วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สภาตลาดทุนถกคลังสัปดาห์นี้ เสนอคงมาตรการภาษีกองทุนหุ้น LTF-RMF

สภาตลาดทุนถกคลังสัปดาห์นี้ เสนอคงมาตรการภาษีกองทุนหุ้น LTF-RMF

  • Share:

สภาธุรกิจตลาดทุนไทยนัดถกคลังสัปดาห์นี้ เสนอคงมาตรการลดหย่อนภาษีกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) และกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ยืนยันผลการวิจัย LTF และ RMF สร้างวินัยการออมและลดภาระภาครัฐในระยะยาว

นายไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานกรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO) เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงการคลังเตรียมเสนอแผนปฏิรูปโครงสร้างภาษีทั้งระบบต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) นั้น สภาธุรกิจตลาดทุนไทยเห็นว่ามาตรการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อตลาดทุนและเศรษฐกิจไทย อย่างไรก็ตาม สำหรับกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) นั้น อาจได้รับผลกระทบจากแผนปฏิรูปดังกล่าว โดยสภาธุรกิจตลาดทุนไทยมีความเห็นว่ากองทุนดังกล่าวยังเป็นประโยชน์และควรคงมาตรการนี้ต่อไป ซึ่งจะเร่งทำความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในสัปดาห์นี้ โดยจะเข้าไปหารือกับกระทรวงการคลังแต่เป็นการพูดคุยกันในเรื่องของภาพรวมตลาดทุนทั้งหมด

“กองทุนรวม LTF และ RMF มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสร้างวินัยการออมและการลงทุนระยะยาวให้กับประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่มีสวัสดิการออมเงินเพื่อวัยเกษียณ เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) จะได้มีหลักประกันสำหรับตนเองและครอบครัวในยามเกษียณอายุ ปัจจุบันโครงสร้างประชากรผู้สูงอายุและหนี้ภาคครัวเรือนมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างมาก หากประชาชนไม่สามารถเลี้ยงดูตนเองได้ก็จะเป็นภาระหนักของรัฐบาลในอนาคต ดังนั้นกองทุนรวม LTF และ RMF จึงเป็นเครื่องมือในการวางแผนการออมที่เหมาะสม มีส่วนช่วยลดความเหลื่อมล้ำและส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจในระยะยาว” นายไพบูลย์กล่าว

นายไพบูลย์กล่าวเพิ่มเติมว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้จัดทำวิจัยเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมการถือครองหน่วยลงทุนและการทำธุรกรรมในกองทุนรวม LTF พบว่ากลุ่มคนที่ได้ประโยชน์สูงสุดจากกองทุนรวม LTF ไม่ใช่กลุ่มผู้ที่มีรายได้สูง แต่เป็นกลุ่มผู้ที่มีรายได้ปานกลาง การลงทุนใน LTF เป็นช่องทางการสร้างวินัยการออมสำหรับการเกษียณ อายุที่ดี โดย 20% ของผู้ลงทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อการออมเงินหลังเกษียณ และ 40% จะลงทุนเพิ่มอย่างต่อเนื่องทุกปี นอกจากนี้ ผู้ลงทุนในกองทุน LTF เรียนรู้ที่จะเริ่มลงทุนในกองทุนรวมประเภทอื่นที่ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพิ่มเติมภายใน 1-2 ปีหลังจากที่ลงทุนครั้งแรกในกองทุน LTF ซึ่งส่งผลดีต่อการจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพากรในระยะยาว

นอกจากนี้ จากการศึกษาของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผลการศึกษาสอดคล้องกับงานวิจัยของตลาดหลักทรัพย์ฯว่ากองทุนรวม LTF และ RMF สามารถเพิ่มสัดส่วนนักลงทุนสถาบันในประเทศ ส่งผลให้ตลาดหลักทรัพย์ฯมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งช่วยส่งเสริมวัฒนธรรมการออมระยะยาวให้กับประชาชน นอกจากนี้ การศึกษาพบว่ากลุ่มคนที่มีรายได้น้อยจะสามารถประหยัดภาษีได้จำนวนมากกว่ากลุ่มคนที่มีรายได้สูง เมื่อนำเงินที่ได้รับการลดหย่อนมาคิดเป็นสัดส่วนเทียบกับจำนวนภาระภาษีเดิม.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้