วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

“เกษตร” ขานรับ คสช.ติวเข้มสหกรณ์

นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีแนวทางให้บริหารจัดการระบบสหกรณ์ของประเทศไทย กระทรวงเกษตรฯ สรุปภาพรวมของเศรษฐกิจภาคสหกรณ์ไทย ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ทั่วประเทศประมาณ 10,834 แห่ง มีจำนวนสมาชิกรวมมากกว่า 12 ล้านคน คิดเป็น 18.57% ของประชากรทั้งประเทศ มีทุนดำเนินงานรวมเท่ากับ 2.06 ล้านล้านบาท สร้างมูลค่าเพิ่มธุรกิจรวม 1.98 ล้านล้านบาท คิดเป็น 16.64% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี)

ทั้งนี้ ได้มอบนโยบายให้แต่ละหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ เร่งปรับแผนการทำงานให้สอดคล้องกับนโยบายของ คสช. โดยให้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์เข้าไปให้การส่งเสริมและกระตุ้นการเรียนรู้และติดตามผลการจัดทำบัญชีของเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ กลุ่มอาชีพวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดำริและประชาชนทั่วไปให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวว่า กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้มอบหมายให้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมกับครูบัญชีอาสาที่เรามีอยู่กว่า 10,000 คนทั่วประเทศ เร่งเข้าไปถ่ายทอดให้ความรู้ด้านบัญชีแก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์ รวมไปถึงคนในชุมชน ให้สามารถนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้ในการวางแผนการประกอบอาชีพ เพราะการรู้บัญชี ทำให้รู้ต้นทุน รู้อนาคต

“มั่นใจว่าหากทุกคนหันมาทำบัญชีในครัวเรือน จะทำให้ชุมชนนั้นเข้มแข็ง เพราะบัญชีจะเป็นกระจกสำคัญในการชี้ให้เห็นต้นทุนการผลิตที่แท้จริง และสามารถนำไปเป็นข้อมูลในการประเมินและวางแผนการใช้จ่ายในครัวเรือนได้ นอกจากนี้บัญชียังช่วยลดหนี้ในครัวเรือนทำให้การบริหารจัดการในสหกรณ์โปร่งใสขึ้น”.

นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีแนวทางให้บริหารจัดการระบบสหกรณ์ของประเทศไทย 17 มิ.ย. 2557 03:48 17 มิ.ย. 2557 03:48 ไทยรัฐ