วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
เร่งทำยุทธศาสตร์ชาติ

เร่งทำยุทธศาสตร์ชาติ

  • Share:

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติหน้าที่ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2557-2560 เห็นชอบให้ตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาแผนงานของโครงการต่างๆ ตามภารกิจที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโครงการตามแนวพระราชดำริ โดยให้จัดลำดับความสำคัญของแต่ละโครงการทั่วประเทศ โดยจะสรุปรายละเอียดภายในเดือน มิ.ย.นี้ ก่อนเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบในช่วงเดือน ก.ค.ต่อไป

สำหรับร่างแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวแบ่งเป็น 4 ยุทธศาสตร์หลัก คือ 1.ยุทธศาสตร์การสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและขยายผลสู่วงกว้าง มี 2 กลยุทธ์คือสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ แบ่งเป็นการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ฯ และจัดโครงการประกวดศูนย์การเรียนรู้ดังกล่าว ต่อมาเป็นการสนับสนุนให้เกิดการขยายผลถ่ายทอดองค์ความรู้ในหลักปรัชญาฯที่ถูกต้องลงสู่ชุมชนในพื้นที่ โดยมีโครงการฝึกอบรมองค์ความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมกระบวนการสร้างความร่วมมือในทุกภาคส่วนให้เกิดการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนหลักปรัชญาฯไปสู่การปฏิบัติ มี 3 กลยุทธ์ คือ เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้ แบ่งเป็นจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนแถวสอง และโครงการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง, เสริมสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนแก้ไขปัญหาชุมชนโดยใช้หลักปรัชญาฯ และสนับสนุนและส่งเสริมภาคเอกชน ภาค
ประชาสังคม และสถาบันการศึกษาเข้ามาดำเนินการขับเคลื่อนตามหลักปรัชญาฯ

3.ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อเผยแพร่หลักปรัชญาฯสู่สาธารชนในมุมกว้าง เช่น สนับสนุนให้มีการประชาสัมพันธ์องค์ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาฯ ที่ถูกต้องทุกช่องทาง โครงการจัดทำศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาฯ ผ่านระบบสารสนเทศ เป็นต้น.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้