วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กพฐ.แยก 'วิชาพลเมือง' กำหนดเรียนตั้งแต่ ป.1-ม.6

กพฐ.กำหนดให้เด็กเรียนวิชาประวัติศาสตร์ ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น จนถึงมัธยมตอนปลาย พร้อมแยกวิชาพลเมืองออกมาเป็นวิชาเดี่ยว เรียนตั้งแต่ ป.1-ม.6 เช่นกัน...

นายกมล รอดคล้าย รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า จากการหารือร่วมกันกับนายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) และนายวินัย รอดจ่าย ประธานคณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง ในเรื่องการปรับการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง สรุปได้ว่า จากการประชุมของคณะกรรมการพัฒนาฯ ที่ได้กำหนดให้โรงเรียนจัดสรรเวลา 40 ชั่วโมง จากชั่วโมงเรียนในรายวิชา กิจกรรมที่สถานศึกษาเพิ่มเติมตามความพร้อม และจุดเน้นมาใช้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนหน้าที่พลเมืองนั้น ยังไม่ตอบโจทย์ในเรื่องของการปรับการเรียนการสอน ตามแนวนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในสภาพสังคมที่เป็นปัญหา 

ดังนั้น สพฐ.จะดำเนินการใหม่ โดยในส่วนของวิชาประวัติศาสตร์นั้น ได้มีการแยกออกมา เพราะเป็นวิชาอยู่แล้ว จึงให้จัดการเรียนการสอนตามโครงสร้างเวลาเรียนของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 กำหนดให้เรียน 40 ชั่วโมงต่อปี 1 หน่วยกิต ในระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น และ 80 ชั่วโมงตลอด 3 ปี และ 2 หน่วยกิตในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ดังนั้น จะปรับเฉพาะวิชาที่พลเมืองเดิม ที่อยู่ในกลุ่มศาสนา ศีลธรรม เศรษฐศาสตร์ ภูมิศาสตร์ แยกออกมาเป็นรายวิชาเพิ่มเติม ซึ่งมีหน่วยการเรียน 1 หน่วยกิต กำหนดให้เรียน 40 ชั่วโมงต่อปี หรือสัปดาห์ละ 1 ชั่วโมงในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ส่วนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกำหนดให้เรียน 80 ชั่วโมงตลอด 3 ปี 2 หน่วยกิต ในเร็วๆ นี้ เลขาธิการ กพฐ.จะลงนามในหนังสือ สพฐ. แจ้งแนวปฏิบัติไปยังผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ เพื่อแจ้งให้สถานศึกษาได้ดำเนินการตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง ที่จะเน้นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม การสร้างวินัย การมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย.

กพฐ.กำหนดให้เด็กเรียนวิชาประวัติศาสตร์ ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น จนถึงมัธยมตอนปลาย พร้อมแยกวิชาพลเมืองออกมาเป็นวิชาเดี่ยว เรียนตั้งแต่ ป.1-ม.6 เช่นกัน... 18 มิ.ย. 2557 09:49 ไทยรัฐ