วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เตรียมเสนอบรรจุ 'วิชาหน้าที่พลเมือง' วัดมาตรฐานครูเพิ่ม

กรรมการมาตรฐานวิชาชีพรับนโยบาย คสช. กำหนดสาระความรู้หน้าที่พลเมืองฯ ไว้ในเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู พร้อมตรวจสอบหลักสูตรสถาบันผลิตครูเพิ่ม
...

ดร.พลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง ประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) คุรุสภา กล่าวถึงกรณีที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีคำสั่งให้เพิ่มความเข้มในการสอนวิชาประวัติศาสตร์ และหน้าที่พลเมือง ให้แก่เด็กและเยาชนว่า กมว.เห็นด้วยกับเรื่องดังกล่าว เพราะในการจัดการศึกษาต้องสร้างและพัฒนาเยาวชนให้เติบโตเป็นพลเมืองที่ดีและมีคุณภาพ จำเป็นต้องได้รับปลูกฝังตั้งแต่ระดับปฐมวัย อย่างไรก็ตามเท่าที่ได้ศึกษาข้อมูลพบว่า การสอนเกี่ยวกับหน้าที่พลเมือง เป็นส่วนหนึ่งของวิชาสังคมศึกษาที่มีอยู่ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่แล้ว เพียงแต่กระบวนการเรียนการสอนยังไม่ชัดเจน เพราะไม่มีรูปแบบที่จูงใจให้เด็กสนใจเรียน ที่สำคัญการวัดและประเมินผลก็ไม่ให้ความสำคัญกับการวัดความรู้ด้านนี้เท่าที่ควร แม้แต่การสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยก็ไม่ได้วัดเรื่องความเป็นพลเมืองดีอย่างชัดเจน ทำให้ครูและเด็กส่วนใหญ่ละเลยเรื่องนี้ไป

นอกจากนี้พบว่า ทุกวันนี้เด็กส่วนใหญ่ที่เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยมุ่งเรียนแต่สาขาวิชาที่ชอบ สาขายอดฮิต หรือวิชาชีพที่มีความสำคัญกับเศรษฐกิจและตัวเงิน จบออกมาแล้วได้รับเงินเดือนสูงๆ จนละเลยเรื่องของชาติบ้านเมือง และหน้าที่พลเมือง ทำให้เป็นคนไม่มีความรับผิดชอบและความเสียสละ ซึ่งถือเป็นภัยร้ายแรงของสังคม

ในฐานะที่ กมว.ดูแลเรื่องมาตรฐานวิชาชีพครู ก็จะปฏิรูปเรื่องมาตรฐานการผลิตครูให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว เพื่อประโยชน์ของการศึกษาของชาติ โดยเน้นการสร้างคนดีก่อนคนเก่ง และขณะนี้กมว.กำลังร่างสาระเกี่ยวกับความรู้เรื่องหน้าที่พลเมือง และความเป็นคนดี เพื่อเสนอคณะกรรมการคุรุสภาให้พิจารณาบรรจุสาระดังกล่าวไว้ในหลักเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูด้วย ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป กมว.จะตรวจสอบหลักสูตรการเรียนการสอนที่สถาบันผลิตครูเสนอขอรับรองมายังคุรุสภาว่า มีเรื่องหน้าที่พลเมืองหรือไม่ หากไม่มีก็จะให้กลับไปปรับปรุงใส่เนื้อหาการสอนเรื่องดังกล่าวไว้ด้วย.

กรรมการมาตรฐานวิชาชีพรับนโยบาย คสช. เตรียมกำหนดสาระความรู้หน้าที่พลเมืองฯ ไว้ในเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู พร้อมตรวจสอบหลักสูตรสถาบันผลิตครูเพิ่ม
... 17 มิ.ย. 2557 10:08 17 มิ.ย. 2557 13:38 ไทยรัฐ