วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พม.เตรียมความพร้อม 'คนพิการ' ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน

พม.ร่วมมือกับภาคีเครือข่าย จัดโครงการ "ฝึกอบรมเตรียมความพร้อมคนพิการสู่การมีงานทำอย่างยั่งยืน" รุ่นที่ 1 เตรียมความพร้อมให้คนพิการ ตามความต้องการของสถานประกอบการ หวังคนพิการมีอาชีพ มีรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น...
 
เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 17 มิ.ย. 57 นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ "ฝึกอบรมเตรียมความพร้อมคนพิการสู่การมีงานทำอย่างยั่งยืน" รุ่นที่ 1 เพื่อเป็นการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมให้แก่คนพิการ ตามความต้องการของสถานประกอบการ และเพื่อให้คนพิการมีอาชีพ มีรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

นายวิเชียร กล่าวว่า ตามที่พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 ได้มีบทบัญญัติเพื่อสร้างโอกาสและคุ้มครองการมีงานทำของคนพิการอย่างทั่วถึง ได้แก่ มาตรา 33 ว่าด้วยการกำหนดสัดส่วนการจ้างงานคนพิการ ทั้งในหน่วยงานของรัฐ และสถานประกอบการภาคเอกชน โดยให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ และหน่วยงานของรัฐ ต้องรับคนพิการเข้าทำงานตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง ได้แก่ การให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐ ที่มีจำนวนลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป ต้องรับคนพิการที่สามารถทำงานได้ ไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งใด ในอัตราส่วนลูกจ้าง ที่มิใช่คนพิการทุก 100 คนต่อคนพิการ 1 คน เศษของ 100 คน ถ้าเกิน 50 คน ต้องรับคนพิการเพิ่มอีก 1 คน ซึ่งประเทศไทยมีสถานประกอบการที่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายตามอัตรา 100:1 จำนวน 12,486 แห่ง ตามสัดส่วนต้องรับคนพิการเข้าทำงาน จำนวน 58,491 คน ขณะนี้มีคนพิการทำงานในสถานประกอบการทั้งสิ้น จำนวน 24,018 คน

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันปรากฏว่า ยังมีสถานประกอบการหลายแห่ง ยังไม่สามารถจ้างงานคนพิการ ตามมาตรา 33 ได้ เนื่องจากสถานประกอบการไม่สามารถหาคนพิการที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดมาทำงานได้ จากสถานการณ์ปัญหาการจ้างงานคนพิการดังกล่าว จำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องเร่งร่วมมือกัน เพื่อหาแนวทางและวิธีการที่จะทำให้คนพิการมีอาชีพ และเข้าถึงการจ้างงานของสถานประกอบการอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้สามารถเข้าถึงโอกาสของการมีงานทำอย่างทั่วถึง ซึ่งในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ถือว่าการมีงานทำเป็นการให้โอกาสทางสังคมที่ดีที่สุดแก่คนพิการ และส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการอีกด้วย

นายวิเชียร กล่าวอีกว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ โดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.) ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาข้างต้น จึงร่วมกับสถานประกอบการ ได้แก่ บริษัทไทยการ์เม้นต์เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด, บริษัทรีสค์โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทพฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) และสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย จัดโครงการ "ฝึกอบรมเตรียมความพร้อมคนพิการสู่การมีงานทำอย่างยั่งยืน" รุ่นที่ 1 ขึ้น เพื่อเป็นการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมให้แก่คนพิการตามความต้องการของคนพิการและสถานประกอบการ และเพื่อให้คนพิการมีอาชีพ มีรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การพึ่งพาตนเองของคนพิการอย่างยั่งยืน

"สำหรับการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมคนพิการในครั้งนี้ เป็นรุ่นที่ 1 จะดำเนินการฝึกอบรมใน 3 หลักสูตร ได้แก่ 1.หลักสูตรพนักงานทำความสะอาด จำนวน 25 คน ระยะเวลาในการฝึกอบรม 5 วัน ณ ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี 2.หลักสูตรพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 25 คน ระยะเวลาในการฝึกอบรม 5 วัน ณ ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ และ 3.หลักสูตรพนักงานตัดเย็บและการใช้จักรอุตสาหกรรม จำนวน 10 คน ระยะเวลาในการฝึกอบรม 10 วัน ณ ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ รวมทั้งสิ้นจำนวน 60 คน" นายวิเชียร กล่าว.

พม.ร่วมมือกับภาคีเครือข่าย จัดโครงการ "ฝึกอบรมเตรียมความพร้อมคนพิการสู่การมีงานทำอย่างยั่งยืน" รุ่นที่ 1 เตรียมความพร้อมให้คนพิการ ตามความต้องการของสถานประกอบการ หวังคนพิการมีอาชีพ มีรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น... 17 มิ.ย. 2557 12:46 17 มิ.ย. 2557 14:10 ไทยรัฐ