วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ปภ.ไทยจับมือภาคีเอเชียเดินหน้าลดเสี่ยง'ภัยพิบัติ'

ปภ.ไทยจับมือภาคีเอเชียเดินหน้าลดเสี่ยง'ภัยพิบัติ'

  • Share:

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับทุกภาคส่วน จัดประชุมระดับรัฐมนตรีแห่งเอเชียว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ครั้งที่ 6 เพื่อขับเคลื่อนการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในภูมิภาคเอเชีย...

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ตระหนักถึงความสำคัญของการประสานความร่วมมือลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในเวทีระดับโลก จึงเห็นชอบให้ประเทศไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ และสำนักงานว่าด้วยกลยุทธ์ระหว่างประเทศเพื่อการลดภัยพิบัติแห่งสหประชาชาติ (UNISDR) จัดการประชุมระดับรัฐมนตรีแห่งเอเชียว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติครั้งที่ 6 พ.ศ. 2557 (The 6th Asian Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction : AMCDRR) ระหว่างวันที่ 22-26 มิถุนายน 2557

โดยมีผู้แทนรัฐบาลระดับรัฐมนตรีจาก 18 ประเทศ หัวหน้าหน่วยงานด้านการจัดการภัยพิบัติ 21 ประเทศ รวมถึงเครือข่ายองค์การระหว่างประเทศ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งในและต่างประเทศรวมกว่า 3,000 คน จาก 63 ประเทศ เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อร่วมกันผลักดันกลไกเชิงนโยบายในการจัดการภัยพิบัติของภูมิภาคเอเชียและระดับโลกให้เป็นรูปธรรม โดยประเด็นสำคัญที่จะหารือ ได้แก่ "การส่งเสริมการลงทุนเพื่อทำให้ประเทศและชุมชนพร้อมรับและฟื้นกลับเร็วจากภัยพิบัติ" โดยข้อสรุปที่ได้จากประชุมครั้งนี้จะนำไปเสนอต่อที่ประชุมระดับโลกเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติสมัยที่ 3 ที่เมืองเซนได ประเทศญี่ปุ่น ในเดือนมีนาคม พ.ศ.2558

สำหรับวันแรกของการประชุมฯ มีการประชุมเตรียมการ (Preparatory Meeting) ผู้แทนจากประเทศสมาชิกและองค์กรเครือข่าย รวมถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ร่วมกันกำหนดทิศทางการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก แบ่งเป็น 11 กลุ่มย่อย ครอบคลุมกลุ่มเปราะบางที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองและมีโอกาสได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติสูง โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก เยาวชน คนพิการ และชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติ การส่งเสริมการลงทุนด้านสารสนเทศเชิงพื้นที่ การวางระบบฐานข้อมูลผ่านดาวเทียม รวมถึงการถอดบทเรียนการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติขนาดใหญ่ในภูมิภาคเอเชีย

โดยการประชุมในวันนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นหนึ่งที่จะเสริมให้การประชุมประเด็นหลัก ในวันที่ 24-26 มิถุนายน 2557 มีกรอบแนวทางการหารือที่ชัดเจน ทำให้ได้ข้อสรุปที่นำไปสู่การกำหนดกลไกเชิงนโยบายในการขับเคลื่อนการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในภูมิภาคเอเชียที่เป็นรูปธรรม ทั้งนี้ ประเทศไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและความร่วมมือจากหน่วยงานทุกภาคส่วน มีความพร้อมอย่างเต็มที่ที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม AMCDRR ครั้งที่ 6 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเอเชียและแปซิฟิกให้เป็นภูมิภาคที่รู้รับ ปรับตัว และฟื้นกลับจากภัยพิบัติอย่างรวดเร็ว

อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวด้วยว่า ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม AMCDRR ครั้งที่ 6 และให้การต้อนรับผู้นำประเทศระดับรัฐมนตรี และหัวหน้าหน่วยงานด้านการจัดการภัยพิบัติ รวมถึงผู้แทนขององค์การระหว่างประเทศจาก 63 ประเทศ ที่เข้าร่วมการประชุม AMCDRR ในครั้งนี้ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้ภูมิภาคเอเชียเป็นผู้นำด้านการบริหารจัดการ ภัยพิบัติในเวทีประชาคมโลก.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้