วันพุธที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ทบทวนมาตรฐานฟาร์มหมู

ทบทวนมาตรฐานฟาร์มหมู

โดย ชมชื่น ชูช่อ
23 มิ.ย. 2557 05:01 น.
  • Share:

เพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์การผลิตการค้าสุกรที่เปลี่ยนแปลง และเพื่อยกระดับเนื้อหมู–ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพปลอดภัย เป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งใน–ต่างประเทศ

น.สพ.ศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) แจ้งว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้คาดการณ์ ปีนี้ไทยจะมีปริมาณการผลิตสุกร ประมาณ 13.28 ล้านตัว เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ประมาณ 2.1 แสนตัว และที่ผ่านมาได้มีการส่งเสริมและผลักดันให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรนำฟาร์มเข้าสู่มาตรฐานอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับการผลิตสุกรให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ขณะนี้มีฟาร์มสุกรที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ไปแล้ว 3,011 ฟาร์ม จากทั้งหมดที่มีประมาณสองหมื่นฟาร์ม

และด้วยกระทรวง เกษตรฯ ได้ประกาศกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรเรื่อง การปฏิบัติ ทางการเกษตรที่ดี สำหรับ ฟาร์มสุกร (มกษ. 6403–2552) เป็นมาตรฐานทั่วไปมาตั้งแต่ปี 2552 ปัจจุบันรูปแบบการเลี้ยงสุกรได้เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะข้อมูลทางวิชาการและมีเทคโนโลยีการเลี้ยงสุกรที่ทันสมัยมากขึ้น รวมถึงกฎระเบียบและเงื่อนไขการนำเข้าเนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์ของต่างประเทศได้เข้มงวดมากขึ้น มีการกำหนดมาตรการด้านสวัสดิภาพสัตว์ และมาตรการด้านสุขอนามัย

ดังนั้นทาง มกอช.จึงได้จัดทำร่าง มาตรฐานสินค้าเกษตร : การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มสุกร และแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มสุกร เป็นการทบทวนมาตรฐานสินค้าเกษตรให้เป็นปัจจุบัน สอดรับกับมาตรฐานสากลและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง เพื่อให้เกษตรกรผู้ผลิตและผู้ประกอบการสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ขณะนี้การจัดทำมาตรฐานดังกล่าว อยู่ในขั้นเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้ปรับปรุงแก้ไขร่างมาตรฐานฯดังกล่าวให้มีความสมบูรณ์และเป็นที่ยอมรับ ก่อนเสนอให้คณะกรรมการ มาตรฐานสินค้าเกษตรพิจารณาให้การรับรอง และประกาศใช้เป็นมาตรฐานของประเทศต่อไป

น.สพ.ศักดิ์ชัยมั่นใจว่า มาตรฐานที่จะออกมาใหม่นี้ จะเป็นแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในระดับฟาร์มทุกขนาด ทั้งฟาร์มขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก.

ชมชื่น ชูช่อ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้