วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เปิดเบื้องหลัง 'ศึกชิงเก้าอี้' อธิการบดี ม.บูรพา

หากเป็นไปตามกำหนดการเดิม 'วันนี้' นิสิต ครูอาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยบูรพา จะได้ 'อธิการบดีคนใหม่' แล้ว แต่เนื่องจากปัญหาภายใน ทำให้การสรรหา 'ผู้นั่งเก้าอี้สมัยใหม่' ต้องถูกเลื่อนออกไป...

เรียกได้ว่ามี "เบื้องลึก-เบื้องหลัง" ที่ซับซ้อน จึงทำให้การดำเนินการครั้งนี้ยื้อเยื้ด และลุกลามไปถึงขั้นที่ต้องพึ่งอำนาจศาล!

เส้นทางสรรหา "อธิการบดีคนใหม่"

"ไทยรัฐออนไลน์" ขอเริ่มต้นด้วยการไล่เรียงเหตุการณ์การสรรหา "อธิการบดี" ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงเหตุการณ์ล่าสุด ซึ่งข้อมูลที่เรียบเรียงได้ได้จากการ ข่าวที่เผยแพร่ นิสิตที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยบูรพา เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยที่มีความเกี่ยวข้องกับการสรรหาโดยตรง และ ผศ.ดร.บรรพต วิรุณราช 1 ใน 3 คนสุดท้าย ที่มีสิทธิ์ชิงเก้าอี้ในครั้งนี้!

31 พ.ค. 57
ศ.นพ.สมพล พงศ์ไทย ผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพาคนปัจจุบัน หมดวาระลง

20 พ.ย. 56
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพาประชุม เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ตามระเบียบของข้อบังคับของมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคุณสมบัติและการสรรหาอธิการบดี พ.ศ.2552 นอกจากนี้ ระเบียบยังระบุว่า จะต้องมีการสรรหาอธิการบดี 150 วัน ก่อนถึงวันหมดวาระของผู้ดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน ทั้งนี้ กรรมการสรรหา 7 คน มีดังนี้

ศ.ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ ประธานกรรมการสรรหา
นายมินทร์ อิงค์ธเนศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นายโอภาส เขียววิชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
รศ.ดร.วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณาจารย์
นายเจริญ จุรีกานนท์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
นายครรชิต ดอกไม้คลี่ ประธานสภาพนักงาน
ดร.สาธิต ปิติวรา นายกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยบูรพา

12 ธ.ค. 56
การเปิดตัวผู้ที่ประสงค์เข้ารับการสรรหา ซึ่งมี ศ.ดร.สุชาติ อุปถัมภ์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 2 สมัย เสนอตัวเข้าชิงตำแหน่ง

21 ธ.ค. 56
กรรมการสรรหาประชุมกำหนดหลักเกณฑ์ และน้ำหนักของการสรรหา 4 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรม 30 คะแนน ด้านการบริหาร 40 คะแนน ด้านผู้นำ 20 คะแนน และด้านมนุษยสัมพันธ์ 10 คะแนน

23 ธ.ค. 56-24 ม.ค. 57
ช่วงระยะเวลาในการเสนอชื่อ และลงสมัครชิงเก้าอี้

15 ม.ค. 57
ศ.นพ.สมพล พงศ์ไทย ผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพาในขณะนั้น เสนอตัวเข้าชิงเก้าอี้ด้วยเช่นกัน

31 ม.ค. 57
ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ครั้งที่ 3/2557 มีมติเห็นชอบรายชื่อผู้สมัครจำนวน 9 คน ประกอบด้วย รศ.ชารี มณีศรี พ.อ.ดร.ธนณัฐ ยังเฟื่องมนต์ อาจารย์ธวัชชัย เอี่ยมไพโรจน์ ดร.ธีรัตม์ พิริยะพลิน ผศ.ดร.บรรพต วิรุณราช ดร.พิชัย สนแจ้ง ศ.นพ.สมพล พงศ์ไทย ผศ.ดร.สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์ และ ศ.ดร.สุชาติ อุปถัมภ์

13 ก.พ. 57
ผู้มีรายชื่อทั้ง 9 คน แสดงวิสัยทัศน์ ต่อหน้าคณะกรรมการสรรหาฯ ภายใต้แนวคิด "การพัฒนามหาวิทยาลัยบูรพาในอีก 4 ปีข้างหน้า" เพื่อคัดเลือกให้เหลือเพียง 3 คนสุดท้าย ก่อนจะส่งต่อกระบวนการคัดเลือกทั้งหมด ให้แก่สภามหาวิทยาลัยบูรพาเคาะผู้ที่ได้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีต่อไป

18 มี.ค. 57
เป็นวันที่หน้าที่ของกรรมการสรรหาฯ ดำเนินการมาถึงที่สิ้นสุด ก่อนจะเสนอ 3 รายชื่อ ให้แก่สภาฯ ได้พิจารณาต่อไป โดย 3 รายชื่อนั้น ได้แก่

รศ.ชารี มณีศรี
ผศ.ดร.บรรพต วิรุณราช
ศ.ดร.สุชาติ อุปถัมภ์

19 มี.ค. 57
ถึงวาระการประชุมของสภาฯ ที่มี ศ.ดร.เกษม สุวรรณกุล นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา แต่วันนั้นไม่ได้เข้าประชุม เนื่องจากป่วย จึงมอบหมายให้ ศ.ดร.พจน์ สะเพียรชัย เป็นประธานในการประชุมแทน ซึ่งในที่ประชุมมีความวุ่นวายเกิดขึ้น เมื่อมีพนักงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นกลุ่มสนับสนุน ศ.นพ.สมพล ใส่ชุดดำ ประท้วงคัดค้าน และสอบถามถึงสถานภาพของ 1 ในคณะกรรมการสรรหา นั่นคือ ดร.สาธิต ปิติวรา นายกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยบูรพา ว่าเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติ และขอให้สำนักงานการอุดมศึกษา และสำนักงานอัยการสูงสุดตีความว่าถูกต้องหรือไม่ จากนั้นมีกรรมการในที่ประชุมคนหนึ่ง เสนอให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความใหม่อีกครั้ง

20 พ.ค. 57
หนังสือตีความจากคณะกรรมการกฤษฎีกา ส่งถึงมหาวิทยาลัย โดยระบุว่า สถานภาพของ ดร.สาธิตนั้นถูกต้องตามกฎหมาย

21 พ.ค. 57
ศ.ดร.เกษม กลับมานั่งประธานในที่ประชุมอีกครั้ง หลังจากหายป่วย โดยมีวาระการประชุมเพื่อคัดเลือกอธิการบดี ด้วยวิธีการโหวตลับ แต่ยังมีการดึงวาระของสถานภาพ ดร.สาธิต มาพิจารณาอีกครั้ง ซึ่งทำให้ที่ประชุมกว่า 2 ชม. มีความวุ่นวาย จนกระทั่ง ศ.ดร.เกษม ประกาศลาออกจากตำแหน่งนายกฯ และลงลายลักษณ์อักษร ศธ.6601/264 ลงเมื่อวันที่ 21 พ.ค.57 พร้อมกับมอบหมายหน้าที่ให้ ศ.ดร.พจน์ สะเพียรชัย อุปนายกสภาฯ ทำหน้าที่รักษาราชการ

24 พ.ค. 57
สภาฯ เรียกประชุมวาระพิเศษ ซึ่งตรงกับช่วง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ประกาศยึดอำนาจ และประกาศให้สถาบันการศึกษาหยุดทำการตั้งแต่ 23-25 พ.ค.57 โดยในการประชุมนั้น มีการลงมติแต่งตั้งให้ ศ.นพ.สมพล พงศ์ไทย ดำรงตำแหน่งรักษาการอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 31 พ.ค.57 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีคนใหม่ ทั้งนี้ อ้างอิงตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ สภม. 002/2557 ลงวันที่เมื่อ 24 พ.ค.57

29 พ.ค. 57
รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ประชุมแต่งตั้งคณะทำงาน 16 ตำแหน่ง ซึ่งไม่มีวาระการสรรหาอธิการบดี

6 มิ.ย. 57
ผศ.ดร.บรรพต 1 ใน 3 ผู้เข้ารอบสุดท้าย เห็นถึงความไม่ชอบมาพากล และเห็นว่า กระบวนการล่าช้าเกิดเหตุ จึงส่งฟ้องศาลปกครองระยอง เพื่อให้เร่งกระบวนการสรรหา โดยมีผู้ถูกฟ้อง 3 คน ได้แก่ สภามหาวิทยาลัย ที่ 1 นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพาที่ 2 และเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ที่ 3 เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามกฎหมายกำหนด ให้ต้องปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร

15 มิ.ย. 57
นายวัชรพงศ์ ศุภภา ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมศิษย์เก่าประมาณ 500 คน รวมถึง ดร.สาธิต บรรยายพิเศษหัวข้อ บทบาทของศิษย์เก่าในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมทั้งชี้แจงให้ทราบถึงสถานภาพของนายกสมาคมศิษย์เก่า นอกจากนี้ ศิษย์เก่าที่เข้าร่วมสัมมนา ไม่เห็นด้วยกับการแต่งตั้งรักษาการแทนอธิการบดีที่ไม่ถูกต้อง

16 มิ.ย. 57
ศาลปกครองระยองไต่สวนเรื่องราวที่เกิดขึ้น

18 มิ.ย. 57
ศาลปกครองระยองสั่งประชุมสภามหาวิทยาลัยไม่เกินวันที่ 2 ก.ค.57 เพื่อหาผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีคนใหม่

เคาะ-เจาะ ปัญหาอยู่ตรงไหน?

หลังจากที่เห็นไทม์ไลน์ของเหตุการณ์แล้ว "ไทยรัฐออนไลน์"​ ขอเจาะไปถึงเบื้องลึกของเหตุการณ์ครั้งนี้ ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้น สามารถแยกได้ประมาณ 3 ประเด็น ดังนี้

ความสัมพันธ์ของอดีตอธิการบดี และรักษาการอธิการบดี?
แหล่งข่าวซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ภายในมหาวิทยาลัยบูรพา เปิดเผยกับ "ไทยรัฐออนไลน์" ว่า ศ.ดร.สุชาติ อุปถัมภ์ ผู้เคยนั่งเก้าอี้นี้มาแล้วถึง 2 สมัย แต่เนื่องจากระเบียบของมหาวิทยาลัย ไม่สามารถนั่งได้ติดต่อกัน 3 สมัย ทำให้ส่งตัวแทน นั่นคือ ศ.นพ.สมพล รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพาคนปัจจุบัน ลงชิงเก้าอี้แทน และได้รับการคัดเลือก โดยมี ศ.ดร.สุชาตินั้น เป็นที่ปรึกษาให้

ทั้งนี้ เมื่อครบวาระอีกครั้ง ศ.ดร.สุชาติ กลับมาลงสมัครอีกรอบ ขณะเดียวกัน ศ.นพ.สมพล ก็ลงชิงเก้าอี้นี้ด้วยเช่นเดียวกัน เพราะแต่ละคนนั้นมีฝ่ายสนับสนุนของตัวเอง แต่ ศ.นพ.สมพลไม่ได้ถูกคัดเลือกเข้าเป็น 1 ใน 3 คนสุดท้าย

"เขา 2 คน ไม่ได้มีปัญหากัน แต่เพราะแต่ละคนมีกลุ่มสนับสนุน ซึ่งภายในมีความขัดแย้งมานาน มีแบ่งฝ่ายกัน บุคลากรไม่ค่อยมีความสุข จึงมีคนเรียกร้องให้ อ.สุชาติกลับมา" แหล่งข่าว กล่าว

เหตุเกิดหลังจาก "นายกสภาฯ ลาออกกลางคัน!" 
แหล่งข่าวยังเปิดเผยกับ "ไทยรัฐออนไลน์" อีกว่า เมื่อหลังจากที่ ศ.ดร.เกษม ประกาศลาออกแล้ว ได้มอบหมายตำแหน่งให้กับ ศ.ดร.พจน์ อุปนายกสภาฯ เป็นผู้ดำเนินการสรรหาอธิการบดีต่อไป แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น การประชุมหลังจากนั้น กลับไม่มีวาระการของการสรรหาเลย แต่กลับเป็นการแต่งตั้งอธิการดีรักษาการแทน จึงเห็นว่ามีความไม่ชอบมาพากล

"สภาฯ มีประชุมวาระพิเศษ 24 พ.ค. 57 ตอนนั้น คสช.ประกาศให้สถาบันการศึกษาหยุด แต่เลขาฯสภาฯ ชงเรื่องให้ประชุม โดยมาประชุมใน กทม. แต่องค์ประชุมไม่ครบ ซึ่งที่จริง องค์ประชุมมี 21 คน ศ.ดร.เกษม ลาออก และ ดร.สาธิต ที่มีปัญหาเรื่องสถานภาพ ก็ไม่ได้ไป ทำให้องค์ประชุมเหลือ 19 แต่วันนั้น มีคนไปประชุมแค่ 10 แล้วก็รับรองผลการประชุมเลย" 

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 18 มิ.ย.57 "ไทยรัฐออนไลน์" พยายามติดต่อ ศ.ดร.พจน์ สะเพียรชัย ผู้ทำหน้าที่แทนนายกสภาฯ ถึงสาเหตุของการแต่งตั้งอธิการบดีรักษาการหลายครั้ง แต่ไม่สามารถติดต่อได้ จนกระทั่ง ศ.ดร.พจน์ ติดต่อกลับมา จึงสอบถามถึงกรณีดังกล่าวทันที แต่ ศ.ดร.พจน์ ไม่ให้สัมภาษณ์ใดๆ ทั้งสิ้น พร้อมให้สอบถาม ผศ.ดร.วิโรจน์ เรื่องประเทืองสุข เลขานุการสภามหาวิทยาลัยบูรพาแทน

แต่งตั้งไม่เป็นธรรม?
ปมปัญหา "แต่งตั้งไม่เป็นธรรม" และ "ไม่ชอบมาพากล" ในครั้งนี้ แหล่งข่าวคนเดิมระบุว่า หากต้องการแต่งตั้งใครเป็น "อธิการบดีรักษาการ" ควรจะเป็นคนกลาง เป็นคนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสรรหา มากกว่าคนที่ลงรับสมัครชิงเก้าอี้ด้วย แต่ไม่ถูกคัดเลือกเป็น 1 ใน 3 คนสุดท้าย ซึ่งในส่วนนี้ อาจทำให้เกิดข้อสงสัยถึงความสัมพันธ์ระหว่าง ศ.นพ.สมพล และ ศ.ดร.พจน์ ที่อาจมีจุดยืนเช่นเดียวกัน?

"ไม่รู้เหตุผลเหมือนกันว่าเพราะอะไร แต่ควรเอาคนกลางก็ได้ เพราะตามธรรมปฏิบัตินั้น คนที่เป็นอธิการบดีรักษาการ ไม่ควรเป็น 9 คน ที่มาชิงเก้าอี้กัน แล้วครั้งนี้คนที่เป็นรักษาการ ยังลงแข่ง แต่ไม่มีชื่อ 1 ใน 3 ก็ไม่ควรเสียมารยาท อาจเพราะมีฐานอำนาจเดิมอยู่ และมารักษาอำนาจต่อ ไม่แน่ใจเหมือนกัน" แหล่งข่าวเล่า

เช่นเดียวกับ ผศ.ดร.บรรพต ที่กล่าวกับ "ไทยรัฐออนไลน์" ว่า การแต่งตั้งอธิการบดีรักษาการ ตามธรรมเนียมปฏิบัติแล้ว หากได้ตัวอธิการบดีคนใหม่ แต่ยังต้องรอโปรดเกล้าฯ ซึ่งอาจเลยช่วงที่ครบกำหนดแล้ว จะให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกดำรงตำแหน่งรักษาการแทน จนกว่าจะได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่ครั้งนี้ไม่เป็นเช่นนั้น การดำเนินการล่าช้าเกินไป นอกจากนี้ การประชุมที่ผ่านมา หลังจากที่ ศ.ดร.เกษม ประกาศลาออก ก็ไม่มีวาระของการสรรหาอธิการบดีคนใหม่เลย แต่กลับเป็นการแต่งตั้งตำแหน่งอื่นๆ 16 ตำแหน่ง โดยอธิการบดีรักษาการ

เปิดใจ "บรรพต" ทำไมยื่นฟ้องศาล

"ไทยรัฐออนไลน์" สอบต่อถึงสาเหตุของการยื่นเรื่องฟ้องศาลปกครองในครั้งนี้ ซึ่ง ผศ.ดร.บรรพต กล่าวว่า ที่ต้องพึ่งอำนาจศาลนั้น เห็นการแต่งตั้งอธิการบดีรักษาการไม่ชอบธรรม และไม่ถูกต้อง รวมถึงล่าช้าเกินเหตุ นอกจากนี้ ในฐานะที่นเองเป็น 1 ใน 3 คนสุดท้ายที่สิทธิ์ดำรงตำแหน่ง ก็อาจทำให้ตนเองนั้นเสียสิทธิ์ที่พึงได้ 

"เกรงว่ากระบวนจะล่าช้าเกินไป เพราะตอนนี้ ตำแหน่งกรรมการสภาฯ บางคนจะหมดวาระลง ทยอยหมดวาะระกันไป พอมีการสรรหาใหม่ กรรมการเหล่านั้นอาจจะไม่รู้จัด และสิทธิ์ที่พึงได้ก็จะหายไปโดยปริยาย ผมก็ดูว่า มันมีเหตุล่าช้าเกินความจำเป็น จึงพึ่งศาลปกครองระยอง ซึ่งผมไม่จำเป็นต้องได้เป็นนะ ขอให้เป็นตามกฎกติกาก็พอ" ผศ.ดร.บรรพต กล่าว

ทั้งนี้ ผศ.ดร.บรรพต ยังเปิดเผยว่า ได้ชี้แจงต่อศาลถึงความจำเป็นในการขอให้เร่งรัดกระบวนการ เนื่องจากจะส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย ซึ่งอาจจะเยียวยายาก เช่น การจัดสรรงบประมาณมหาวิทยาลัยที่ต้องเร่งจัดทำ เพื่อเสนอ คสช. และนิสิตที่กำลังจะเข้าใหม่ในปีการศึกษาหน้ากว่า 10,000 คน หากอธิการคนใหม่เข้ามาหลังจากปฐมนิเทศไปแล้ว ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อแนวคิดในการเรียน และใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย

ศาลสั่ง "บรรเทาทุกข์" ชั่วคราว

ล่าสุด เมื่อวันที่ 18 มิ.ย.57 ศาลปกครองระยอง มีคำสั่งกำหนดมาตรการบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษา โดยให้จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ไม่เกินวันที่ 2 ก.ค.57 เพื่อหาผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี และประกาศผลให้ทราบทั่วกัน

ช่วงเวลาที่ดุเดือดราว 8 เดือน ของการสรรหา "อธิการบดีคนใหม่" มหาวิทยาลัยบูรพา ดูเหมือนจะ "คลี่คลาย" ไปสู่ทางที่ดีขึ้น เมื่อมีอำนาจของศาลเข้ามาช่วย แต่ยังคงต้องติดตามต่อไปว่า "ใคร" จะได้ขึ้นมานั่งเก้าอี้นี้ และการเคลื่อนไหวของกลุ่ม "หนุน-ต้าน" จะเป็นอย่างไรต่อไป

ไม่เกินวันที่ 2 ก.ค.นี้...รู้กัน!

หากเป็นไปตามกำหนดการเดิม 'วันนี้' นิิสิต ครูอาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยบูรพา จะได้ 'อธิการบดีคนใหม่' แล้ว แต่เนื่องจากปัญหาภายใน ทำให้การสรรหา 'ผู้นั่งเก้าอี้สมัยใหม่' ต้องถูกเลื่อนออกไป... 18 มิ.ย. 2557 20:55 19 มิ.ย. 2557 08:47 ไทยรัฐ