วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คสช.สั่งนายจ้างทำบัญชีแรงงานต่างด้าว-เอาผิดจนท.เอี่ยวค้ามนุษย์

ประกาศ คสช.ฉบับที่ 68 ให้นายจ้างเร่งทำบัญชีแรงงานต่างด้าว - เอาผิดเจ้าหน้าที่รัฐที่ใส่เกียร์ว่าง และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องการค้ามนุษย์เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย...

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 68/2557

เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว ระยะที่ 1 เป็นการชั่วคราว

ตามที่ปรากฏข่าวสารที่ส่งผลกระทบต่อการจ้างแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย จนเป็นผลให้แรงงานต่างด้าวอพยพ และละทิ้งงานกลับไปภูมิลำเนาของตนเอง ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อการประกอบกิจการ ตลอดจนระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีความกังวลต่อผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว ดังนั้น จึงขอแจ้งมาตรการชั่วคราวในการดำเนินการต่อแรงงานต่างด้าวให้ทราบ ดังต่อไปนี้

1. ให้ผู้ประกอบการ นายจ้าง ที่ใช้แรงงานต่างด้าวดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมาย เพื่อให้แรงงานต่างด้าวได้รับการคุ้มครองในการทำงาน และไม่ถูกบังคับใช้แรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการ นายจ้าง ในอุตสาหกรรม ประมงและกิจการต่อเนื่อง โดยในช่วงนี้ คสช. มีมาตรการผ่อนผันให้ผู้ประกอบการ นายจ้าง จัดทำบัญชีแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในความดูแลให้ครบถ้วน เพื่อให้ง่ายต่อการจัดระเบียบต่อไป 

 

2. ให้ผู้ประกอบการ นายจ้าง และแรงงานต่างด้าวที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยให้ความร่วมมือในการดำเนินการตามแนวทางที่ราชการกำหนด เพื่อให้ทางการไทยสามารถให้การคุ้มครองดูแลตามหลักสิทธิมนุษยชน ตามมาตรการระยะที่ 1 ที่ยังมีการผ่อนผัน แต่ยังต้องมีการควบคุม

 

3. ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง มีประสิทธิภาพในการป้องกัน ปราบปรามผู้กระทำผิดการค้ามนุษย์ และขบวนการลักลอบนำพาแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย 

 

4. เจ้าหน้าที่รัฐคนใดปล่อยปละละเลย หรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะการค้ามนุษย์ กลุ่มแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย แรงงานเด็ก สตรี และการลักลอบนำเข้าแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายแรงงาน จะต้องถูกดำเนินการทางวินัย ทางอาญาทันที 

 

5. ให้การดำเนินการข้างต้นสอดคล้องกับความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและประชาคมโลก ตลอดจนมาตรฐานสากลด้านสิทธิมนุษยชน ด้านสิทธิแรงงาน และหลักการมนุษยธรรม เพื่อความเป็นธรรม เสมอภาค และมีมนุษยธรรม 

 

6. ให้คณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว ติดตามผลการดำเนินงานตามข้อ 1 2 3 4 5 และให้รายงานผลให้ คสช. ทราบต่อเนื่อง 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ประกาศ ณ วันที่ 17 มิถุนายน พุทธศักราช 2557

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ประกาศ คสช.ฉบับที่ 68 ให้นายจ้างเร่งทำบัญชีแรงงานต่างด้าว - เอาผิดเจ้าหน้าที่รัฐที่ใส่เกียร์ว่าง และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องการค้ามนุษย์เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย... 17 มิ.ย. 2557 14:48 17 มิ.ย. 2557 15:04 ไทยรัฐ