วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คลังคลายกฎเบิกค่ารักษาพยาบาล

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ผลจากการเรียกร้องของข้าราชการในกรณีที่เจ็บป่วยฉุกเฉินต้องเข้ารักษาโรงพยาบาลเอกชน แต่เกิดปัญหาว่า ผู้เจ็บป่วยในกรณีใดที่ถือว่าเข้าขั้นวิกฤติในทางความเห็นแพทย์ ทำให้ข้าราชการรวมถึงผู้ได้รับสิทธิ์ในการรักษาพยาบาล เช่น บิดา มารดา สามี-ภรรยาและบุตร เกิดความเข้าใจผิด โดยนำผู้เจ็บป่วยเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลเอกชนโดยหวังว่า ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แต่สุดท้ายแล้ว โรงพยาบาลก็ได้เรียกเก็บเงินจากการรักษาดังกล่าว ทำให้ข้าราชการได้รับความเดือดร้อนและคิดว่าตนเองถูกลิดรอนสิทธิ์ด้วย

ดังนั้น เพื่อให้เกิดความชัดเจนกรมบัญชีกลางจึงได้ออกประกาศการคลังเรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก หรือผู้ป่วยในสถานพยาบาลเอกชนกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน โดยยึดตามประกาศคณะกรรมการแพทย์ฉุกเฉิน โดยได้เพิ่มในกรณีที่ผู้เจ็บป่วยมีอาการรุนแรง แต่ไม่ถึงขั้นวิกฤติ โดยผู้ป่วยนี้ จะใช้สัญลักษณ์ “สีเขียว” โดยยึดหลักตามประกาศคณะกรรมการแพทย์ฉุกเฉิน แต่ผู้ที่เจ็บป่วยต้องทดรองจ่ายเงินและนำใบเสร็จไปเบิกที่ส่วนราชการต้นสังกัด

ทั้งนี้ คณะกรรมการแพทย์ฯ ได้แยกผู้เจ็บป่วยไว้ 3 กรณีคือ 1.ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติจะใช้สัญลักษณ์ “สีแดง” คือผู้ที่ได้
รับบาดเจ็บหรือป่วยกะทันหัน มีโอกาสเสียชีวิตได้สูง 2. “สีเหลือง” คือ ผู้ป่วยที่มีภาวะเฉียบพลันมากหรือเจ็บปวดอย่างรุนแรง มีความจำเป็นต้องได้รับการปฏิบัติการแพทย์อย่างรีบด่วน ไม่เช่นนั้นจะทำให้การบาดเจ็บหรืออาการป่วยรุนแรงมากขึ้น และ 3. สีเขียวที่ความรุนแรงของอาการเจ็บป่วยน้อยกว่าสีแดงและสีเหลืองเช่นแขนหัก เป็นต้น

สำหรับหลักเกณฑ์การเบิกค่ารักษาพยาบาลใหม่นี้ ข้าราชการและผู้ที่ได้รับสิทธิ์กรณีเจ็บป่วยสีแดงและสีเหลืองจะเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลได้ตามแนวทางการพิจารณาของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ขณะที่ผู้บาดเจ็บสีเขียวจะเบิกได้ครึ่งหนึ่งแต่ไม่เกิน 8,000 บาท ค่าห้องวันละ 1,000 บาท ค่าอวัยวะเทียมเบิกได้ไม่เกินอัตราที่กรมบัญชีกลางกำหนด ทั้งนี้ ในช่วงที่ผ่านมา กรมบัญชีกลางได้ควบคุมค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการไม่ให้เบิกเกินความจำเป็นโดยในแต่ละปีข้าราชการเบิกค่ารักษาพยาบาล 16,000 ล้านบาท.

โดยนำผู้เจ็บป่วยเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลเอกชนโดยหวังว่า ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แต่สุดท้ายแล้ว โรงพยาบาลก็ได้เรียกเก็บเงินจากการรักษาดังกล่าว ทำให้ข้าราชการได้รับความเดือดร้อนและคิดว่าตนเองถูกลิดรอนสิทธิ์ด้วย ... 23 มิ.ย. 2557 04:10 23 มิ.ย. 2557 04:10 ไทยรัฐ