วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มิตรประเทศกับความร่วมมือ

โดย หมัดเหล็ก

มีบทความชิ้นหนึ่งที่น่าจะเป็นประโยชน์กับสถานการณ์บ้านเมืองตอนนี้ เป็นบทความโดย ศ. (พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย อดีต รมว.ต่างประเทศ ในฐานะประธานคณะมนตรีเพื่อสันติภาพและการปรองดองแห่งเอเชีย ที่ให้มุมมองถึง การหาเหตุผลสร้างความชอบธรรมให้กับการรัฐประหาร ไม่ใช่เรื่องง่าย โดยเฉพาะปัจจุบันมาตรฐานของต่างประเทศได้ถือเรื่อง สิทธิมนุษยชนและระบอบประชาธิปไตย เป็นระบอบปกติของการอยู่ร่วมกันและเป็นระบบที่มนุษย์ทุกคนต้องการไปแล้ว

อย่างไรก็ตาม ทัศนคติของโลกตะวันตกมองข้ามการต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตย และลืมนึกถึงความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิด
ขึ้นในระหว่างการต่อสู้เพื่อให้ได้ประชาธิปไตย จนทำให้เกิดการคัดค้านและประณามขึ้นมาโดยอัตโนมัติ โดยเฉพาะเมื่อมีกองทัพเข้ามาเกี่ยวข้อง โดยไม่สนใจหรือทำความเข้าใจ เปิดรับกับสถานการณ์ความเป็นจริงและสภาวะแวดล้อมของแต่ละประเทศ ว่าเป็นเพราะอะไรและจะนำไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยอย่างไร

จึงจะทำอย่างไรให้ มิตรประเทศและแนวร่วมของชาติต่างๆ ที่เคยมีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศไทย ปรับทัศนคติและมุมมอง แทนที่จะเร่งโจมตีหรือคัดค้าน แต่มองอีกด้านหนึ่งที่จะทำให้ไทยสามารถกลับมาสร้างพื้นฐานแห่งการปกครองแบบประชาธิปไตยที่มั่นคง

ในสภาวะเช่นนี้น่าจะถือว่า เป็นภาวะของประชาธิปไตยบกพร่อง หรือถ้าจะให้ตรงประเด็น คือการเกิดสภาพไม่เคารพต่อหลักสำคัญพื้นฐานของประชาธิปไตย เช่น การเคารพกฎหมาย ความเสมอภาคภายใต้กฎหมาย การมีธรรมาภิบาล การรักษาระดับดุลอำนาจและการคานอำนาจ รวมทั้งการเคารพต่อศาลด้วย

อีกด้านหนึ่งการบริหารการปกครองอยู่ในสภาวะที่ลำบาก แม้แต่รัฐบาล ที่จะช่วยชาวนาก็ไม่สามารถที่จะจ่ายค่าตอบแทนในโครงการรับจำนำข้าวได้ ส่งผลให้ชาวนาเป็นหนี้สินเพิ่มขึ้น ระบบหมุนเวียนของชาวนาถูกทำให้ล่มสลาย ในขณะเดียวกันกลุ่มผู้ชุมนุมที่ออกมาต่อต้านรัฐบาลก็ถูกโจมตีทำร้ายด้วยอาวุธอันตรายจนได้รับการบาดเจ็บล้มตาย ไม่สามารถที่จะบริหารราชการแผ่นดิน ไม่สามารถที่จะรักษากฎหมาย ไม่สามารถที่จะตัดสินใจเชิงนโยบาย

แม้จะมีเจตนาดีที่จะ สร้างบรรยากาศการเจรจาปรองดอง จากหลายฝ่ายแต่ก็ได้รับการปฏิเสธจากฝ่ายการเมือง การตกลงโดยสันติวิธีเพื่อผ่าทางตันเริ่มจะตีบตัน มีแนวโน้มที่จะเกิดสงครามกลางเมือง

นี่จึงไม่ใช่ประเด็นว่า ปฏิบัติการยึดอำนาจของกองทัพควรได้รับคำชมเชยหรือไม่อย่างไร แต่ควรมุ่งไปที่ประเด็นว่า การปฏิวัติครั้งนี้ได้ปลดทางตัน และยุติสภาพการไร้การบริหารประเทศที่มีมานานกว่า 6 เดือนลงโดยไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อ หรือเสียชีวิตต่างหาก.

หมัดเหล็ก

17 มิ.ย. 2557 10:35 17 มิ.ย. 2557 10:35 ไทยรัฐ