วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สอศ.ชงเพิ่มรายหัวซื้ออุปกรณ์ฝึกนักปฏิบัติมืออาชีพ

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียนสู่นักปฏิบัติการมืออาชีพ ในปีงบประมาณ 2558 ใช้งบทั้งสิ้น 320 ล้านบาท เพื่อจัดสรรงบฯแก่สถานศึกษา สังกัด สอศ.ทุกแห่ง นำไปจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือเฉพาะแต่ละสาขาวิชาให้นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกคนได้ใช้ เพราะทุกวันนี้แม้เด็กจะได้รับเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน 460 บาทตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ แต่เป็นเพียงค่าสมุด ปากกา ส่วนวัสดุอุปกรณ์ต้องเก็บเงินเพิ่มเป็นพันบาท ซึ่งหากได้รับการพิจารณาเห็นชอบ คาดว่าจะสามารถจัดสรรงบฯไปจัดซื้อเครื่องมือให้ทันใช้ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2557

เลขาธิการ กอศ.กล่าวอีกว่า สำหรับงบฯ ที่จัดสรรให้จะพิจารณารายหัวแยกตามสาขา ดังนี้ สาขาวิชาอุตสาหกรรม แผนกวิชาช่างยนต์ 6,000 บาทต่อคนต่อปี ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 2,000 บาท ช่างก่อสร้าง 1,500 บาท ช่างเชื่อมโลหะ ช่างโยธา ช่างสถาปัตยกรรม และช่างไฟฟ้ากำลัง 1,400 บาท ช่างกลโรงงาน 1,200 บาท และวิชาเทคนิคพื้นฐาน 650 บาท ส่วนสาขาวิชาพาณิชยกรรม แผนกการตลาด 500 บาท การบัญชี 400 บาท คอมพิวเตอร์ 380 บาท และเลขานุการ 230 บาท ขณะที่สาขาวิชาคหกรรม แผนกคหกรรมทั่วไป 1,700 บาท แฟชั่นและสิ่งทอ 1,200 บาท และอาหารและโภชนาการ 600 บาท.

เพื่อจัดสรรงบฯแก่สถานศึกษา สังกัด สอศ.ทุกแห่ง นำไปจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือเฉพาะแต่ละสาขาวิชาให้นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกคนได้ใช้ ... 23 มิ.ย. 2557 00:56 23 มิ.ย. 2557 07:07 ไทยรัฐ