วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผนึก...สินค้าเกษตรผ่านสหกรณ์

โดย ดอกสะแบง

รัฐบาล...มีการสนับสนุน เม็ดเงินเพื่อช่วยเหลือ สนับสนุนและฟื้นฟู องค์กรเกษตร และ กลุ่มเกษตรกร ให้มีศักยภาพ สามารถยืนอยู่บนรากฐานอาชีพการเกษตรได้อย่าง มั่นคง...

และ...จากแนวนโยบายนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ถือปฏิบัติโดยตั้งเป็น กองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) มี คณะกรรมการบริหารพิจารณา อนุมัติเงินแก่สหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกร...ตามความเหมาะสม

ดร.จุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ บอกว่า....ปี 2557 มีงบประมาณในภาคส่วนนี้ราวๆ 4,000 ล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการบริหารได้จัดสรรเป็น 2 ส่วนคือ โครงการปกติ กับ โครงการพิเศษ

โครงการปกติ ได้แบ่งเป็น 2 แนวทางคือ ให้สหกรณ์กู้ยืมเพื่อนำไปขยายโอกาสทางธุรกิจ อันเป็นปัจจัยพื้นฐานในการผลิตและการตลาด กับขยายโอกาสโดยสนับสนุนเข้าถึงแหล่งทุนของสมาชิกฯ....รวมทั้งหมดเป็นเงิน 2,200 ล้านบาท

ที่เหลือ...กันไว้สำหรับ โครงการพิเศษ ตามนโยบายของกรมฯ โดยให้กู้ในอัตราดอกเบี้ย 1% ต่อปี จากข้อมูลเมื่อ 9 มิถุนายนที่ผ่านมา 40 สหกรณ์ได้กู้เงินส่วนนี้เป็นทุนหมุนเวียนดำเนินธุรกิจรวบรวมและจำหน่ายผลไม้ 21 จังหวัด ในภาคตะวันออก ภาคเหนือและภาคใต้

ภาคเหนือ....จังหวัดน่าน สหกรณ์การเกษตรศุภมิตร สหกรณ์ทำไร่อ้อยศรีถ้อย พะเยา มีสหกรณ์พืชผลแม่ใจ ลำพูน มีสหกรณ์ประตูป่ากับสหกรณ์ส่งเสริมเกษตรป่าซาง และ สกต.ธ.ก.ส.เชียงราย ได้รวบรวมลิ้นจี่ในพื้นที่ซึ่งอยู่ในฤดูกาลเก็บเกี่ยว แล้วนำส่ง....ให้กับ

......สหกรณ์เกษตรวิสัย (ร้อยเอ็ด) เครือข่ายสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ ศรีสะเกษ เครือข่ายสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พัทลุง สหกรณ์การเกษตรสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ สหกรณ์ร้านค้าสิงห์บุรี ตลาด อ.ต.ก.ตลาดสี่มุมเมือง ตลาดไท ตลาดสีเมือง (ราชบุรี) ตลาดนครปฐม....เพื่อกระจายสู่ผู้บริโภค

หรือ....จันทบุรี สหกรณ์กับกลุ่มเกษตรกร 7 แห่ง รวบรวมมังคุด เงาะ ทุเรียน 1,008 ตัน จำหน่ายให้กับ ห้างเทสโก้ โลตัส สยามแม็คโคร และ ให้กับบริษัท ริชฟิลด์เฟรซฟรุ๊ตเพื่อส่งออก

และ...ตราด ก็รวบรวม มังคุด ทุเรียน เงาะให้กับ บริษัท KAF เพื่อส่งออก ส่วน ระยอง สหกรณ์การเกษตรทุ่งควายกิน ก็ รวบรวมผลไม้ส่งสหกรณ์หลายจังหวัดครอบคลุมทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 517 ตัวมูลค่า 32.43 ล้านบาท

....การพึ่งพาซึ่งกันและกันขององค์กรเกษตร เป็นปัจจัยสร้างพลังความเข้มแข็ง ให้สินค้าเกษตรยืนหยัดบนเวทีการค้าได้อย่างยั่งยืน...!!

ดอกสะแบง

17 มิ.ย. 2557 10:51 17 มิ.ย. 2557 10:51 ไทยรัฐ