วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ศธ.เผยมติชะลองบ 'แท็บเล็ต 57' แล้ว

ศธ.เผยผลประชุมติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบฯ เคาะมติชะลองบประมูลแท็บเล็ต 57 แล้ว ส่วนโครงการก่อนหน้า เตรียมหารือจัดหลักสูตรใช้แท็บเล็ตเรียนร่วม...

พันเอกชูชีพ ชัยศรี คณะอนุกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมคณะ ประชุมกับผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการเพื่อรับฟังการชี้แจงการดำเนินงานโครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) โดยมีนางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายกมล รอดคล้าย รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางรัตนา ศรีเหรัญ รองเลขาธิการสภาการศึกษา นางผานิตย์ มีสุนทร และนายศุภกร วงศ์ปราชญ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นางสาวจิรพรรณ ปุณเกษม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และนายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการกล่าวภายหลังการประชุมว่า พลตรีรณชัย มัญชุสุนทรกุล ประธานคณะอนุกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ได้มอบหมายให้พันเอกชูชีพ ชัยศรี และคณะอนุกรรมการ ซึ่งมีผู้แทนกรมบัญชีกลางและผู้แทนสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ร่วมติดตามการดำเนินงานโครงการแท็บเล็ต (OTPC) เพื่อการศึกษา

โดยกระทรวงศึกษาธิการได้รายงานข้อมูลการดำเนินงานของโครงการ ตั้งแต่เริ่มดำเนินการโครงการในปีแรก คือ ปี 2555 ในลักษณะรัฐบาลไทยกับรัฐบาลจีน (G to G) โดยมีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เป็นหน่วยงานหลักในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อจัดสรรให้กับนักเรียนชั้น ป.1 ต่อมาในปี 2556 ศธ.ได้มีการตั้งคณะกรรมการบริหารนโยบาย 1 คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ต่อ 1 นักเรียน เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแท็บเล็ตให้กับนักเรียนชั้น ป.1 และ ม.1 ในลักษณะแบ่งเป็น 4 โซน และเปิดโอกาสให้บริษัทของไทยและต่างชาติเข้าร่วมการประมูลได้ และในส่วนของปี 2557 ได้จัดทำร่าง TOR พร้อมทั้งกำหนดคุณลักษณะ และได้ทำการประชาพิจารณ์ไปแล้ว 2 ครั้ง แต่ขณะนี้ได้ชะลอการดำเนินงานไว้ก่อน

นอกจากนี้ ได้นำเสนอผลการวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แท็บเล็ต ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ประสานมิตร ตลอดจนผลการตรวจราชการ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค และรายงานจากหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานที่ผ่านมา เช่น การวางแผนอย่างเป็นระบบ การจัดหาแท็บเล็ตสำหรับครู การส่งมอบแท็บเล็ตให้ทันก่อนเปิดภาคเรียน หลักสูตรและเนื้อหา (Content) ที่จะต้องมีความครบถ้วน ทันสมัย และดึงดูดความสนใจ การติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เป็นต้นพร้อมกันนี้ คณะอนุกรรมการจะติดตามตรวจสอบข้อมูลรายละเอียด เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) โดยจะเน้นการดำเนินงานในปี 2556 เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่ง สพฐ.เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานโครงการแท็บเล็ต ร่วมกับคณะกรรมการบริหารนโยบายแท็บเล็ต และเป็นผู้ดำเนินการเกี่ยวกับ TOR ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง 10 หน่วยงาน เช่น สช. สกอ. กรุงเทพมหานคร ตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานพระพุทธศาสนา เป็นต้น ทั้งนี้ เมื่อคณะอนุกรรมการรวบรวมข้อมูลโครงการแท็บเล็ตทั้งหมดแล้ว จะเสนอให้ฝ่ายสังคมจิตวิทยาพิจารณาต่อไป.

ศธ.เผยผลประชุมติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบฯ เคาะมติชะลองบประมูลแท็บเล็ต 57 แล้ว ส่วนโครงการก่อนหน้า เตรียมหารือจัดหลักสูตรใช้แท็บเล็ตเรียนร่วม... 17 มิ.ย. 2557 09:44 17 มิ.ย. 2557 09:56 ไทยรัฐ