วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พระองค์โสมฯ ประทานปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาล

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานปริญญาบัตร และประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาล และวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2556 วันแรก....

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 18 มิ.ย. 57 ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลและวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นสถาบันสมทบกับมหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2556 เป็นวันแรก โดยมีนายแพทย์ทรงยศ ชัยชนะ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และข้าราชการเฝ้ารับเสด็จ

สำหรับในปีการศึกษา 2556 มีผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรต่างๆ รวมทั้งสิ้น 4,382 คน ในภาคเช้ามีผู้เข้ารับประทานปริญญาบัตรจำนวน 1,281 คน เป็นบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยบูรพา 2 แห่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 5 แห่ง และมหาวิทยาลัยขอนแก่น 6 แห่ง และในภาคบ่ายมีผู้เข้ารับประทานปริญญาบัตรจำนวน 1,064 คน เป็นบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา จากวิทยาลัยพยาบาลที่เป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยมหิดล 10 แห่ง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3 แห่ง นอกจากนี้ยังได้ประทานรางวัลผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ที่ได้คะแนนสูงสุดตลอดหลักสูตร และเป็นผู้ที่มีความประพฤติดีด้วย 
 
ในการนี้ ได้ประทานพระโอวาทความว่า ผู้ที่สำเร็จการศึกษาด้านบริการสุขภาพนั้น ย่อมได้รับความเชื่อถือว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถ ดังนั้นทุกคนจึงมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ที่จะนำความรู้ความสามารถไปใช้ในการดูแลสุขภาพประชาชน นอกจากนี้ผู้สำเร็จการศึกษา จะต้องยึดมั่นในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ มีความตั้งใจ ขยันหมั่นเพียร อดทนหนักแน่น และศึกษาเรียนรู้ตลอดเวลา ซึ่งการศึกษาดังกล่าวนี้ รวมไปถึงการศึกษาถึงขอบข่าย เป้าหมายของงาน เพื่อช่วยส่งเสริมให้มีความรู้เข้าใจในการปฏิบัติงาน และปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม และสามารถนำความรู้ไปใช้ปฏิบัติงานให้บริการสุขภาพ ได้ดีมีประสิทธิภาพ เป็นรูปธรรม ส่งผลดีต่อสุขภาพของประชาชน

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อผลิตกำลังคนด้านสุขภาพ ให้แก่สถานบริการที่อยู่ในสังกัดทั่วประเทศ มีวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดรวม 38 แห่ง ประกอบด้วย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 29 แห่ง วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 7 แห่ง วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขกาญจนาภิเษก 1 แห่ง และวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร 1 แห่ง ดำเนินการผลิตตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ และองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ให้วิทยาลัยพยาบาลเข้าเป็นสถาบันสมทบในหลักสูตรระดับปริญญาตรี รับบุคคลในพื้นที่เข้าศึกษาและกลับไปปฏิบัติงานดูแลสุขภาพประชาชนในภูมิลำเนาตนเอง โดยกำหนดหลักสูตรและจำนวนการรับเข้าศึกษา เป็นไปตามความจำเป็นของการจัดบริการทางสุขภาพ สภาพปัญหา และแนวทางการพัฒนางานสาธารณสุข มีหน่วยงานที่รับผิดชอบการผลิตบุคลากร คือสถาบันพระบรมราชชนก.

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานปริญญาบัตร และประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาล และวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2556 วันแรก... 18 มิ.ย. 2557 10:12 18 มิ.ย. 2557 11:01 ไทยรัฐ