วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เข้มรับน้องใหม่ 'ไร้แอลกอฮอล์-ปลอดพนันบอล'

สกอ.เข้มรับน้องใหม่ สั่งคุมห้ามมีความรุนแรง ละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคล และไม่ดื่มของมึนเมาทุกชนิด พร้อมเฝ้าระวังปัญหาเด็กติดพนันบอล ช่วงบอลโลก 2014 ให้สถาบันจัดกิจกรรมให้รู้โทษการพนัน...

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศ.ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) กล่าวถึงการประชุมคณะกรรมการประสานงานกิจการนิสิตนักศึกษาว่า ที่ประชุมได้ซักซ้อมความเข้าใจในประกาศสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) เรื่องการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวควรเคารพสิทธิเสรีภาพและหลักความเสมอภาค ไม่มีความรุนแรง ห้ามล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลทั้งทางร่างกายและจิตใจ ไม่ดื่มสุราและเสพสิ่งมึนเมาทุกชนิดที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอน ทั้งนี้ ให้สถาบันอุดมศึกษาออกระเบียบข้อบังคับ หรือหลักเกณฑ์ในการจัดกิจกรรม รวมถึงรณรงค์ประชาสัมพันธ์เปิดเผยรูปแบบกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจกับนักศึกษา บุคลากร ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป ตลอดจนจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวัง มีเว็บไซต์เพื่อติดตามแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแก้ไขปัญหา และจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลหรือสายด่วนบริการในแต่ละวิทยาลัยหรือคณะ เพื่อรับและประสานงานร่วมกันด้วย ทั้งนี้ สถาบันอุดมศึกษาต้องมีบทลงโทษทางวินัยกับนิสิตนักศึกษาผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องหากพบการกระทำที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน

นอกจากนี้ ยังได้ลงนามในประกาศ สกอ.เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาการพนันในสถาบันอุดมศึกษา โดยเฉพาะช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 ซึ่งคาดว่าจะมีนักศึกษาจำนวนหนึ่งเข้าไปเกี่ยวข้อง จึงกำหนดให้สถาบันอุดมศึกษากำกับดูแลไม่ให้นักศึกษาเข้าไปเกี่ยวข้องกับการพนันทุกชนิด โดยจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของพนัน และให้อาจารย์สอดแทรกเรื่องผลเสียที่จะเกิดขึ้นจากการพนันทุกครั้งที่มีโอกาส

"ให้จัดตั้งศูนย์แนะนำให้คำปรึกษา ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์หรือศูนย์ฮอตไลน์เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิดและรวดเร็ว นอกจากนี้ยังให้อาจารย์ประจำห้องคอมพิวเตอร์ดูแลไม่ให้เด็กใช้ช่องทางอินเทอร์เน็ตเล่นพนัน ตลอดจนประสานสถานีตำรวจในท้องที่ให้หมั่นตรวจตราจับกุมแหล่งรับพนันฟุตบอลที่แอบเข้ามาในสถานศึกษา หอพักและบริเวณโดยรอบ และให้มีมาตรการลงโทษทางวินัยกับนักศึกษาที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะผู้เป็นเจ้ามือต้องลงโทษขั้นเด็ดขาด" ศ.ดร.ทศพร กล่าว.

สกอ.เข้มรับน้องใหม่ สั่งคุมห้ามมีความรุนแรง ละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคล และไม่ดื่มของมึนเมาทุกชนิด พร้อมเฝ้าระวังปัญหาเด็กติดพนันบอล ช่วงบอลโลก 2014 ให้สถาบันจัดกิจกรรมให้รู้โทษการพนัน... 19 มิ.ย. 2557 10:21 19 มิ.ย. 2557 10:46 ไทยรัฐ