วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เร่งปั้นธนาคารพันธุ์ข้าว

นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ บางหน่วยงานปรับเปลี่ยนงบประมาณปี 57 ไปจัดทำโครงการใหม่ ที่สอดคล้องกับนโยบายที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตร ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ใน 3 เรื่องประกอบด้วย 1.การจัดทำธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าว 2.การจัดระบบสหกรณ์ทั่วประเทศ และ 3.การลดต้นทุนการทำนา

สำหรับโครงการจัดทำธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าว จะคัดเลือกศูนย์ข้าวชุมชนที่กรมการข้าวมีอยู่แล้วประมาณ 2,000 แห่งทั่วประเทศ มาปรับเปลี่ยนเป็นธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าว โดยศูนย์ข้าวชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนเครื่องมือคัดเมล็ดพันธุ์ เครื่องมือรักษาคุณภาพเมล็ดข้าว และจะได้รับการอบรมแนวทางการบริหารจัดการเมล็ดพันธุ์ในโรงเก็บ การแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์และการรับข้าวคืนจากเกษตรกร เป้าหมายเพื่อกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวไปสู่เกษตรกรให้ทั่วถึงมากขึ้น แต่จะตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวได้กี่แห่ง ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะสามารถปรับงบประมาณปี 57 ของกรมการข้าวได้มาสนับสนุนโครงการได้มากน้อยเพียงใด

ส่วนเรื่องการจัดระบบสหกรณ์ที่มีอยู่ทั่วประเทศประมาณ 10,834 แห่ง ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ไปจัดทำรายงานพร้อมกับแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะสหกรณ์ด้านการเงิน ที่มักเกิดปัญหาด้านการทุจริตภายใน โดยขณะนี้กรมส่งเสริมสหกรณ์ไปจัดประชุมร่วมกับสมาคมธนาคารไทย และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เพื่อหารือถึงแนวทางการควบคุมสหกรณ์ว่าจะใช้บรรทัดฐานเดียวกันกับการควบคุมสถาบันการเงินได้หรือไม่.

นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ บางหน่วยงานปรับเปลี่ยนงบประมาณปี 57 ไปจัดทำโครงการใหม่ ที่สอดคล้องกับนโยบายที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตร... 18 มิ.ย. 2557 04:37 18 มิ.ย. 2557 04:37 ไทยรัฐ