วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
1 เดือน คสช.สอบผ่าน จุดเด่นทำงานเร็ว-คืนความสุข

1 เดือน คสช.สอบผ่าน จุดเด่นทำงานเร็ว-คืนความสุข

  • Share:

 "สวนดุสิตโพล" เผย ผลการดำเนินงาน 1 เดือน ของ คสช. ประชาชนให้ 8.82 เต็ม 10 คะแนน ชี้ทำให้บรรยากาศดีขึ้น โดยมีจุดเด่นคือ ใช้อำนาจเหมาะสม ทำงานรวดเร็วเด็ดขาด และคืนความสุข...

วันที่ 22 มิ.ย. "สวนดุสิตโพล" มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจ นับตั้งแต่ คสช. เข้ามาทำหน้าที่บริหารประเทศ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 จนถึงวันนี้เป็นเวลา 1 เดือน โดย คสช. ได้มีการดำเนินงานแก้ปัญหาสำคัญในหลายๆ เรื่อง เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน ต่อ "ผลการดำเนินงาน 1 เดือน ของ คสช." ประชาชนให้คะแนนผลงาน 1 เดือน คสช. เต็ม 10 ได้ 8.82 คะแนน โดยสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,614 คน ระหว่างวันที่ 17-21 มิถุนายน 2557 สรุปผลได้ ดังนี้ 

1. จากที่ คสช. เข้ามาบริหารประเทศ ครบ 1 เดือน ในภาพรวมประชาชนมีความคิดเห็นอย่างไร? 

อันดับ 1 บรรยากาศบ้านเมืองดีขึ้น สงบสุข ไม่วุ่นวาย ไม่มีการทะเลาะเบาะแว้ง 72.79% อันดับ 2 สามารถแก้ไขปัญหาสำคัญได้หลายเรื่อง เช่น ตรวจสอบงบ ช่วยชาวนา ลดค่าครองชีพ 69.60% อันดับ 3 อยากให้ดูแลบ้านเมืองต่อไปจนกว่าสถานการณ์ต่างๆ จะเข้าที่เข้าทาง  65.44%

2. "จุดเด่น" ของ คสช. ที่บริหารประเทศ ครบ 1 เดือน

อันดับ 1 ใช้อำนาจหน้าที่อย่างเหมาะสม ทำงานรวดเร็ว เด็ดขาด โดยเฉพาะการจ่ายเงินจำนำข้าว 49.02% อันดับ 2 จัดกิจกรรมคืนความสุขให้กับประชาชน เสริมสร้างความรักความสามัคคีให้กับคนในชาติ 32.35% อันดับ 3 การสื่อสาร ทำความเข้าใจ ชี้แจงข้อมูล ผ่านสื่อต่างๆ ให้ประชาชนได้รับรู้เป็นระยะๆ 18.63%

3. "ปัญหา/อุปสรรค" ในการดำเนินงานของ คสช.

อันดับ 1 ยังมีคนบางกลุ่มไม่ยอมรับ ต่อต้าน มองว่าเป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชน 37.98% อันดับ 2 ขาดความเชี่ยวชาญในการบริหารประเทศ ทำให้ดูเหมือนเป็นการประชานิยมมากเกินไป 31.73% อันดับ 3 มีคนปล่อยข่าวลือและข่าวอื่นๆ ที่อาจทำให้ คสช.เสียหายได้ เช่น กรณีแรงงานต่างด้าว 30.29%


4. สิ่งที่อยากฝากบอก คสช. เกี่ยวกับการบริหารประเทศ

อันดับ 1 ขอเป็นกำลังใจ ขอให้ทำงานต่อไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 44.08% อันดับ 2 แก้ปัญหาที่สำคัญอย่างเร่งด่วน เช่น เศรษฐกิจ ทุจริตคอร์รัปชัน ความขัดแย้ง ฯลฯ 34.02% อันดับ 3 เร่งปฏิรูปประเทศให้เจริญก้าวหน้าและมีเสถียรภาพ สร้างความเชื่อมั่นให้กับต่างชาติ 21.90%

5. ความพึงพอใจของประชาชน ต่อ คสช. ในการบริหารประเทศ ครบ 1 เดือน

อันดับ 1 พึงพอใจมาก 50.84% เพราะ ทำให้บ้านเมืองสงบสุข สังคมเป็นระเบียบเรียบร้อย สามารถแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วและตรงจุด ฯลฯ 

อันดับ 2 ค่อนข้างพึงพอใจ 39.57% เพราะ ชีวิตความเป็นอยู่เข้าสู่สภาวะปกติ ปลอดภัยมากขึ้น ทหารคอยดูแลและอำนวยความสะดวก ฯลฯ

อันดับ 3 ไม่ค่อยพึงพอใจ 5.27% เพราะ เป็นเพียงการแก้ปัญหาระยะสั้น ยังมีข่าวลือที่ทำให้สับสนหรือเข้าใจผิด ฯลฯ  

อันดับ 4 ไม่พึงพอใจเลย 4.32% เพราะ ไม่เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตย ถูกจำกัดสิทธิเสรีภาพ ไม่มีอิสระ ฯลฯ.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้