วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คำสั่ง คสช.ตั้ง กก.กรอ.'รัฐ-เอกชน' ร่วมแก้ ศก. 'ประยุทธ์'นั่ง ปธ.

คำสั่ง คสช.ฉบับที่ 67/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ "ประยุทธ์" นั่งประธาน หน่วยงานภาครัฐ-เอกชน ร่วมเป็นกรรมการ

วันที่ 17 มิ.ย. 57 คำสั่ง คสช. เพื่อให้การพิจารณาและเสนอแนะแนวทางและมาตรการต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ของภาคเอกชน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งให้ภาคเอกชนร่วมกับภาครัฐ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เจริญเติบโต และสามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาและแก้ปัญหาของประเทศได้ในภาพรวม

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ขึ้น โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1. องค์ประกอบ

1.1 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ประธานกรรมการ
1.2 รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติมอบหมาย รองประธานกรรมการ
1.3 ปลัดกระทรวงการคลัง กรรมการ
1.4 ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ กรรมการ
1.5 ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรรมการ
1.6 ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรรมการ
1.7 ปลัดกระทรวงคมนาคม กรรมการ
1.8 ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรรมการ
1.9 ปลัดกระทรวงพลังงาน กรรมการ
1.10 ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กรรมการ
1.11 ปลัดกระทรวงมหาดไทย กรรมการ
1.12 ปลัดกระทรวงแรงงาน กรรมการ
1.13 ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ
1.14 ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กรรมการ
1.15 เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา กรรมการ
1.16 ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ กรรมการ
1.17 ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย กรรมการ
1.18 ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กรรมการ
1.19 ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรรมการ
1.20 ประธานสมาคมธนาคารไทย กรรมการ
1.21 ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรรมการ
1.22 ประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย กรรมการ
1.23 เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการและเลขานุการ
1.24 รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (นายธานินทร์ ผะเอม) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

2. อำนาจหน้าที่

2.1 พิจารณาและเสนอแนะแนวทางและมาตรการต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ของภาคเอกชน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งให้ภาคเอกชนร่วมกับภาครัฐในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เจริญเติบโตและ สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
2.2 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำงาน เพื่อช่วยเหลือหรือปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม
2.3 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 16 มิถุนายน พุทธศักราช 2557

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

คำสั่ง คสช.ฉบับที่ 67/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ "ประยุทธ์" นั่งประธาน หน่วยงานภาครัฐ-เอกชน ร่วมเป็นกรรมการ 17 มิ.ย. 2557 18:22 17 มิ.ย. 2557 19:30 ไทยรัฐ