วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'กอ.รมน.' ฝึกทดสอบแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

"บรรพต พูลเพียร" เผย "กอ.รมน." ฝึกทดสอบแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 23 - 25 มิ.ย. เลขาฯ ยํ้าเพื่อขยายแนวคิด ภารกิจ บทบาทหน้าที่

วันที่ 23 มิ.ย. พ.อ.บรรพต พูลเพียร โฆษก กอ.รมน. เปิดเผยว่า พล.อ.อักษรา เกิดผล เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ลธ.รมน.) เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกทดสอบแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ห้วงระหว่างวันที่ 23-27 มิ.ย.57 ณ ห้องติดตามสถานการณ์ อาคาร กอ.รมน. สวนรื่นฤดีโดยการฝึกเป็นการใช้เหตุการณ์จริงในปัจจุบันมาเป็นสถานการณ์การฝึกเพื่อมุ่งบูรณาการตรวจสอบการทำงานของหน่วยในพื้นที่

รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการรายงานสถานการณ์ภัยคุกคามในพื้นที่รับผิดชอบพร้อมทั้งถือโอกาสในการทดสอบแผนงานประจำปีและประสิทธิภาพของระบบห้องติดตามสถานการณ์ตลอดจนข่ายการติดต่อสื่อสารกับหน่วยในทุกระดับจนถึงระดับหมู่บ้าน ซึ่งการฝึกครั้งนี้ ได้นำ กอ.รมน.ภาค, กอ.รมน.จังหวัด ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอ และหมู่บ้านมาร่วมฝึกด้วย

สำหรับการฝึก จะเป็นการฝึกทดสอบระบบการติดต่อสื่อสาร ระบบการแจ้งเตือน ระบบการรายงานไม่ว่าจะเป็นการรายงานด่วน การรายงานตามห้วงระยะเวลา และรายงานเฉพาะกรณี ทั้งระบบหลักและระบบสำรองที่ กอ.รมน. ส่วนกลาง ได้จัดตั้งเครือข่ายการติดต่อไว้ว่ามีประสิทธิภาพสมบูรณ์เพียงใด

ทั้งนี้ เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ได้กล่าวเน้นย้ำให้ผู้เข้าร่วมการฝึกได้ใช้โอกาสจากการฝึกในครั้งนี้ขยายแนวคิด ภารกิจ บทบาทหน้าที่ กอ.รมน. ในภาวะปกติตามมาตรา 7 แห่ง พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร สอดแทรกปลูกจิตสำนึก การสร้างคนให้มีคุณภาพ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ให้มีความสามัคคีร่วมมือในการแก้ปัญหาภัยคุกคามของชาติ รองรับนโยบายการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีนโยบายไว้แล้ว และในส่วนของการรายงานให้เพ่งเล็งการแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของ กอ.รมน. เข้าไปเรียกรับผลประโยชน์หรือใช้อิทธิพลข่มขู่คุกคาม ทั้งที่เป็นข่าวและอยู่ระหว่างการตั้งกรรมการสอบสวน ขอให้หน่วยรายงานกรณีนี้ทันที.

"บรรพต พูลเพียร" เผย "กอ.รมน." ฝึกทดสอบแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 23 - 25 มิ.ย. เลขาฯ ยํ้าเพื่อขยายแนวคิด ภารกิจ บทบาทหน้าที่ 23 มิ.ย. 2557 12:47 ไทยรัฐ