วันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
'ศูนย์คุณธรรม' ร่วม 61 สถาบันอุดมศึกษาฯ บ่มเพาะ 'คุณธรรม' นักศึกษาไทย

'ศูนย์คุณธรรม' ร่วม 61 สถาบันอุดมศึกษาฯ บ่มเพาะ 'คุณธรรม' นักศึกษาไทย

  • Share:

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จับมือสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย กำหนดทิศทางและการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมบันทึกข้อตกลงร่วมกันเป็นภาคีความร่วมมือขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรม...

ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กล่าวว่า หน่วยงานภาคการศึกษาโดยเฉพาะสถาบันในระดับอุดมศึกษาเป็นสถาบันสุดท้ายก่อนที่นักเรียน นิสิต นักศึกษา เหล่านั้นจะผันแปรเป็นบุคลากรชั้นแรงงาน ผู้ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญของชาติในการขับเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากสถาบันจะมีหน้าที่ในการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการของนักเรียน นักศึกษาแล้ว ยังมีส่วนสำคัญในการกำหนดทิศทางและการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน นักศึกษา เช่นกัน โดยศูนย์คุณธรรมจึงได้ร่วมมือกับสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย อันประกอบไปด้วยเครือข่าย 61 สถาบัน แบ่งเป็น มหาวิทยาลัย 36 แห่ง วิทยาลัย 20 แห่ง และสถาบัน 5 แห่ง โดยมีจำนวนนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาภาคเอกชนกว่า 400,000 คน จากจำนวนนักศึกษากว่า 2 ล้านคนทั่วประเทศ

ทั้งนี้ การลงนามความร่วมมือเพื่อต่อยอดขับเคลื่อนคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดขึ้นในกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในวงกว้าง โดยมีกรอบแนวคิด อาทิ การพัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านคุณธรรมความดี การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านคุณธรรมความดี การพัฒนาหลักสูตรด้านคุณธรรมความดีและการป้องกันปัญหาคอร์รัปชัน การสร้างพลเมืองที่ดี มีจิตสาธารณะ ฯลฯ ซึ่งตั้งเป้าหมายให้แนวคิดการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมดังกล่าว ผสมผสานไปกับกิจกรรมที่มีอยู่แล้วภายในสถาบันต่างๆ อาทิ กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ การแข่งขันกีฬาของมหาวิทยาลัย กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา การสอบประเมินผล และกิจกรรมอื่น ๆ

ดร.ฉวีรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์การพนันในกลุ่มเยาวชนไทยว่า การพนันเป็นปัญหาที่อยู่คู่กับสังคมมาเนิ่นนาน และจากสถิติการสำรวจสถานการณ์ของการเล่นพนัน พบว่าประชาชนกว่าร้อยละ 75 ในประเทศไทย เคยเล่นการพนัน โดยสถิติที่น่าตกใจคือมีเยาวชนอายุน้อยกว่า 24 ปี เล่นพนันกว่าร้อยละ 4 หรือเกือบ 2 ล้านคน ทั้งนี้ ในช่วงเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2557 เป็นช่วงเทศกาลฟุตบอลโลก คาดว่าจะทำให้เด็กและเยาวชนเป็นกลุ่มเสี่ยงจากการยั่วยุได้ง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่เทคโนโลยีมีความก้าวหน้า ทำให้การสื่อสารเป็นไปได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว สำหรับเยาวชนระดับก่อนอุดมศึกษาแนะนำให้สถานศึกษา ครู อาจารย์แนะนำอย่างใกล้ชิด ส่วนระดับอุดมศึกษา ในช่วงนี้ยังเป็นช่วงปิดเทอมแนะนำให้พ่อแม่ รวมถึงผู้ปกครองดูแล เอาใจใส่พฤติกรรมลูกหลานอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ ปัจจุบันสถานศึกษาบางแห่งได้มีการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว อาทิ การจัดตั้งโครงการเข้าวัดวันเสาร์ – อาทิตย์สำหรับนักศึกษาใหม่ของโรงเรียนนายเรือ โครงการปฏิบัติธรรมในวันพ่อและวันแม่ของโรงเรียนเตรียมทหาร และโครงการบันทึกความดีที่ทำเพื่อคนไข้ของนักเรียนวิทยาลัยพยาบาล ฯลฯ โดยที่ผ่านมา ศูนย์คุณธรรมและกลุ่มภาคีเครือข่ายได้จัดทำโครงการส่งเสริมคุณธรรมต่างๆ ร่วมกันมาแล้ว อาทิ โครงการ DNA คุณธรรมเด็กไทย พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างกลุ่มเครือข่ายศาสนาเพื่อเยียวยาความซื่อตรงของคนไทย เป็นต้น"

ด้านนายพรชัย มงคลวนิช นายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ในปัจจุบัน สถาบันอุดมศึกษาเอกชนเป็นกลุ่มสถาบันการศึกษาที่รองรับนักศึกษาต่อปีเป็นจำนวนกว่าหลายแสนคน โดยปัจจุบันมีแนวโน้มนักศึกษาให้ความสนใจเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเอกชนในสัดส่วนเพิ่มมากขึ้น เนื่องด้วยคุณภาพของคณาจารย์ สื่อการเรียนการสอนที่มีความทันสมัย สภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ โดยสมาคมฯ ตั้งเป้าหมายให้มหาวิทยาลัยเอกชนของไทยเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับความนิยมในอันต้นๆ เฉกเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกาและอีกหลายประเทศ แต่อย่างไรก็ตาม นอกจากหน้าที่ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพแล้ว สถาบันการศึกษายังต้องมีหน้าที่ในการบ่มเพาะคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่ไปกับการเรียนการสอน ซึ่งทางสมาคมฯ มีแนวทางการพัฒนาความร่วมมือในการปลูกฝังค่านิยมด้านความซื่อตรงในสถานศึกษา เพราะสถานศึกษาเป็นสถาบันแรกๆ ที่มีหน้าที่บ่มเพาะความรู้ควบคู่คุณธรรมให้กับเด็กและเยาวชนทุกคนตั้งแต่ยังเล็กจนกระทั่งเด็กเหล่านั้นเติบโตไปเป็นวัยรุ่น และกลายเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต.คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้