วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สมศ.เคาะตัวบ่งชี้ฯ ประเมินรอบ 4 เน้น 'คุณภาพศิษย์'

สมศ.ประกาศตัวบ่งชี้ฯ ประเมินรอบ 4 คงคอนเซปท์ตัวบ่งชี้ 3 มิติ เน้นเป้าหมายเดียว 'คุณภาพศิษย์ต้องดีขึ้น' ขณะประเมินภาพรวมใช้ 20 ตัวบ่งชี้ทุกระดับ ยึดกรอบนโยบายมาตรฐานการศึกษาเป็นตัวตั้ง สอดคล้องแนวทางพัฒนาการศึกษาของ คสช. เน้นสร้างวินัย คุณธรรมจริยธรรม ทักษะชีวิต และเศรษฐกิจพอเพียง ให้เกิดผลเร็ว...

เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 57 ศ.ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า สมศ.ได้จัดทำตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559–2563) ทั้งระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ตัวบ่งชี้นั้นจะเป็นตัวประเมิน เพื่อสะท้อนคุณภาพของสถาบัน ให้รัฐบาลมีข้อมูลในการทำนโยบาย ขณะเดียวกัน เป็นการคุ้มครองผู้บริโภคอีกทางหนึ่งด้วย เพราะนักเรียนและผู้ปกครองจะได้รับรู้ว่า แต่ละสถาบัน มีคุณภาพมากน้อยแค่ไหน นอกจากนี้ ยังถือว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการที่จ้างบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยนั้นๆ อีกด้วย

ศ.ดร.ชาญณรงค์ กล่าวต่อว่า สมศ.ได้ศึกษาและวิเคราะห์ตัวบ่งชี้และผลจากการประเมินคุณภาพภายนอกในรอบที่ผ่านมา โดยยึดแนวทางการประเมิน 7 ด้าน คือ ด้านคุณภาพศิษย์ ด้านคุณภาพครู/อาจารย์ ด้านการบริหารและธรรมาภิบาลของสถานศึกษา ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน สังคม ด้านการทำนุบำรุงศิสปะและวัฒนธรรม ด้านอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และด้านมาตรการส่งเสริม

แนวทางการพัฒนาตัวบ่งชี้ดังกล่าว เชื่อมโยงกับนโยบายมาตรฐานการศึกษาของประเทศที่พัฒนาให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม มีงานทำ น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สอดคล้องกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในภาพรวมอย่างเป็นรูปธรรม โดยได้พัฒนาต่อยอดจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม โดยคงตัวบ่งชี้ 3 มิติ ได้แก่ ตัวบ่งชี้พื้นฐาน ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม

"ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การให้คะแนนการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ทั้ง 3 ระดับ จะสะท้อนภาพชัดในเรื่องคุณภาพการจัดการศึกษา โดยระดับอุดมศึกษาจะสะท้อนถึงเรื่องความเป็นคนดีของนักศึกษาและคุณภาพอาจารย์ ส่วนอาชีวะเน้นทักษะที่เหมาะสมสำหรับอาชีพและการมีงานทำ การศึกษาขั้นพื้นฐานให้เด็กอ่านออกเขียนได้ และในภาพรวมของตัวบ่งชี้ทั้ง 20 ตัว ก็สอดคล้องกับแนวนโยบายของ คสช. ทั้งเรื่องคุณธรรม จริยธรรม" ศ.ดร.ชาญณรงค์ กล่าว

ศ.ดร.ชาญณรงค์ กล่าวอีกว่า ในระหว่างการดำเนินงานจัดทำเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ สมศ.ได้ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เช่น การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติระดับอุดมศึกษา (U-NET) หลังจากที่ได้มีการยกเลิกการสอบแล้ว คณะกรรมการได้พัฒนาตัวบ่งชี้ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ จึงได้ปรับเปลี่ยนมาพิจารณา ได้แก่ 1.ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ต่ำกว่ามาตรฐาน ICI หรือเทียบเท่า 2.มีรางวัล/ได้รับการยอมรับ/ยกย่องที่สะท้อนความรู้ ความสามารถ ในระดับนานาชาติ 3.การสำเร็จการศึกษาของนิสิต นักศึกษาในแต่ละรุ่น 4.การมีงานทำและ/หรือสอบได้ทุนศึกษาต่อจากองค์กรทั้งภายใน/ต่างประเทศของบัณฑิตปริญญาตรี และ 5.ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ทดแทนการประเมิน โดยใช้ U-NET

สำหรับด้านการอาชีวศึกษา ได้ประสานงานกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ TPQI มาเข้าร่วมทำงานตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละสถาบัน ซึ่งสถาบันให้คำมั่นว่า จะดำเนินการทดสอบในทุกประเภทวิชา เพื่อให้ได้ผลการประเมินตามประเภทสาขาวิชานั้นๆ และ สมศ. จะใช้ผลจากการประเมินของสถาบัน ขณะที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ความสำคัญในด้านการพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน โดยให้ผู้เรียนสามารถดำเนินชีวิตประจำวันอย่างมีคุณค่า ใฝ่เรียนรู้ อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ รู้จักจัดการปัญหาและความขัดแย้ง ปรับปรับให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก มีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงต่อภัยและสิ่งล่อลวงไม่ดี"

"ในรอบสี่นี้ จะมีประเด็นที่ต่างออกไป มีการกำหนดเงื่อนไข แต่ละตัวบ่งชี้ และสถาบันบางแห่งอาจต้องถูกลบคะแนน หากตรวจพบว่ามีการปกปิดข้อมูล หรือไม่ไปตามาตรฐานการประเมิน โดยภาพรวมของการประเมินนั้น จะต้องผ่านคะแนน 3.5 คะแนนของตัวบ่งชี้ทุกตัว หรือร้อยละ 70 ถ้าต่ำกว่านั้น จะอนุโลมให้ต่ำกว่าไม่เกิน 2 กรณี ทั้งนี้ สมศ.จะประกาศตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ให้สถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษาอย่างเป็นทางการ และจัดทำคู่มือให้แล้วเสร็จภายในเดือน ก.ย.นี้ และเผยแพร่รายละเอียด ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ทางเว็บไซต์ สมศ. (www.onesqa.or.th)" ศ.ดร.ชาญณรงค์ กล่าว.

สมศ.ประกาศตัวบ่งชี้ฯ ประเมินรอบ 4 คงคอนเซปท์ตัวบ่งชี้ 3 มิติ เน้นเป้าหมายเดียว 'คุณภาพศิษย์ต้องดีขึ้น' ขณะประเมินภาพรวมใช้ 20 ตัวบ่งชี้ทุกระดับ ยึดกรอบนโยบายมาตรฐานการศึกษาเป็นตัวตั้ง สอดคล้องแนวทางพัฒนาการศึกษาของ คสช. 17 มิ.ย. 2557 18:16 17 มิ.ย. 2557 19:01 ไทยรัฐ