาให้เด็กนักเรียนมีคุณภาพ พร้อมสร้างความเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย...

นายวิเชน โพชนุกูล เลขาธิการมูลนิธิไทยรัฐ กล่าวว่า มูลนิธิไทยรัฐมีความมุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของชาติ เพื่อสร้างความเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรม ผลิตคนดีสู่สังคม ด้วยงบประมาณกว่า 23 ล้านบาท โดยใช้ 5 โรงเรียนเป็นต้นแบบ ภายใต้การดำเนินงานตามโครงการต้นแบบโรงเรียนไทยรัฐวิทยา

ทั้งนี้ ได้คัดเลือกโรงเรียนนำร่อง 5 แห่งด้วยกัน ตามภูมิภาคต่างๆ เช่น โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40 (บ้านควนโพธิ์) จังหวัดสตูล โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 75 เฉลิมพระเกียรติ กรุงเทพมหานคร โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83 (บ้านห้วยโจด) จังหวัดสระแก้ว และโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 87 (นิคมสร้างตนเอง 1) จังหวัดอุบลราชธานี

โครงการต้นแบบโรงเรียนไทยรัฐวิทยา เป็นกระบวนการพัฒนาโรงเรียน เด็ก และเยาวชนของสังคมให้มีประสิทธิภาพ นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน และการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเน้นพัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย ใช้กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมในเชิงปฏิบัติการ เน้นคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสาธารณะ ใช้เวลาดำเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา 2557-2560 โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีส่วนร่วมในการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผล เพื่อประกาศเป็นต้นแบบโรงเรียนไทยรัฐวิทยา

สำหรับโรงเรียนไทยรัฐวิทยาแห่งอื่นๆ อีก 96 โรงเรียน ก็จะพัฒนาควบคู่ไปกับต้นแบบโรงเรียนไทยรัฐวิทยาดังกล่าว โดยนำแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การเรียนการสอนต่างๆ ของต้นแบบโรงเรียนไทยรัฐวิทยา มาพัฒนาเป็นคู่ขนานกัน และจะประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานต้นแบบโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ให้กับโรงเรียนไทยรัฐวิทยาแต่ละแห่งที่ได้พัฒนาตามเกณฑ์ที่กำหนดต่อไป

เลขาธิการมูลนิธิไทยรัฐ เผยมูลนิธิฯ ทุ่มงบกว่า 23 ล้าน ลุยพัฒนาโรงเรียนไทยรัฐวิทยาต้นแบบ 5 แห่ง หวังพัฒนาให้เด็กนักเรียนมีคุณภาพ พร้อมสร้างความเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย... 23 มิ.ย. 2557 16:56 23 มิ.ย. 2557 17:12 ไทยรัฐ