วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
'คสช.' คืนความสุขเกษตรกร อนุมัติงบ แก้ปัญหาผลไม้ฯ ปี 57

'คสช.' คืนความสุขเกษตรกร อนุมัติงบ แก้ปัญหาผลไม้ฯ ปี 57

  • Share:

"คสช." เห็นชอบ ก.เกษตรฯ อนุมัติงบ แก้ปัญหาผลไม้ภาคตะวันออกปี 57 พร้อมเว้นเบี้ยปรับผิดชำระหนี้กองทุนช่วยเหลือฯ ขณะที่ รอง หน.ฝ่ายเศรษฐกิจฯ กำชับ หน.ส่วนราชการ ลงพื้นที่กำกับดูแลการปฏิบัติอย่างใกล้ชิด ย้ำหลักช่วยเหลือปัจจัย ลดต้นทุนการผลิต

วันที่ 22 มิ.ย. ร.อ.นพ.ยงยุทธ มัยลาภ ทีมโฆษก คสช.ฝ่ายพลเรือน เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. ที่กองบัญชาการกองทัพบก พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ คสช. ปฏิบัติหน้าที่ประธานคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) เป็นประธานการประชุม คชก.ครั้งที่ 1/2557 (ครั้งที่ 236) ​​โดยที่ประชุมเห็นชอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการตามแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาผลไม้ภาคตะวันออก ปี 2557 โดยการกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิต และการส่งเสริมการแปรรูป ​​โดยอนุมัติวงเงิน 50.927 ล้านบาท แยกเป็นเงินทุนหมุนเวียน 2.8 ล้านบาท และเงินจ่ายขาดวงเงิน 48.127 ล้านบาท ดังนี้

1. มาตรการกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิต เป้าหมายผลผลิต 27,870 ตัน วงเงิน 46.29 ล้านบาท ประกอบด้วย (1) กระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิต วงเงิน 39.75 ล้านบาท เป้าหมายผลผลิต 15,900 ตัน โดยสนับสนุนเงินชดเชยค่าขนส่งและค่าบริหารจัดการผลผลิต ในอัตรากิโลกรัมละ 2.50 บาท (2) เสริมสภาพคล่องในการซื้อขายผลไม้ วงเงิน 6.54 ล้านบาท เป้าหมายผลผลิต 11,970 ตัน โดยสนับสนุนเงินชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 3 ต่อปี ที่กู้ยืมเงินจาก ธ.ก.ส. วงเงินกู้รวมไม่เกิน 218 ล้านบาท

ทั้งนี้ การช่วยเหลือค่าขนส่งและค่าบริหารจัดการผลผลิตข้างต้น ให้คณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีปฏิบัติการกำกับดูแล และระดับราคาผลไม้ที่จะเข้าไปช่วยเหลือเช่นเดียวกับปีก่อน โดยให้ประโยชน์ตกถึงเกษตรกรและได้รับราคาจำหน่ายผลผลิตที่เป็นธรรมสอดคล้องกับต้นทุนการผลิต และให้มีผู้แทนเกษตรกร ร่วมพิจารณาด้วย

2. มาตรการส่งเสริมการแปรรูป เป้าหมายผลผลิต 850 ตัน วงเงินรวม 3.25 ล้านบาท ประกอบด้วย (1) ส่งเสริมการแปรรูปมังคุดและเงาะเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม (จ.ตราด) เป้าหมาย 500 ตัน วงเงิน 0.45 ล้านบาท โดยสนับสนุนเงินชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 3 ต่อปี วงเงินกู้ไม่เกิน 15 ล้านบาท. (2) การจัดหาวัตถุดิบในการแปรรูป (จ.จันทบุรี) เป้าหมาย 350 ตัน สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนปลอดดอกเบี้ย 2.8 ล้านบาท

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้​​อนุมัติให้ยกเว้นเบี้ยปรับจากการผิดนัดชำระหนี้ ตามกรอบแนวทางการติดตามการชำระหนี้กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ให้แก่กลุ่มเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นลูกหนี้โครงการสนับสนุนการจัดซื้อเตาอบและเงินทุนหมุนเวียนรับซื้อลิ้นจี่เพื่อแปรรูป ปี 2540 จำนวน 26,631.53 บาท จำนวน 11 กลุ่ม ที่ได้ชำระเงินต้นและค่าเบี้ยปรับรวมกันแล้วเกินกว่าเงินต้นที่กู้ยืม โดยให้นำค่าเบี้ยปรับที่กลุ่มเกษตรกรชำระแล้วมาชำระเป็นเงินต้นที่คงค้าง จำนวน 107,691.08 บาท เพื่อปรับลดภาระหนี้และตัดออกจากบัญชีลูกหนี้คงค้างของกรมส่งเสริมการเกษตร สำหรับค่าเบี้ยปรับที่ชำระไว้เกินกว่าเงินต้นจำนวน 63,059.12 บาท ให้ยกเป็นรายได้ของกองทุนรวมฯ

ทั้งนี้ การยกเว้นเบี้ยปรับดังกล่าวให้ครอบคลุมถึงกลุ่มเกษตรกรลูกหนี้กลุ่มอื่นที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้ติดตามเร่งรัดการชำระหนี้ และได้ดำเนินการตามเงื่อนไข โดยให้เร่งรัดตรวจสอบกลุ่มเกษตรกรลูกหนี้โครงการที่เหลือ และใช้กรอบแนวทางเช่นเดียวกัน เพื่อให้สามารถปิดบัญชีโครงการได้โดยเร็ว ที่ประชุมได้​​อนุมัติให้ขยายระยะเวลาโครงการเงินกู้เพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตในการทำนา ฤดูการผลิตปี 2547/48 จากเดิมสิ้นสุดเดือน ธ.ค.54 เป็นสิ้นสุดเดือน ธ.ค.57 เพื่อให้กรมการปกครองเร่งรัดติดตามการชำระหนี้คงค้างและนำเงินส่งคืนกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร เพื่อปิดบัญชีโครงการต่อไป ​​

รองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ คสช. ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรโดย คสช. มีหลักการที่ชัดเจน โดยมุ่งลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มผลผลิตต่อไร่ เพื่อลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร อย่างไรก็ตาม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องดำเนินการควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายอย่างเคร่งครัด อาทิ การควบคุมราคาและคุณภาพของปัจจัยการผลิต เช่น ปุ๋ย การดำเนินมาตรการและกลไกที่มีอยู่เพื่อดูแลในเรื่องค่าเช่าที่นา เป็นต้น รองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจได้กำชับในที่ประชุมให้หัวหน้าส่วนราชการลงไปกำกับดูแลการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดเพื่อให้การช่วยเหลือชาวนาและเกษตรกรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้